442/QĐ-UBND
03/03/2017
Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Yên
Phân bổ chi tiết dự toán kinh phí chi sự nghiệp khoa học công nghệ năm 2017
UBND Tỉnh Lâm Đồng
Quyết định
Lĩnh vực văn bản
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
2440/QĐ-QPTKHCN 02/11/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Cơ quan điều hành Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
845/QĐ-UBND 21/04/2016 Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
583/QĐ-UBND 14/03/2016 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2016
464/QĐ-BKHCN 08/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
351/QĐ-BKHCN 01/03/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ theo Nghị định thư đặt hàng để tuyển chọn bắt đầu thực hiện trong kế hoạch năm 2016
256/QĐ-BKHCN 22/02/2016 Quyết định phê duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp quốc gia đặt hàng để giao trực tiếp thực hiện trong kế hoạch năm 2016
227/QĐ-BKHCN 16/02/2016 Quyết định về việc Phê duyệt danh mục dự án khoa học và công nghệ cấp quốc gia đặt hàng thực hiện trong kế hoạch năm 2016
212/QĐ-BKHCN 05/02/2016 Quyết định về việc phê duyệt danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp Quốc gia để tuyển chọn thực hiện trong kế hoạch năm 2016
173/QĐ-BKHCN 29/01/2016 Quyết định Về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực toàn bộ và văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực một phần thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ năm 2015
154/QĐ-BKHCN 28/01/2016 Quyết định về việc Phê duyệt Danh mục đặt hàng nhiệm vụ Quỹ gen cấp quốc gia xét giao trực tiếp bắt đầu thực hiện từ năm 2016