544/QĐ-UBND
21/03/2017
Phó Chủ tịch Trần Ngọc Liêm
Thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2017
UBND Tỉnh Lâm Đồng
Quyết định
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
27/2017/NĐ-CP 15/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
451/QĐ-UBND 06/03/2017 Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
352/QĐ-UBND 17/02/2017 Phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
224/QĐ-BKHCN 15/02/2017 Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”
11/QĐ-SKHCN 16/01/2017 Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
50/QĐ-UBND 10/01/2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2017
348/2016/TT-BTC 30/12/2016 Quy định quản lý tài chính thực hiện “Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016 - 2025”
19/2016/TT-BKHCN 28/10/2016 Quy định quản lý Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ và tổ chức khoa học và công nghệ công lập thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm
2336/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Kiểm soát Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2335/QĐ-QPTKHCN 27/10/2016 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng khoa học và công nghệ Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng