06/2017/TT-BKHCN
25/05/2017
Thứ trưởng Trần Việt Thanh
Quy định định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo cho trạm quan trắc nước tự động, liên tục
Bộ Khoa học và Công nghệ
Thông tư
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
05/2017/TT-BKHCN 25/05/2017 Quy định ngưng hiệu lực một phần Thông tư số 13/2015/TT-BKHCN ngày 21 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2010/TT-BKHCN ngày 29 tháng 12 năm 2010 hướng dẫn bảo đảm an ninh nguồn phóng xạ
941/QĐ-UBND 28/04/2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 2 năm 2017
588/QĐ-UBND 28/03/2017 Quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng
544/QĐ-UBND 21/03/2017 Thành lập Hội đồng xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng năm 2017
27/2017/NĐ-CP 15/03/2017 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành Khoa học và Công nghệ
451/QĐ-UBND 06/03/2017 Công nhận kết quả nghiệm thu và chuyển giao kết quả nghiên cứu nhiệm vụ khoa học và công nghệ
352/QĐ-UBND 17/02/2017 Phê duyệt kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2017
224/QĐ-BKHCN 15/02/2017 Quy định về xây dựng dự toán chi công lao động khoa học của dự án thuộc “Chương trình Hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2016-2025”
11/QĐ-SKHCN 16/01/2017 Quy chế làm việc của Sở Khoa học và Công nghệ
50/QĐ-UBND 10/01/2017 Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng lần 1 năm 2017