1427/QĐ-TTg
02/10/2012
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng
Quyết định Phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2012-2015
Thủ tướng chính phủ
Quyết định
Khoa học & Công nghệ
Còn hiệu lực

Tài liệu đính kèm:
quyet_dinh_1427_QD_TTg.pdf

 

Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
18/2012/TT-BKHCN 02/10/2012 Thông tư hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
1436/QĐ-BKHCN 26/06/2012 Quyết định về việc thành lập các Tiểu ban tổ chức Chợ công nghệ và thiết bị Quốc tế Việt Nam năm 2012 (International Techmart Vietnam 2012)
13/2012/TT-BKHCN 26/06/2012 Thông tư về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đăng ký, lưu giữ và sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BKHCN ngày 16/3/2007 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư số 04/2011/TT-BKHCN ngày 20/4/2011 của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ
1415/QĐ-BKHCN 22/06/2012 Ban hành Chương trình hành động của Bộ Khoa học và Công nghệ thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07/3/2012 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ nhiệm kỳ 2011-2016
1078/QĐ-UBND 16/05/2012 Bổ nhiệm chức vụ cán bộ, công chức (ông Nguyễn Minh Tâm)
11/2012/TT-BKHCN 12/04/2012 Thông tư Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tương thích điện từ đối với thiết bị điện và điện tử gia dụng và các mục đích tương tự”
Quyết định số 418/QĐ-TTg 11/04/2012 Chiến lược phát triển Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2011-2020
09/2012/TT-BKHCN 02/04/2012 Thông tư về việc tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học xã hội và nhân văn cấp nhà nước
13/2012/NĐ-CP 02/03/2012 Nghị định ban hành Điều lệ Sáng kiến
225/QĐ-TTg 22/02/2012 Quyết định Phê duyệt Dự án “Thúc đẩy hoạt động năng suất và chất lượng” thuộc Chương trình quốc gia “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”