1941/QĐ-UBND
10/09/2015
Chủ tịch Đoàn Văn Việt
Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 10/6/2015 của Thủ tướng Chính phủ
UBND Tỉnh Lâm Đồng
Quyết định
Hành chính
Còn hiệu lực
Các văn bản khác
Số/ký hiệuNgayTrích yếu
09/2015/QĐ-TTg 25/03/2015 Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương
16/2015/NĐ-CP 14/02/2015 Quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập
2556/QĐ-UBND 25/11/2014 Nâng cao nhận thức cho người dân, các tổ chức sản xuất kinh doanh sản phẩm đặc trưng thế mạnh về việc xây dựng, quản lý, phát triển thương hiệu và bảo vệ thương hiệu, bảo vệ giá trị của sản phẩm.
10/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Quy định chi tiết danh mục vị trí công tác thanh tra của công chức trong các cơ quan thanh tra nhà nước phải định kỳ chuyển đổi
2485/QĐ-UBND 13/11/2014 Công bố thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ
05/2014/TT-TTCP 11/10/2014 Quy định tổ chức, hoạt động, trình tự và thủ tục của đoàn thanh tra.
25/2014/TT-BKHCN 08/10/2014 Quy định việc chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ hạt nhân, lập và phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân
2048/QĐ-UBND 11/10/2013 Về việc sửa đổi, bổ sung bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
80/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa
2891/QĐ-UBND 20/12/2011 Quyết định 2891/QĐ-UBND ngày 20/12/2011 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng