Đăng nhập
tin hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp thuộc UBND tỉnh Lâm Đồng, có nhiệm vụ tài trợ, cấp kinh phí, cho vay, bảo lãnh vốn vay và hỗ trợ nâng cao năng lực khoa học và công nghệ của tỉnh. Xem thêm
Ngày 28/3/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND quy định tạm thời chế độ chi đảm bảo hoạt động thường xuyên của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng. Xem thêm
Ngày 18/6/2014, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 78/2014/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp. Xem thêm
Theo Quyết định số 2440/QĐ-HĐQLQ của Hội đồng Quản lý Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng, cơ quan điều hành Quỹ là cơ quan trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ theo chỉ đạo của Hội đồng Quản lý Quỹ và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản lý Quỹ về việc quản lý, điều hành hoạt động của Quỹ. Xem thêm
Ngày 01/12/2016, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã ký Quyết định số 2677/QĐ-HĐQLD ban hành quy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng Xem thêm
Từ ngày 01/01/2017, Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ (gọi tắt là Quỹ) thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với các dự án được ưu tiên theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 22/12/2016. Xem thêm