Đăng nhập
tin hoạt động quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Quy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng 07/02/2017 In trang

Ngày 01/12/2016, Hội đồng Quản lý Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng đã ký Quyết định số 2677/QĐ-HĐQLQ ban hành quy định về việc cho vay của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng (gọi tắt là Quỹ) đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Theo đó, Quỹ thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ xét chọn các dự án đề nghị vay vốn theo nguyên tắc công khai, bình đẳng; các dự án đề nghị được vay vốn không nhận tài trợ, hỗ trợ từ các nguồn ngân sách nhà nước khác cho các nội dung xin vay vốn tại Quỹ.

Đồng thời, khách hàng vay vốn của Quỹ phải cung cấp hồ sơ chứng minh dự án đã được phê duyệt, chứng minh năng lực tài chính để thực hiện dự án, tính hiệu quả kinh tế của dự án, có khả năng hoàn trả gốc, lãi đầy đủ, đúng hạn; cung cấp hồ sơ về tài sản đảm bảo tiền vay và tự chi trả mọi chi phí phát sinh liên quan. Bên cạnh đó, khách hàng vay vốn phải đảm bảo sử dụng vốn vay đúng mục đích, hoàn trả nợ gốc và lãi tiền vay đúng thời hạn.

Đối tượng được xem xét vay vốn

Khách hàng vay vốn phải đáp ứng được các yêu cầu:

- Có đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự và chịu trách nhiệm dân sự theo quy định;

- Có đủ năng lực chuyên môn và điều kiện cơ sở vật chất để thực hiện dự án vay vốn theo quy định;

- Thực hiện các quy định về bảo đảm tiền vay theo quy định;

- Tại thời điểm đề nghị vay vốn, không có các khoản nợ đọng thuế, nợ xấu tại các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài;

- Có vốn thực hiện dự án tối thiểu bằng 20% tổng vốn đầu tư của dự án.

Điều kiện xem xét vay vốn

Dự án vay vốn phải đáp ứng các yêu cầu:

- Dự án đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt (bao gồm cả xác nhận đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường);

- Công nghệ thuộc quyền sử dụng hợp pháp của khách hàng và không thuộc danh mục công nghệ hạn chế/cấm chuyển giao;

- Sản phẩm của dự án được sản xuất và lưu hành theo quy định của pháp luật.

Hạn mức cho vay

Theo Quyết định, mức cho vay một dự án từ nguồn vốn của Quỹ tối đa là 70% tổng mức đầu tư của dự án nhưng không quá 3 tỷ đồng. Trường hợp dự án có mức vốn vay trên 3 tỷ đồng do Hội đồng Quản lý Quỹ xem xét, quyết định.

Thời hạn cho vay của một dự án tối đa là 36 tháng.

Huỳnh Thanh Mai

Lượt xem: 671

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây