Đăng nhập
phòng kt - ht huyện bảo lâm

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bảo Lâm    
Điện thoại liên lạc: 3877322 – Fax:    3877322
 
Trưởng phòng: Trần Thanh Phong (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3877877 - 0913189485  
Chuyên viên: Trần Đình Phước (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3960606 - 0633509123
Hdt NewsColSlide
HDT HTML