Đăng nhập
phòng kt - ht huyện đam rông

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Đam Rông
Điện thoại liên lạc:  3616086
 
Trưởng phòng: Đỗ Linh Nhật Thành
     Điện thoại liên lạc: 3616093 - 01234434545 
Phó phòng: Trần Văn Đê (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3616093 - 3907158
Chuyên viên: Nguyễn Quang Huy (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3616093 - 3907582
Hdt NewsColSlide
HDT HTML