Đăng nhập
phòng kt - ht huyện lạc dương

 

Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Lạc Dương 
Điện thoại liên lạc:  3839726 – Fax: 3839176
 
Trưởng Phòng: Nguyễn Xuân Quang
     Điện thoại liên lạc: 3839726 - 01273900171
Chuyên viên: Lê Thị Nhung (Phụ trách KHCN)
     Điện thoại liên lạc: 3839726                       
Hdt NewsColSlide
HDT HTML