Đăng nhập
TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHCN

TRUNG TÂM ỨNG DỤNG KHOA HỌC & CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG 

Lamdong Center for Application of Science & Technology 

(LAMDONG-CASTI)


Địa chỉ: 35 Trần Hưng Đạo, Phường 10, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng 

Điện thoại: 0263. 3833155; Fax: 0263. 3833155

Website: http://www.cati.vn


Cơ cấu tổ chức

Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học tỉnh Lâm Đồng được thành lập theo Quyết định số 69/2004/QĐ-UB ngày 22/4/2004 của UBND tỉnh Lâm Đồng và được đổi tên thành Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng theo Quyết định số 2877/QĐ-UBND ngày 16/10/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Kể từ ngày 01/01/2019, Trung tâm Thông tin và Thống kê Khoa học và Công nghệ được sáp nhập vào Trung tâm Ứng dụng Khoa học và Công nghệ theo Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 UBND tỉnh Lâm Đồng; tổ chức bộ máy của Trung tâm gồm:

- Lãnh đạo: Giám đốc và 02 Phó Giám đốc.

- Các phòng chuyên môn: phòng Hành chính – Tổng hợp; phòng Nghiên cứu chuyển giao; phòng Thông tin Khoa học công nghệ; Trạm thực nghiệm nghiên cứu.

Hiện nay, Trung tâm có 25 công chức, viên chức và người lao động; trong đó có: 9 thạc sĩ và 16 đại học.

Chức năng, nhiệm vụ

+ Tổ chức nghiên cứu, triển khai ứng dụng thành tựu khoa học và công nghệ (KH&CN) trong và ngoài nước vào các lĩnh vực sản xuất, đời sống và bảo vệ môi trường;

+ Tổ chức thực hiện các dự án sản xuất thử nghiệm; đào tạo, chuyển giao, thương mại hoá và nhân rộng các kết quả của đề tài, dự án sản xuất thử nghiệm;

+ Lựa chọn các tiến bộ kỹ thuật và tổ chức khảo nghiệm để hoàn thiện quy trình kỹ thuật phù hợp với điều kiện địa phương đối với các sản phẩm mới;

+ Tổ chức xây dựng, lắp đặt và chế tạo thiết bị, sản xuất các sản phẩm hoặc công trình phục vụ sản xuất, đời sống sau khi nghiên cứu thành công hoặc nhận chuyển giao công nghệ từ các tổ chức KH&CN trong và ngoài nước;

+ Thực hiện một số nhiệm vụ thường xuyên, các hoạt động sự nghiệp để phục vụ công tác quản lý nhà nước của tỉnh; các hợp đồng dịch vụ trong lĩnh vực khoa học công nghệ phù hợp với quy định của pháp luật;

+ Thực hiện các nhiệm vụ về phổ biến, giới thiệu, quảng bá và kinh doanh các sản phẩm tiến bộ KH&CN phục vụ sản xuất và đời sống;

+ Cung cấp các kiến thức về KH&CN phục vụ phát triển sản xuất cho người dân. Tổ chức đào tạo, tập huấn chuyển giao các tiến bộ khoa học kỹ thuật đến người dân. Tổ chức các cuộc tham quan các mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong và ngoài tỉnh;

+ Xây dựng các mô hình trình diễn về ứng dụng công nghệ mới, kỹ thuật tiến bộ và phổ biến nhân rộng nhằm phát huy tài năng, thế mạnh của tỉnh;

+ Thực hiện các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp và người dân đổi mới công nghệ, tư vấn, đào tạo và thực hiện dịch vụ KH&CN theo thẩm quyền;

+ Hợp tác nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ theo quy định của pháp luật;

+ Tổ chức và thực hiện xử lý, phân tích, tổng hợp và cung cấp thông tin KH&CN; thông tin, số liệu thống kê khoa học và công nghệ phục vụ lãnh đạo, quản lý nhà nước của địa phương; xuất bản và cung cấp các ấn phẩm thông tin khoa học và công nghệ;

+ Tổ chức và thực hiện phổ biến thông tin KH&CN, thông tin thống kê KH&CN của địa phương; phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng đưa tri thức khoa học đến với mọi đối tượng; cung cấp thông tin KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn;

+ Tổ chức và phát triển nguồn tin KH&CN của địa phương; tham gia xây dựng và khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN; xây dựng và cập nhật các cơ sở dữ liệu KH&CN, cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương; tổ chức và phát triển công tác thư viện, thư viện điện tử, thư viện số, mạng thông tin KH&CN của địa phương, tham gia Liên hiệp thư viện Việt Nam về nguồn tin KH&CN;

+ Tổ chức thực hiện đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi địa phương vào cơ sở dữ liệu quốc gia về KH&CN;

+ Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác;

+  Hướng dẫn và tổ chức thực hiện chế độ báo cáo thống kê cơ sở về KH&CN tại địa phương; chủ trì triển khai chế độ báo cáo thống kê tổng hợp về KH&CN; xây dựng các cơ sở dữ liệu thống kê KH&CN của địa phương;

+ Tham gia triển khai các cuộc điều tra thống kê quốc gia và ngành về KH&CN tại địa phương; chủ trì triển khai các cuộc điều tra về KH&CN của địa phương;

+ Tổ chức, thực hiện và cung cấp các sản phẩm và dịch vụ phục vụ nghiên cứu, đào tạo, sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế - xã hội theo yêu cầu của xã hội trong lĩnh vực thông tin, thư viện, tin học, thống kê KH&CN và các lĩnh vực khác theo quy định của pháp luật;

+ Tham gia các hoạt động hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, kết nối cung cầu chuyển giao công nghệ;

+ Quản lý về công tác tổ chức, nhân sự, tài chính, tài sản của trung tâm theo quy định của pháp luật, phân cấp của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Sở;

+  Thực hiện các nhiệm vụ khác được Giám đốc Sở giao.

Thông tin liên hệ

 LÃNH ĐẠO TRUNG TÂM

1

Nguyễn Như Chương

Giám đốc

0919.287.371

3833 154

chuong7203@gmail.com

2

Nguyễn Văn Quang

Phó Giám đốc

0938.338.030

3832474

quangkhcnld@gmail.com

3

Nguyễn Hồng Ngọc

Phó Giám đốc

0905 244 173

3556599

nguyenhongngoc80@gmail.com

PHÒNG HÀNH CHÍNH- TỔNG HỢP

1

Nguyễn Thanh Phong

Trưởng phòng

0917 203 082

3833 155

phongnguyendl@gmail.com

2

Huỳnh Nhân Ái

Kế toán

0934.637.579

nhanai001@gmail.com

3

Thi Phụng Giao

Văn thư- Thủ quỹ

0937.004.400

giaokhcnld@gmail.com

PHÒNG NGHIÊN CỨU - CHUYỂN GIAO

1

Phan Quốc Chính

Trưởng phòng

0975.886.885

3833158

2

Võ Thị Quỳnh

Kỹ sư

0382.189.138

 voquynh52c@gmail.com

3

Lê Xuân Thảo

Kỹ sư

0973.497.706

lxt260289@gmail.com

4

Lê Văn Quyền

Kỹ sư

0936.329.429

quyenkhcn.ld@gmail.com

TRẠM THỰC NGHIỆM

1

Lường Tú Nam

Trưởng trạm

0974.657.000

3833 157

luongtunam84@gmail.com

2

Trần Thị Mỹ Linh

Nghiên cứu viên

0379.955.540

linhtran234@gmail.com

3

Thái Thị Thanh Thủy

Kỹ sư

0947.195.273

thaithithanhthuy@gmail.com

4

Trương Ngọc Thảo Vy

Kỹ sư

0976.430.622

3833 156

 

5

Nguyễn Thị Mai Uyên

Kỹ sư

0934.302.002

maiuyen.csk34@gmail.com

6

Dương Trường Chinh

Kỹ sư

0977.666.460

 

7

Lê Thị Minh Châu

Kỹ sư

084.615.6854

minhchaule9189@gmail.com

PHÒNG THÔNG TIN KHCN

1

Trần Quốc Tuấn

Phụ trách phòng

0835 355 000

0973 839 370

 

3833b163

3556 566

trantuan3788@gmail.com

2

Trần Vũ Uyên Phương

Nghiên cứu viên

0919 440 406

uyenphuong2101@gmail.com

3

Nguyễn Hữu Thanh Tuệ

Chuyên viên

0918 220 014

thanhtue@gmail.com

4

Nguyễn Thị Đỗ Quyên

Chuyên viên

0903.652.155

 

5

Lê Cao Nguyên

Chuyên viên

0911417576

 

6

Bùi Hưng

Chuyên viên

0938 728 563

hung2188@gmail.comThống kê truy cập
  • 6.506.523
  • Đang online: 167
  • Trong tuần: 7.263
  • Trong tháng: 12.113
  • Trong năm: 1.230.587