Đăng nhập
PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC
CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác nghiên cứu khoa học, phát triển nguồn lực khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh theo quy định của pháp luật; hướng dẫn, theo dõi đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện công tác quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ ở các Sở, ngành và cấp huyện theo quy định của pháp luật

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

a) Dự thảo quyết định, chỉ thị, quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm, các đề án, dự án về khoa học và công nghệ trình UBND tỉnh; Dự thảo quyết định, chỉ thị cá biệt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa học và công nghệ;

b) Đề xuất xây dựng cơ chế, chính sách, quy định thúc đẩy hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển nguồn lực về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; thúc đẩy hoạt động, ứng dụng, nhân rộng kết quả khoa học và công nghệ vào sản xuất và đời sống trên địa bàn các huyện và thành phố;

c) Định kỳ rà soát, hướng dẫn, kiểm tra và phối hợp triển khai các quy định của pháp luật có liên quan đến hoạt động quản lý, triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, huyện và cơ sở.

d) Tổ chức việc xác định, đặt hàng, tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở; tổ chức giao quyền sở hữu và sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cho tổ chức, cá nhân; phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp nhà nước tại địa phương;

đ) Chủ trì phối hợp với các huyện, thành phố thông báo, đề xuất danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ; tổ chức hội đồng xác định nhiệm vụ, phê duyệt danh mục nhiệm vụ và hướng dẫn lập dự toán ngân sách hàng năm cho hoạt động khoa học và công nghệ;

e) Đề xuất thành lập Hội đồng tư vấn khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

f) Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện, thành phố quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ đối với tổ chức kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của các hội, các tổ chức phi Chính phủ hoạt động trong lĩnh vực khoa học và công nghệ;

g) Tham gia thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập tổ chức khoa học và công nghệ công lập của địa phương; tổ chức thực hiện việc đăng ký và kiểm tra hoạt động của các tổ chức khoa học và công nghệ, văn phòng đại diện, chi nhánh của tổ chức khoa học và công nghệ. Quản lý việc cấp, điều chỉnh, thu hồi, gia hạn các loại giấy phép, giấy chứng nhận, giấy đăng ký trong phạm vi quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ theo quy định của pháp luật;

h) Tổ chức đánh giá, thẩm định kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước của tổ chức, cá nhân trên địa bàn theo quy định của pháp luật;

i) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Sở giao
(Theo Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 11/03/2019 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng)

Thông tin liên hệ

 STT  Họ và tên Chức vụ ĐT Di Động  ĐT Cơ Quan  Email

1

Quản Hành Quân

Trưởng phòng

0913 154 049

3822 106

  quanhanhquan@yahoo.com

2

Nguyễn Hữu Nam

Phó phòng

0919 778 932

namnh@lamdong.gov.vn

3

Phạm Ngọc Bảo Đa

Chuyên viên

0986 753 668

dapnb@lamdong.gov.vn

4

Hoàng Thị Dịu

Chuyên viên

0938610820

hoang_diu20181@yahoo.com

5

Nguyễn Hồng Hà

Chuyên viên

0985 050 839

hongha18_02@yahoo.com

6  Phan Thị Minh Thạch Chuyên viên 0918 753 159    thachptm@lamdong.gov.vn

  
Hdt NewsColSlide
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.506.313
  • Đang online: 285
  • Trong tuần: 7.053
  • Trong tháng: 11.903
  • Trong năm: 1.230.377