Đăng nhập
THANH TRA SỞ

CHỨC NĂNG

Tham mưu, giúp Giám đốc Sở tiến hành thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành khoa học và công nghệ, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.

Thanh tra sở chịu sự chỉ đạo, điều hành của Giám đốc Sở; chịu sự chỉ đạo về công tác thanh tra và hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính của Thanh tra tỉnh, về nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành của Thanh tra Bộ Khoa học và Công nghệ.

NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN

Thực hiện theo quy định tại Điều 24 của Luật Thanh tra số 56/2010/QH12 của Quốc hội; Điều 7 của Nghị định số 213/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định về tổ chức và hoạt động của thanh tra ngành khoa học và công nghệ và các văn bản khác có liên quan. 

(Theo Quyết định số 37/QĐ-SKHCN ngày 11/3/2019 Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng )

Thông tin liên hệ

 STT  Họ và tên Chức vụ ĐT Di Động ĐT Cơ Quan Email

1

Lê Đức Thọ

Chánh Thanh tra

0908 898 935

3830 107

thold@lamdong.gov.vn

2

Phan Đình Hồng

Phó ChánhThanh tra

0919 00 11 00

hongpd@lamdong.gov.vn

3

Đoàn Quang Huy

Chuyên viên chính

0918 675 977

huydq@lamdong.gov.vn

 

Hdt NewsColSlide
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.506.462
  • Đang online: 169
  • Trong tuần: 7.202
  • Trong tháng: 12.052
  • Trong năm: 1.230.526