Đăng nhập
Giới thiêu chung

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH LÂM ĐỒNG

Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt - ĐT: 02633.821377

Fax: 02633.824941 - Email: skhcn@lamdong.gov.vn

LÃNH ĐẠO SỞ

 

Võ Thị Hảo
   Giám đốc

Đỗ Minh Ngọc
    Phó Giám đốc


Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại CQ
Võ Thị Hảo
Giám đốc
3820350
Đỗ Minh Ngọc
Phó Giám đốc
3831377

Ngày 01/3/1979, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 06/TC-UB về việc thành lập Ban Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng. Qua nhiều lần đổi tên từ Ban Khoa học và Kỹ thuật thành Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật, Sở Khoa học, Công nghệ và Môi trường năm 1993 và từ năm 2004 đến nay là Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tỉnh Lâm Đồng.

Trong quá trình 40 năm hoạt động và phát triển, được sự chỉ đạo của Ủy ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước (nay là Bộ KH&CN), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp của các sở, ngành, địa phương, viện, trường, tổ chức KH&CN; cùng với sự nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động toàn ngành, hoạt động KH&CN tỉnh Lâm Đồng đã không ngừng phát triển và đạt được những thành tựu đáng kể, góp phần thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Ngay sau khi được thành lập, hoạt động của đơn vị chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực quản lý về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng (Phòng Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thành lập năm 1981); tổ chức các hình thức thông tin phổ biến khoa học kỹ thuật như chiếu phim khoa học, biên soạn các ấn phẩm, hội thảo chuyên đề, thông tin khoa học và kỹ thuật phục vụ cán bộ lãnh đạo và tổ chức các hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật.

Giai đoạn 1984-1989, ngành bắt đầu thực hiện nhiệm vụ tập hợp, chọn lựa các thiết bị kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Triển khai các chương trình điều tra cơ bản cấp Nhà nước như Chương trình Tây Nguyên I, Tây Nguyên II, triển khai xây dựng một số bản đồ về tự nhiên, tài nguyên, kinh tế - xã hội làm cơ sở cho việc định hướng phát triển và quản lý của các ngành, địa phương.

Giai đoạn 1989-1999, đã có những chuyển biến cơ bản trong nhận thức và hành động của các cấp, ngành về KH&CN sau khi Nghị quyết số 26/BCT ngày 30/3/1991 về KH&CN trong sự nghiệp đổi mới, Nghị định số 35/HĐBT ngày 28/01/1992 của Hội đồng Bộ trưởng, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 24/12/1996 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa VIII, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng về KH&CN được ban hành.

Nhiều chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết trên đã được xây dựng, bám sát mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Hoạt động KH&CN tập trung giải quyết những vấn đề có tính chiến lược, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở từng giai đoạn như đổi mới công nghệ trong các ngành sản xuất công nghiệp trọng yếu; hướng nhà sản xuất vào nhiệm vụ quản lý chất lượng hệ thống đồng bộ theo tiêu chuẩn ISO; ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động quản lý hành chính nhà nước, sản xuất, kinh doanh, quản lý tài nguyên thiên nhiên và môi trường; xây dựng chiến lược quản lý chất thải, quy định tiêu chuẩn bảo vệ môi trường của địa phương; hướng các hoạt động KH&CN vào sản xuất, kinh doanh, gắn với việc bảo vệ môi trường, đảm bảo phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Giai đoạn 1999-2009, hoạt động KH&CN được cụ thể hóa bởi 11 chương trình KH&CN trọng điểm của tỉnh; công tác kế hoạch hóa khoa học kỹ thuật được xây dựng theo từng năm với các chương trình, đề tài nghiên cứu, áp dụng tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản xuất và đời sống. Nhiều kết quả nghiên cứu khảo nghiệm về lúa, ngô, rau, chè, cà phê, dâu tằm, công nghiệp chế biến, tiểu thủ công nghiệp đã được áp dụng vào sản xuất mang lại những kết quả đáng kể, góp phần tăng năng suất và sản lượng lương thực; tập trung thực hiện các nhiệm vụ điều tra cơ bản về tài nguyên, khoáng sản, đa dạng sinh học; triển khai xây dựng hệ thống bản đồ nông hóa thổ nhưỡng và bố trí cây trồng hợp lý đến cấp xã trong toàn tỉnh… làm cơ sở khoa học cho việc định hướng, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Trong giai đoạn này, một số chức năng, nhiệm vụ của Sở có sự thay đổi, trong đó, chức năng tham mưu trong công tác quản lý môi trường được chuyển sang Sở Tài nguyên và Môi trường. Năm 2004, Sở được đổi tên thành Sở KH&CN và đơn vị sự nghiệp khoa học đầu tiên của Sở là Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học được thành lập, góp phần nhanh chóng thực hiện nhiệm vụ chuyển giao, ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống. Bên cạnh công tác kiện toàn bộ máy, nâng cao năng lực hoạt động và quản lý, việc đảm bảo ngân sách chi cho khoa học là một trong những yếu tố giúp KH&CN phát huy vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội. Ngân sách dành cho KH&CN tăng dần hàng năm, phục vụ kịp thời cho hoạt động quản lý và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ KH&CN. Trên cơ sở đánh giá kết quả 11 chương trình trọng điểm, để tập trung vào 6 chương trình trọng tâm theo kết luận tại Hội nghị Sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ VII (2001- 2005), Chương trình KH&CN giai đoạn 2004-2010 đã được điều chỉnh và ban hành 5 lĩnh vực trọng tâm phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn, công nghiệp, du lịch, công nghệ thông tin và xã hội nhân văn.

Giai đoạn từ 2009 đến nay, tiếp nối truyền thống của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động, đội ngũ cán bộ KH&CN ngày càng được chuyên môn hóa, chuẩn hóa cả về số lượng và chất lượng. Đến nay, toàn sở có 01 tiến sỹ, 24 thạc sỹ, 10 cán bộ, công chức, viên chức đang theo học thạc sỹ, còn lại có trình độ đại học. Về cơ cấu tổ chức, ngoài Trung tâm Ứng dụng Khoa học Công nghệ và Tin học (nay là Trung tâm Ứng dụng KH&CN) được thành lập năm 2004, Sở đã thành lập thêm một số đơn vị sự nghiệp khác như: Trung tâm Phân tích và Chứng nhận Chất lượng (2010, nay là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng), Ban Quản lý Khu Công nghệ sinh học và Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt (2011, nay là Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng) và Trung tâm Tin học và Thông tin KH&CN (2012, hiện đã sáp nhập vào Trung tâm Ứng dụng KH&CN). Để triển khai thực hiện tinh gọn bộ máy và tinh giản biên chế theo tinh thần của Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, năm 2018, Sở đã tham mưu trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở KH&CN tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, Sở KH&CN gồm có 4 phòng chuyên môn (Văn phòng, Thanh tra, Quản lý Khoa học, Quản lý Công nghệ và Chuyên ngành). Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là đơn vị có tư cách pháp nhân, có 1 đơn vị trực thuộc là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng. Các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở gồm: Trung tâm Ứng dụng KH&CN, Ban Quản lý Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng. Giai đoạn này, hoạt động quản lý khoa học được thực hiện nề nếp và mang tính hệ thống từ tỉnh đến cơ sở, cụ thể:

 - Năm 2011, quy hoạch KH&CN của tỉnh Lâm Đồng được phê duyệt, đã xác định những nội dung KH&CN cần tập trung nghiên cứu, phát triển trong giai đoạn 2011-2020; trên cơ sở đó, các chương trình nghiên cứu hàng năm và trung hạn được triển khai cụ thể và toàn diện. Việc triển khai nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được thực hiện theo cơ chế đặt hàng và tập trung theo hướng nghiên cứu ứng dụng nên hiệu quả ứng dụng các đề tài, dự án rất cao. Đồng thời, việc xác định, lựa chọn, thẩm định kinh phí, đánh giá nghiệm thu được tiến hành theo phương pháp chuyên gia thông qua các Hội đồng tư vấn KH&CN nên đảm bảo tính khách quan, cấp thiết và khả thi của nhiệm vụ nghiên cứu. Các nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh được triển khai tập trung vào việc giải quyết các yêu cầu cấp thiết phục vụ phát triển nông nghiệp công nghệ cao, kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đa dạng hóa sản phẩm từ nguồn dược liệu của tỉnh, xây dựng các mô hình góp phần đa dạng hóa sản phẩm du lịch trên địa bàn. - Hoạt động KH&CN cấp huyện chủ yếu được triển khai để thực hiện các dự án ứng dụng, chuyển giao kết quả nghiên cứu KH&CN; xây dựng điểm thông tin KH&CN cấp xã; nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng tư vấn KH&CN cấp huyện; phối hợp trong công tác quản lý nhà nước về KH&CN tại địa phương trong các lĩnh vực: tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, an toàn bức xạ hạt nhân; quản lý và phát triển thương hiệu, các Cuộc thi Sáng tạo khoa học kỹ thuật, Hội thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng; thông tin KH&CN; thanh, kiểm tra quản lý nhà nước về KH&CN…;

- Hoạt động quản lý công nghệ được đẩy mạnh thông qua việc triển khai thực hiện nhiều chương trình trọng điểm như: Chương trình hỗ trợ về KH&CN cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 2323/QĐ-UBND ngày 26/10/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Đề án hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 tại Quyết định số 740/ QĐ-UBND ngày 18/4/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020 tại Văn bản số 6324/UBND-VX1 ngày 22/9/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng... Đặc biệt, trong quá trình triển kha Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng thế mạnh tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, Sở KH&CN đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn và triển khai xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm đặc trưng, đặc thù mang lại giá trị kinh tế cao của tỉnh; qua đó, nhiều huyện, thành phố, sở, ban, ngành đã ban hành Kế hoạch phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng thế mạnh của tỉnh liên quan đến lĩnh vực quản lý. Đến hết năm 2018, có 22 sản phẩm được đăng ký và 19 sản phẩm được cấp chứng nhận nhãn hiệu; đặc biệt, đã tham mưu UBND tỉnh đăng ký bảo hộ thành công nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” cho các nhóm sản phẩm rau, hoa, cà phê Arabica, du lịch canh nông và đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ KH&CN) cấp giấy chứng nhận vào tháng 12/2017.

- Hoạt động quản lý nhà nước trên lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng ngày càng được chú trọng và nâng cao. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã phối hợp với các cơ quan quản lý có liên quan làm tốt công tác quản lý trong lĩnh vực đo lường; triển khai hiệu quả các chương trình trọng tâm về năng suất chất lượng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001, theo đó, đến năm 2020, 100% các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng sẽ áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng của các đơn vị sự nghiệp ngày càng đáp ứng yêu cầu về ứng dụng, chuyển giao KH&CN phục vụ quản lý và sản xuất; triển khai hiệu quả nhiệm vụ thông tin, truyền thông KH&CN thông qua việc không ngừng nâng cao chất lượng và tính kịp thời của các bản tin KH&CN Lâm Đồng, KH&CN phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, KH&CN phục vụ doanh nghiệp; công tác sưu tập, lưu giữ nguồn gen các giống rau, hoa, cây ăn quả, nấm ăn, nấm dược liệu quý hiếm, có giá trị kinh tế cao được chú trọng; hoạt động nghiên cứu ứng dụng, chuyển giao tiến bộ KH&CN ngày càng bám sát yêu cầu của thực tiễn phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn; không ngừng nâng cao chất lượng và mở rộng hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; hoàn thành dự án đánh giá tác động môi trường và Đề án thành lập Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Lâm Đồng trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt…

- Công tác đầu tư phát triển tiềm lực KH&CN được triển khai với tinh thần khẩn trương. Quỹ Phát triển KH&CN đi vào hoạt động từ năm 2016. Năm 2018, đã hoàn thành và đi vào hoạt động 2 dự án: Tăng cường trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và Xây dựng trạm thực nghiệm nghiên cứu giống rau, hoa tại thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Đơn Dương của Trung tâm Ứng dụng KH&CN từ nguồn vốn đầu tư phát triển.

- Hoạt động thanh, kiểm tra bám sát nhiệm vụ và chức năng quản lý nhà nước; đã tổ chức thanh tra chuyên đề, thanh tra hành chính theo quy định; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời đơn, thư khiếu nại. Qua các cuộc thanh tra đã giúp các cơ sở sản xuất, kinh doanh hiểu rõ hơn các quy định của nhà nước trong lĩnh vực KH&CN, ý thức được trách nhiệm và nghĩa vụ trong việc tuân thủ pháp luật về KH&CN.

- Đến cuối năm 2018, Sở tiếp tục thực hiện việc đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn theo tinh thần của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Theo đó, sắp xếp bộ máy cơ quan Văn phòng Sở KH&CN còn 4 phòng chuyên môn; sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê KH&CN vào Trung tâm Ứng dụng KH&CN.

Có thể nói, chặng đường 40 năm qua đã ghi nhiều dấu ấn quan trọng của quá trình không ngừng trưởng thành và phát triển của Sở KH&CN. Tập thể các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động đã luôn tiếp nối truyền thống đoàn kết, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được Tỉnh ủy, UBND tỉnh giao; các tổ chức Đảng, đoàn thể của Sở liên tục giữ vững danh hiệu trong sạch, vững mạnh… đã góp phần xây dựng cơ quan đoàn kết, phát triển.

Với những thành tích đóng góp trong chặng đường 40 năm xây dựng và phát triển, Sở KH&CN vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba năm 1999; Huân chương Lao động hạng Nhì năm 2004; nhiều lần được UBND tỉnh tặng cờ “Đơn vị thi đua xuất sắc”... Trong năm 2008, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Hàng năm, nhiều tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, công nhận Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh. Các tổ chức đoàn thể, nhất là tổ chức công đoàn nhiều lần được tặng Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và nhiều bằng khen của các cấp công đoàn.

Sở Khoa học và Công Nghệ Lâm Đồng

HDT NewsBlog
Hdt NewsColSlide
HDT HTML
HDT HTML
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020

CSDL Quốc Gia

 
Thống kê truy cập
  • 6.506.940
  • Đang online: 205
  • Trong tuần: 7.680
  • Trong tháng: 12.530
  • Trong năm: 1.231.004