Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Đánh giá kết quả việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và đề xuất xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Văn hóa nghệ thuật
CN. Bùi Thanh Long
2016
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

      Đề tài khoa học cấp tỉnh Đánh giá kết quả việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và đề xuất xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng là một đề tài tuyển chọn mà Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng đã trúng tuyển và thực hiện.

1. Mục tiêu của đề tài :

      Đánh giá kết quả được hiểu là thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; đề xuất các giải pháp để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW (khóa VIII) và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong thời gian tới.

                2. Tính cấp thiết

          Việc tổ chức thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở các địa phương trong cả nước và trên các địa bàn trong tỉnh Lâm Đồng còn nhiều bất cập, nhất là việc triển khai đến người dân để người dân tự nguyện thực hiện đúng chủ trương vẫn còn nhiều hạn chế… Trong khi đó, việc xây dựng và phát triển nền văn hoá tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; khắc phục những hạn chế, yếu kém trong công tác quản lý về văn hoá, đẩy mạnh việc xây dựng đời sống văn hoá tinh thần phong phú cho nhân dân cũng như việc “thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” đã và đang là nhiệm vụ chiến lược lâu dài, vừa có tính cấp bách với những bức xúc đang đặt ra… Do vậy, cần đánh giá đúng đắn và đầy đủ thực trạng việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và đề xuất các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng.

                3. Phạm vi nghiên cứu

         Đề tài tập trung nghiên cứu thực trạng việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” và các giải pháp thực hiện có hiệu quả trong thời gian tới ở Lâm Đồng để tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW (khóa VIII) và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong thời gian tới.

                 4. Nội dung nghiên cứu

          Những vấn đề chung về lý luận, cơ sở lý luận và thực tiễn như các khái niệm liên quan về văn minh và nếp sống văn minh; việc cưới, việc tang, lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lĩnh vực này. Đánh giá được thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội ở Lâm Đồng trên cơ sở hệ thống tiêu chí đánh giá và dựa vào kết quả khảo sát và điều tra theo địa bàn và đối tượng đã lựa chọn có phân tích, xử lý số liệu và các chuyên đề đánh giá thực trạng việc thực hiện nếp sống văn minh trong tổ chức việc cưới, việc tang và lễ hội ở tỉnh Lâm Đồng. Dự báo được xu hướng thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trong cả nước và ở tỉnh Lâm Đồng trong 10 năm tới bao gồm xu hướng chung; xu hướng khi tác động tốt và xu hướng khi tác động không tốt. Từ đó, đề xuất hệ thống các giải pháp thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội...

                  5. Phương pháp nghiên cứu và tiếp cận:

        Với những cách tiếp cận văn hóa, xã hội, tôn giáo, hệ thống, thực tiễn và chuyên gia, Đề tài đã dựa vào kết quả có tổng hợp, phân tích của phần đánh giá thực trạng và căn cứ vào các giá trị văn hóa và đạo đức truyền thống; định hướng của các Nghị quyết, Chỉ thị của Đảng; các quy định cụ thể của Nhà nước và UBND tỉnh; những phong tục tập quán tốt đẹp của các dân tộc thiểu số… đề tài đã  thông qua các cuộc Hội thảo mà thu thập ý kiến cũng như đánh giá về những nội dung có liên quan của các chuyên gia; sưu tầm các tài liệu về văn minh, nếp sống văn minh và 03 lĩnh vực nói trên; các phương pháp điều tra xã hội học (phần về ý kiến đề xuất), các phương pháp điều tra xã hội học, phỏng vấn, quan sát, thu thập tài liệu thứ cấp và các phương pháp khác như xử lý thông tin (định lượng và định tính) để tập hợp, đánh giá sơ lược các phong tục, tập quán của một số dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên chính của Lâm Đồng có liên quan tới việc cưới, việc tang và lễ hội; từ đó đi sâu vào các hủ tục cần xóa bỏ, các phong tục tập quán tốt đẹp cần lưu giữ và phát huy cũng như các phương pháp lịch sử, lôgíc, tổng hợp, phân tích và thống kê tình hình thực hiện việc cưới, việc tang và lễ hội trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

        Về các thao tác khoa học:  Sau khi sưu tầm được các tài liệu liên quan đến Đề tài tiến hành tổng hợp, hệ thống hóa các quy định… Trên cơ sở đó chắt lọc ra và phân tích các nội dung cần thiết để làm cơ sở xây dựng, thực hiện Đề tài và viết các báo cáo khoa học, các bài báo…

                  6. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn :                                      

         Qua nghiên cứu, đánh giá sát thực tình hình “Thực hiện việc cưới, việc tang, lễ hội” ở Lâm Đồng cung cấp những thông tin, dữ liệu khoa học mới, chính thống giúp cho các nhà khoa học, các lĩnh vực nghiên cứu khoa học, nhất là nghiên cứu trên lĩnh vực xã hội nhân văn sẽ tiếp tục có những nghiên cứu chuyên sâu nhằm đóng góp tích cực cho khoa học hướng tới phục vụ đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân. Và qua phân tích, đánh giá đúng và trúng thực trạng về những kết quả đạt được; những yếu kém, bất cập trong việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW (khóa VIII) và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng, Đề tài nêu ra những nguyên nhân (khách quan và chủ quan); chỉ rõ những yếu tố tác động, ảnh hưởng (gián tiếp, trực tiếp) đến việc thực hiện Kết luận số 51-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 27-CT/TW (khóa VIII) và Kế hoạch số 58-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng trong những năm qua; đề xuất các giải pháp có tính khả thi… giúp cho Lãnh đạo địa phương có hướng chỉ đạo sát thực đối với ngành Văn hóa và những cơ quan, ban, ngành liên quan trong việc tham mưu tổ chức thực hiện có kết quả việc “Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội” - nói riêng, các hoạt động văn hóa - nói chung ở Lâm Đồng trong những năm tới, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng địa phương…   
Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.378.275
  • Đang online: 132
  • Trong tuần: 12.190
  • Trong tháng: 102.339
  • Trong năm: 102.339