Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Nghiên cứu xác lập các giải pháp để hình thành và khai thác có hiệu quả hệ thống các tour, tuyến điểm du lịch nhằm thu hút khách đền Đà Lạt - Lâm Đồng
Đề tài - Dự án
Du lịch
TS. Trần Duy Liên
2012
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

1. Tính cấp thiết của đề tài và ý nghĩa khoa học, thực tiễn của đề tài

Đà Lạt - Lâm Đồng có nhiều tiềm năng về phát triển du lịch và là điểm đến có tuổi đời hơn 100 năm, song hoạt động du lịch ở đây vẫn chưa tương xứng với tiềm năng sẵn có. Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu và chất lượng dịch vụ du lịch còn chưa cao. Do vậy, việc thực hiện đề tài Nghiên cứu xác lập các giải pháp để hình thành và khai thác có hiệu quả hệ thống các tour, tuyến điểm du lịch nhằm thu hút du khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng" có ý nghĩa khoa học và tính thực tiễn cấp thiết.

Kết quả nghiên cứu của đề tài cũng sẽ góp phần vào hoạch định chiến lược phát triển du lịch nói chung và khai thác các tiềm năng để phát triển các tour, tuyến điểm có hiệu quả nói riêng ở Đà Lạt - Lâm Đồng. Với mục đích là tăng khả năng thu hút khách du lịch (nhất là khách du lịch quốc tế), góp phần vào tăng nguồn thu xã hội từ du lịch, nâng cao điều kiện và mức sống của nhân dân, bảo vệ môi trường tự nhiên và các giá trị văn hóa bản địa ở trong tỉnh.

Ngoài ra, trong kết quả nghiên cứu có đề cập đến các cơ sở khoa học trong việc đánh giá các thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc phát triển du lịch ở Đà Lạt - Lâm Đồng. Cũng như đề xuất mang tính khoa học về xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ ở các khu điểm, trên các tour và tuyến điểm du lịch và hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch. Do vậy, có thể ứng dụng vào các công trình nghiên cứu khoa học có liên quan ở các địa phương khác, cũng như áp dụng vào quá trình giảng dạy cho sinh viên khối ngành du lịch ở các trường đại học.

2. Mục tiêu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu nghiên cứu

Đề tài tập trung vào nghiên cứu đánh giá về tiềm năng và điều kiện phát triển du lịch ở Đà Lạt - Lâm Đồng nói chung và việc phát triển các tour, tuyến điểm du lịch nói riêng. Ngoài ra, dựa trên đánh giá thực trạng phát triển du lịch và thực trạng khai thác các tour, tuyến điểm du lịch để đưa ra các nhận định về các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong việc khai thác các tour, tuyến điểm du lịch ở trong tỉnh.

Đối tượng nghiên cứu và khảo sát của đề tài tập trung vào điều tra thực trạng khai thác các khu điểm, các tour và tuyến du lịch, cũng như khảo sát ý kiến (thông qua bảng hỏi) đối với du khách, các doanh nghiệp về thực trạng và nhu cầu phát triển các sản phẩm du lịch ở trên địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng. Để từ đó đưa ra hệ thống các giải pháp nâng cao chất lượng khai thác các tour, tuyến điểm du lịch và định hướng phát triển các tour, tuyến điểm du lịch mới ở địa phương. Với mục tiêu tăng khả năng thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng.

Phạm vi nghiên cứu của đề tài giới hạn trong việc nghiên cứu tiềm năng và thực trạng phát triển du lịch nói chung và các tour, tuyến điểm du lịch nói riêng trên địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng trong giai đoạn 2000 đến 2011. Trong đó, không gian nghiên cứu chính là khu vực thành phố Đà Lạt và phần phụ cận. Dựa trên các kết quả khảo sát, đánh giá về thực trạng khai thác các tour, tuyến điểm du lịch đã hình thành sẽ đưa ra định hướng và các giải pháp phát triển các tour, tuyến điểm du lịch trên địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng và các tour, tuyến du lịch có sự liên kết với bên ngoài (liên vùng và quốc tế) trong giai đoạn 2010 đến 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

3. Các phương pháp nghiên cứu

Để đạt được các mục tiêu đặt ra, quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài đã sử dụng nhiều phương pháp khác nhau. Trong đó, sử dụng phương pháp khảo sát thực địa kết hợp với phương pháp bản đồ cùng với công cụ là các phiếu quan sát để đánh giá thực trạng khai thác và chất lượng dịch vụ tại các khu điểm du lịch. Sử dụng phương pháp điều tra xã hội chủ yếu là dựa trên các phiếu khảo sát tham dò ý kiến đánh giá của du khách và của các công ty lữ hành về thực trạng khai thác, chất lượng dịch vụ và các nhu cầu mới về đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ tại các khu điểm du lịch, trên các tour và tuyến điểm du lịch. Dựa trên cơ sở đó, sử dụng phương pháp SWOT để đánh giá các thế mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức. Sau đó, sử dụng phương pháp tham khảo ý kiến chuyên gia và phương pháp dự báo để đưa ra các định hướng phát triển du lịch chung của toàn tỉnh, định hướng phát triển các tour và tuyến du lịch mới, cũng như các giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác các tour và tuyến du lịch.

4. Kết quả nghiên cứu 

Thứ 1. Hệ thống hóa lý thuyết về hoạt động du lịch nói chung và về tour, tuyến điểm du lịch du lịch nói riêng. Cũng như, phan tích các yếu tố tác động đến sự hình thành các khu điểm du lịch, các tour và tuyến điểm du lịch (tài nguyên du lịch, điều kiện về kinh tế xã hội, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực). Đặc biệt, là đề cấp đến cơ sở lý luận về đánh giá chất lượng và phương pháp luận xây dựng các tiêu chí đánh giá chất lượng dịch vụ tại các khu điểm, trên các tour và tuyến điểm du lịch.

Thứ 2. Tổng hợp và lập mô hình SWOT đánh giá các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức của hoạt động du lịch trên địa bàn toàn tỉnh nói chung và hoạt động khai thác các khu điểm, các tour và tuyến điểm du lịch nói riêng, dựa trên các cơ sở sau:

Khảo sát và đánh giá các mặt thuận lợi và khó khăn về hệ thống tài nguyên du lịch (sự phân bố, khả năng khai thác phát triển các loại hình sản phẩm du lịch) và hệ thống các điều kiện về kinh tế xã hội và cơ sở hạ tầng.

Thu thập và phân tích các số liệu về tình hình phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn 2000-2011 (hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch, qui mô và cơ cấu khách, doanh thu xã hội từ du lịch, nguồn nhân lực,...).

Tập hợp, xử lý các số liệu điều tra khảo sát ý kiến đánh giá và đề xuất nhu cầu của du khách, của các công ty du lịch, các nhà quản lý về sản phẩm và chất lượng dịch vụ du lịch tại các khu điểm du lịch, trên các tour và tuyến điểm du lịch (thông qua phương pháp điều tra xã hội học).

Trên cơ sở phân tích SWOT, đưa ra nhận định về các điểm mạnh, điểm yếu, các cơ hội và thách thức của hoạt động du lịch nói chung và trong việc khai thác các khu điểm du lịch, các tour và tuyến điểm du lịch trên địa bàn Đà Lạt - Lâm Đồng như sau :

a) Các điểm mạnh (S): có hệ thống tài nguyên du lịch phong phú và đặc sắc; là điểm đến có tuổi đời hơn 100 năm (được nhiều du khách biết đến); ngành du lịch được coi là ngành kinh tế động lực của tỉnh, nguồn nhân lực dồi dào và hệ thống các cơ sở đào tạo về nhân lực du lịch được mở rộng; là điểm đến an toàn và cộng đồng dân cư địa phương thân thiện, hiền hòa, mến khách; có những sản phẩm dịch vụ du lịch mang tính truyền thống; hệ thống cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất phục vụ du lịch ngày càng được chú trọng đầu tư và phát triển; có vị trí địa lý thuận lợi và nằm gần các thị trường gửi khách trọng điểm.

b) Các điểm yếu (W): việc qui hoạch và sử dụng tài nguyên du lịch chưa tương xứng với tiềm năng; tài nguyên du lịch tự nhiên bị khai thác quá mức, tài nguyên du lịch nhân văn chưa được khai thác hợp lý; thiếu nguồn nhân lực lành nghề và chất lượng đào tạo chưa cao; cơ sở vật chất kỹ thuật chưa được đầu tư hợp lý và theo kịp yêu cầu thực tế; sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa được làm mới và còn thiếu; giá dịch vụ du lịch còn cao, song chất lượng chưa đáp ứng nhu cầu thực tế; hoạt động quảng bá và xây dựng thương hiệu du lịch chưa được đẩy mạnh; sự liên kết và hợp tác liên ngành và liên vùng chưa mạnh; tình trạng quấy rối khách du lịch còn xảy ra, vệ sinh ăn uống chưa đảm bảo; chưa chủ động thu hút đầu tư và việc phát triển các dự án còn chậm.

c) Các cơ hội (O): nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng mở cửa và hội nhập; ngành du lịch ở Việt Nam được coi là ngành kinh tế mũi nhọn; mức sống, thời gian rỗi và nhu cầu đi du lịch ngày càng tăng trên thế giới; xu hướng khách quốc tế đến khu vực Đông Nam Á ngày tăng; hoạt động du lịch của cả nước được đẩy mạnh quảng bá; tình hình an ninh và chính trị ở các nước trong khu vực diễn biến phức tạp và không ổn định, do đó tác động đến chuyển hướng khách đến Việt Nam.

d) Các thách thức (T): chịu tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu; ô nhiễm môi trường tăng và sự biến đổi khí hậu (sự ấm lên của Trái đất); kinh tế khó khăn và xu hướng chi tiêu tiết kiệm ngày càng tăng; hoạt động kinh doanh du lịch chịu ảnh hưởng mạnh của tính thời vụ; cạnh tranh gay gắt (do sự phát triển mạnh của các điểm đến lân cận); thiếu đồng bộ về cơ chế, việc quản lý và giám sát các hoạt động du lịch còn chưa chặt chẽ.

Thứ 3. Dựa trên mô hình SWOT đưa ra chiến lược đẩy mạnh thu hút khách du lịch đến Đà Lạt - Lâm Đồng và khai thác có hiệu quả các tiềm năng và điều kiện sẵn có ở địa phương. Hệ thống chiến lược gồm: chiến lược kết hợp các điểm mạnh với cơ hội (chiến lược SO), hạn chế các điểm yếu để lợi dụng cơ hội (chiến lược WO), vượt qua các thách thức thức bằng cách tận dụng các điểm mạnh (chiến lược ST), tối thiểu hóa các điểm yếu và tránh khỏi các mối đe đọa (chiến lược WT).

Thứ 4. Dựa trên các cơ sở các dựa báo chung về phát triển du lịch trên thế giới (của UNWTO), ở Việt Nam (của Tổng cục Du lịch) và ở Lâm Đồng (của Sở VHTTDL, NQ4 của tỉnh ủy Lâm Đồng, NQ3 của thành ủy Đà Lạt) và sử dụng mô hình dự báo về khả năng phát triển du lịch ở Lâm Đồng đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030.

Thứ 5. Đưa ra các giải pháp khả thi và mang tính thuyết phục cho việc sắp xếp lại và hình thành mới các tour, tuyến điểm du lịch ở Đà Lạt - Lâm Đồng để đảm bảo tăng sức hấp dẫn đối với du khách (trong và ngoài nước) và mở rộng việc kết nối với các tour, tuyến điểm du lịch trong và ngoài nước. Trong đó, tiểu biểu là các tour và tuyến du lịch phân bố theo không gian (khu vực Đà Lạt và phần phụ cận, khu vực Bảo Lộc và phần phụ cận, khu vực Cát Tiên - Đahuoai và phần phụ cận). Các tour và tuyến du lịch theo hướng phân bố hệ thống GTVT (theo đường 722, QL28 và Đông Trường Sơn - nối kết các tour và tuyến trên địa bàn của tỉnh với tuyến du lịch “con đường xanh Tây Nguyên’" và tuyến “di sản miền Trung"). Các tour và tuyến điểm du lịch theo đường sắt (Tháp Chàm - Đà Lạt), theo đường hàng không (trong nước và quốc tế).

Thứ 6. Đưa ra các giải pháp khả thi nhằm nâng cao chất lượng các dịch vụ du lịch và tăng khả năng thu hút khách đến Đà Lạt - Lâm Đồng. Trong đó, tiểu biểu là các giải pháp: tăng cường đầu tư cơ sở hạ tầng và cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ du lịch, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về du lịch, giải pháp về bảo vệ tài nguyên và môi trường du lịch, đa dạng hóa sản phẩm du lịch, tăng cường quảng bá và xúc tiến du lịch, nâng cao và phát triển nguồn nhân lực du lịch,...

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.608.340
  • Đang online: 139
  • Trong tuần: 8.951
  • Trong tháng: 8.951
  • Trong năm: 332.404