Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Huyện di linh đẩy mạnh thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
NGUYÊN CANH. Bí thư Huyện ủy Di Linh
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Kế thừa và phát huy những thành tựu trong nhiều năm đổi mới của đất nước, cùng với sự ổn định về chính trị - xã hội tại địa phương và sự quyết tâm, nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện; vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, Đảng bộ huyện Di Linh đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trong nhiệm kỳ 2011-2015. Kinh tế huyện nhà tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng, ngành nông - lâm nghiệp phát triển khá, kết cấu hạ tầng kỹ thuật được chú trọng và tăng cường đầu tư, tạo điều kiện thu hút đầu tư và thực hiện chương trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn, cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân và tạo tiền đề cho phát triển kinh tế - xã hội những năm tiếp theo.

Nhìn lại những kết quả đạt được trong giai đoạn 2011-2015, có thể đánh giá rằng chính sự đổi mới trong công tác quản lý, điều hành, triển khai thực hiện nhiệm vụ, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm chính là chìa khóa then chốt cho sự phát triển của huyện Di Linh. Ngay sau Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XIII được ban hành, Huyện ủy đã lãnh đạo cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội, tập trung chỉ đạo việc thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm. Thực tiễn 5 năm qua cho thấy các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm đã phát huy hiệu quả, tạo điều kiện cho sự phát triển kinh tế - xã hội, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng đời sống nhân dân trên địa bàn.

Các chương trình trọng tâm

Đại hội Đảng bộ huyện Di Linh lần thứ XIII đã đề ra 7 chương trình trọng tâm, được cụ thể hóa trong 7 Nghị quyết chuyên đề. Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành các kế hoạch thực hiện, định kỳ tổ chức sơ kết, đánh giá với những kết quả đạt được như sau:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới

Huyện ủy Di Linh xác định mục tiêu đến năm 2018, huyện sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Tuy nhiên, năm 2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 558/QĐ-TTg ngày 05/4/2016 về việc ban hành Tiêu chí huyện nông thôn mới và quy định thị xã, thành phố trực thuộc cấp tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; Quyết định số 1600/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới giai đoạn 2016-2020. Căn cứ theo các tiêu chuẩn mới, huyện Di Linh phấn đấu đến năm 2020 sẽ đạt chuẩn nông thôn mới. Chương trình trọng tâm xây dựng nông thôn mới gắn với xã

Một góc trung tâm huyện Di Linh
Một góc trung tâm huyện Di Linh

văn hóa được huyện triển khai mạnh mẽ và tập trung các nguồn lực thực hiện với tổng nguồn vốn huy động giai đoạn 2011-2014 gần 5.000 tỷ đồng (gồm vốn ngân sách, vốn lồng ghép, vốn tín dụng, vốn đóng góp từ nhân dân. Ngoài ra, nhân dân đã hiến đất, cây trồng, vật nuôi, kiến trúc trị giá trên 35 tỷ đồng). Đến cuối năm 2015, toàn huyện có 3/18 xã (Tân Châu, Gia Hiệp, Hòa Bắc) đạt chuẩn nông thôn mới; 5/18 xã được công nhận “xã văn hóa nông thôn mới”. Sau 5 năm triển khai, nhận thức và tư duy của cán bộ, đảng viên về xây dựng nông thôn có nhiều chuyển biến rõ nét, bộ mặt nông thôn ngày càng thay đổi, đời sống của nhân dân được nâng lên, tỷ lệ hộ khá - giàu ngày càng tăng, số hộ nghèo giảm qua các năm (tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 14,37% năm 2010 xuống còn 2,5% năm 2015; trong đó tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm từ 21,49% xuống còn 4%).

Chương trình đào tạo nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề được triển khai thường xuyên. Chỉ tiêu đào tạo nghề, chỉ tiêu lao động qua đào tạo, chỉ tiêu giải quyết việc làm được thực hiện bảo đảm kế hoạch từng năm, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động; giúp giảm tỷ lệ hộ nghèo, làm chuyển dịch cơ cấu lao động và cơ cấu kinh tế của huyện theo xu hướng phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Chợ Trung tâm Di Linh, một trong những công trình trọng điểm,  đã đi vào hoạt động cuối năm 2015
Chợ Trung tâm Di Linh, một trong những công trình trọng điểm, đã đi vào hoạt động cuối năm 2015

Trong 5 năm qua, huyện Di Linh đã đào tạo nghề cho trên 12.000 lao động, nâng tỷ lệ lao động nông thôn được đào tạo nghề lên gần 30%. Với phương châm “đào tạo nghề cho xã hội”, các ngành nghề đào tạo đã phục vụ cho chính cuộc sống của người học như sản xuất nông nghiệp (trồng trọt, chăn nuôi, thú y, sửa chữa và vận hành máy nông nghiệp, chế biến gỗ, chế biến chè, kỹ thuật thâm canh cà phê), tiểu thủ công nghiệp như đan lát (mây, tre, lục bình), thêu tay, móc len, may công nghiệp…

Chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm triển khai với nhiều giải pháp hữu hiệu như: ổn định diện tích giao khoán quản lý bảo vệ rừng cho người dân, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; đẩy mạnh giao đất, giao rừng, giao khoán đất lâm nghiệp cho hộ gia đình, cộng đồng dân cư.

Trong 5 năm, huyện Di Linh đã giao cho
1.921 hộ dân sinh sống gần rừng (trong đó có 1.742 hộ đồng bào dân tộc thiểu số) nhận
54.271 ha rừng và 9 tập thể nhận trên 3.600 ha rừng để quản lý, bảo vệ. Kinh phí chi trả cho hoạt động quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn huyện gần 20 tỷ đồng/năm. Ngoài ra, từ năm 2012 đến nay, huyện đã tổ chức giao cho cộng đồng dân cư dân tộc thiểu số (196 hộ) ở thôn Kala Tơnggu (xã Bảo Thuận) 500 ha rừng để quản lý, bảo vệ và hưởng lợi từ rừng, với mức giao khoán quản lý, bảo vệ từ nguồn vốn chi trả dịch vụ môi trường rừng hơn 200 triệu đồng/năm… Các giải pháp trên đã góp phần hạn chế tình trạng phá rừng và khai thác lâm sản trái phép; tỷ lệ che phủ rừng tự nhiên của huyện được giữ ổn định ở mức 50,2%; đời sống nhân dân địa phương sống gần rừng được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số giảm nhanh qua các năm.

Chương trình phát triển thị trấn Di Linh đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng xã
Hòa Ninh trở thành thị trấn

Trong giai đoạn 2011-2015, huyện đã xây dựng kế hoạch, lộ trình phát triển đô thị; trên cơ

sở đó phân công, giao nhiệm vụ cho từng cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện. Đến năm 2015, về cơ bản thị trấn Di Linh đã đạt các tiêu chuẩn theo quy định, đáp ứng các tiêu chí đô thị loại IV. Tuy nhiên, một số chỉ tiêu về công trình công cộng (nhà hát, rạp chiếu phim, nhà tang lễ, siêu thị) và vệ sinh môi trường còn hạn chế; một số chỉ tiêu đạt nhưng ở mức thấp. Xã Hòa Ninh bước đầu đã đạt một số tiêu chí đáp ứng mục tiêu nâng cấp lên thị trấn.

Chương trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao

Xác định nông nghiệp là thế mạnh, huyện Di Linh đã tập trung đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật trong trồng trọt, chăn nuôi, đặc biệt là tái canh cà phê. Trong 5 năm qua, huyện chủ trương không phát triển thêm diện tích cà phê mà khuyến khích nông dân áp dụng các biện pháp thâm canh, tăng năng suất để tăng giá trị trên một đơn vị diện tích. Đến nay, toàn huyện đã thực hiện tái canh 16.964 ha cà phê, chiếm gần 40% diện tích cà phê hiện có. Những diện tích tái canh được thay thế bằng những giống cao sản đầu dòng chọn lọc như TS1, TS2, TR4, TR6, TR9, TR11… Để nâng cao chất lượng và giá trị cà phê, huyện Di Linh đã triển khai sản xuất "cà phê bền vững” theo tiêu chuẩn 4C, UTZ Certified với diện tích khoảng 11.000 ha. Năng suất cà phê bình quân đạt trên 2,8 tạ/ha, trong đó có 3.000 ha đạt trên 5 tấn/ha.

Ngoài ra, huyện còn triển khai nhiều giải pháp để tăng diện tích, nâng cao năng suất và giá trị các loại cây trồng khác như bơ, sầu riêng, hồ tiêu, mắc ca, hoa…; áp dụng các biện pháp thâm canh, sử dụng giống mới, năng suất cao; xây dựng một số mô hình mang lại hiệu quả kinh tế cao như: xen canh cà phê và các loại cây ăn trái, trồng hoa hồng, lan vũ nữ, hồng môn.

Đến nay, huyện đã hình thành 175 trang trại; củng cố và xây dựng một số hợp tác xã, tổ hợp tác và các tổ chức liên kết sản xuất. Các loại hình tổ chức này đã góp phần thúc đẩy đầu tư cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao vào sản

xuất và phát triển các dịch vụ cung ứng vật tư nông nghiệp, tổ chức tiêu thụ sản phẩm.

Bên cạnh đó, huyện cũng chú trọng phát triển các chương trình khuyến nông, khuyến lâm; đầu tư cơ sở hạ tầng cho nông nghiệp; cải tạo và áp dụng giống mới, phòng chống dịch bệnh, sử dụng hợp lý phân bón... nên chất lượng nền nông nghiệp địa phương tăng đáng kể.

Chương trình phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp

Được chú trọng trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, tạo điều kiện hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án, quan tâm công tác xúc tiến đầu tư. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp tăng bình quân hàng năm 23,42%; đến năm 2015, giá trị sản xuất đạt 1.525 tỷ đồng. Các cơ sở sản xuất tiếp tục đầu tư mở rộng, phát triển thị trường; các cơ sở mới hình thành khá đa
dạng. Năm 2015, số cơ sở tham gia sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng trên 1.000 cơ sở so với năm 2010, bao gồm các cơ sở ngành cơ khí, sửa chữa ô tô, xe máy, sản xuất - chế biến thực phẩm, may mặc, khai thác vật liệu xây dựng. Tỷ lệ lấp đầy Cụm công nghiệp Gia Hiệp đạt 34,5% với 6 doanh nghiệp hoạt động, tạo việc làm cho gần 500 lao động.

Chương trình phát triển thương mại,
dịch vụ

Được triển khai trên cơ sở thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt và cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và nhân dân. Số doanh nghiệp và hộ kinh doanh dịch vụ tăng nhanh, đến năm 2015, toàn huyện có 6 chợ, 35 cửa hàng kinh doanh xăng dầu và trên 5.000 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của
nhân dân.

Các công trình trọng điểm

Song song với việc thực hiện 7 chương trình trọng tâm, trong giai đoạn 2011-2015 huyện Di Linh đã triển khai 7 công trình trọng điểm là: Thủy điện Đồng Nai II, Cụm công nghiệp Tân Châu, Gia Hiệp, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Di Linh, Chợ Trung tâm Di Linh, Cụm công trình thủy lợi, hồ cảnh quan Gung Ré và tuyến đường huyện liên xã Hòa Bắc - Sơn Điền - Gia Bắc. Trong đó, huyện đã hoàn thành và đưa vào hoạt động Chợ Trung tâm Di Linh, Thủy điện Đồng Nai II, Khu liên hợp thể thao (hạng mục Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện đã đưa vào hoạt động, hiện đang xây dựng một số hạng mục khác).

Hai công trình trọng điểm chưa triển khai là hồ cảnh quan Gung Ré (do vướng mắc quy định

tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ về quản lý, sử dụng đất trồng lúa) và tuyến đường liên xã Hòa Bắc - Sơn Điền - Gia Bắc (được đầu tư từ nguồn vốn Trung ương nhưng đến nay vẫn chưa được bố trí vốn). Cụm công nghiệp Tân Châu là một trong những công trình trọng điểm kêu gọi và thu hút đầu tư, nhưng trong quá trình triển khai không có tính khả thi nên huyện Di Linh đã đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh thu hồi, hủy bỏ và thay vào đó hình thành Cụm công nghiệp Tam Bố. Đến nay, huyện Di Linh đã hoàn thành thủ tục và hiện đang kêu gọi, thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp này.

Định hướng giai đoạn 2016-2020

Từ Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIV đã xác định: trong giai đoạn 2016-2020, huyện Di Linh tiếp tục triển khai 6 chương trình trọng tâm (gồm Chương trình phát triển giao thông, thủy lợi; Chương trình phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch; Chương trình phát triển nông nghiệp chất lượng cao gắn với chế biến sau thu hoạch; Chương trình quản lý, bảo vệ và phát triển rừng gắn với chăm lo, nâng cao đời sống đồng bào dân tộc thiểu số; Chương trình tiếp tục phát triển thị trấn Di Linh đáp ứng tiêu chí đô thị loại IV và xây dựng xã Hòa Ninh đạt tiêu chí đô thị loại V; Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở) và
9 công trình trọng điểm (gồm đường vành đai thị trấn Di Linh; các tuyến đường liên xã: Liên Đầm - Hòa Trung, Tân Lâm - Đinh Trang Hòa, Liên Đầm - Tân Châu - Tân Thượng; các công trình thủy lợi: đập Đạ Le (Tam Bố), đập Đạ Sar (Sơn Điền), hồ Tân Nghĩa, nâng cấp hồ Đông và hồ Tây Di Linh; xây dựng Nhà văn hóa Thiếu nhi và Nhà thi đấu đa năng).

Để hoàn thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội đề ra, ngay từ đầu năm 2016, Huyện ủy Di Linh đã triển khai xây dựng các Nghị quyết chuyên đề, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020 đối với sự phát triển kinh tế - xã hội và đời sống của nhân dân địa phương; thông tin, kịp thời các cơ chế, chính sách đối với việc triển khai thực hiện các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm. Đồng thời xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực hiện; huy động các nguồn lực, kêu gọi thu hút đầu tư vào những công trình; tổ chức tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhằm đảm bảo hoàn thành các chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm giai đoạn 2016-2020.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.579.687
  • Đang online: 161
  • Trong tuần: 19.666
  • Trong tháng: 129.774
  • Trong năm: 303.751