Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tỉnh lâm đồng nâm 2016
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ĐẶNG HỮU HUY. Sở Khoa học và Công nghệ
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là kết quả lao động sáng tạo khoa học kỹ thuật của người lao động, có tác dụng thúc đẩy việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả trong lao động, góp phần phát triển kinh tế - xã hội và cải thiện đời sống nhân dân.

Công tác sáng kiến - cải tiến kỹ thuật trên địa bàn tỉnh năm 2016

Trên cơ sở Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, năm 2016, các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã tổ chức triển khai các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các ngành tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về các quy định sáng kiến cho các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp, xã, phường trong tỉnh. Theo đó, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh tổ chức 5 lớp tập huấn triển khai Nghị định số 13/2012/NĐ-CP ngày 02/3/2012 của Chính phủ về Điều lệ Sáng kiến và Thông tư số 18/2013/TT-BKHCN ngày 01/8/2013 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số quy định của Điều lệ Sáng kiến cho khoảng 400 học viên.

- Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã ban hành Văn bản số 69/BTĐKT ngày 29/4/2016 về việc hướng dẫn đánh giá, đề nghị công nhận sáng kiến; tham mưu cho Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2461/QĐ-UBND về việc thành lập Hội đồng Sáng kiến tỉnh Lâm Đồng.

- Liên đoàn Lao động tỉnh đã chỉ đạo các cấp công đoàn xây dựng các tiêu chí cụ thể, tổ chức phát động các phong trào thi đua yêu nước, trọng tâm là phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; động viên, khuyến khích cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức tích cực lao động nhằm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra. Phong trào “Áp dụng sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất - kinh doanh, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động” được triển khai tại các doanh nghiệp đã mang lại những kết quả khá rõ nét.

- Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh đã chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, Tỉnh đoàn Lâm Đồng và các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng lần thứ XII (năm 2016) và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII
(2016-2017) nhằm động viên, thúc đẩy phong trào thi đua lao động sáng tạo trong sản xuất, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

- Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng đã tập trung tuyên truyền, đăng tải các thông tin về hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật trên các phương tiện thông tin đại chúng.

- Các sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã tổ chức quán triệt các văn bản về sáng kiến, cải tiến kỹ thuật đến các cơ quan, đơn vị trực thuộc; yêu cầu thủ trưởng các phòng, ban, đơn vị quan tâm chỉ đạo kịp thời, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức, người lao động triển khai thực hiện sáng kiến. Nhiều cơ quan, đơn vị đã kiện toàn Hội đồng khoa học, sáng kiến để tổ chức đánh giá giải pháp đề nghị công nhận sáng kiến của đơn vị như Sở Tài chính, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Sở Nội vụ, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Đài Phát thanh và Truyền hình Lâm Đồng, UBND thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc, UBND các huyện Đức Trọng, Di Linh, Đạ Huoai, Đạ Tẻh, Công ty Điện lực Lâm Đồng…

Một số kết quả đạt được

Kết quả hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại 25 sở, ban, ngành, địa phương, doanh nghiệp của tỉnh năm 2016 như sau:

Sáng kiến và phong trào thi đua lao động sáng tạo

- 17 sở, ban, ngành đã tổ chức xét sáng kiến, theo đó có 318 sáng kiến được công nhận. Số lượng sáng kiến được xem xét công nhận chiến

- Tổng số sáng kiến được đề nghị công nhận: 1.383;

- Tổng số sáng kiến được công nhận: 1.060;

- Tổng số sáng kiến được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở: 893;

- Tổng số sáng kiến được công nhận danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp tỉnh: 14.

sĩ thi đua cấp cơ sở là 160, cấp tỉnh là 7. Nhiều sáng kiến đã và đang được áp dụng mang lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tại đơn vị.

- Hội đồng khoa học, sáng kiến của 6 huyện, thành phố đã công nhận 733 sáng kiến (giải pháp kỹ thuật, giải pháp quản lý, giải pháp tác nghiệp và giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật). Số lượng sáng kiến được xem xét công nhận chiến sĩ thi đua cấp cơ sở là 728, cấp tỉnh là 7.

Hội nghị tổng kết phong trào sáng kiến - cải tiến kỹ thuật năm 2016
Hội nghị tổng kết phong trào sáng kiến - cải tiến kỹ thuật năm 2016

- Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất đã được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Điển hình như Công ty Điện lực Lâm Đồng có 8 giải pháp được công nhận sáng kiến đã góp phần cải thiện điều kiện làm việc, tăng năng suất lao động với giá trị làm lợi từ các sáng kiến là 340 triệu đồng. Sáng kiến “Khử mùi hôi tại Nhà máy Xử lý nước thải” của Xí nghiệp Xử lý nước thải Lâm Đồng tuy giá trị làm lợi không tính được bằng tiền nhưng đã góp phần giảm mùi hôi phát tán ra môi trường, hạn chế những tác động ảnh hưởng đến sức khỏe của cán bộ công nhân viên, cộng đồng dân cư xung quanh. Bên cạnh đó, nhiều giải pháp của các doanh nghiệp đã tham gia Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng và đạt giải cao như “Máy sấy nông sản NK700 sử dụng công nghệ nhiệt sinh khối” của Cơ sở cơ khí Toàn Thắng, “Thiết kế, thi công hệ thống giám sát từ xa Đập tràn - Cửa nhận nước về Nhà máy Thủy điện Đại Ninh” của Công ty Thủy điện Đại Ninh

Anh Đặng Văn Bảy kiểm tra sản xuất các chi tiết máy sấy NK700 tại Cơ sở Cơ khí Toàn Thắng
Anh Đặng Văn Bảy kiểm tra sản xuất các chi tiết máy sấy NK700 tại Cơ sở Cơ khí Toàn Thắng

Năm 2016, Ban Thi đua - Khen thưởng tỉnh đã đề nghị công nhận 99 sáng kiến (gồm 3 giải pháp kỹ thuật, 11 giải pháp quản lý,
82 giải pháp tác nghiệp và 3 giải pháp ứng dụng tiến bộ kỹ thuật); thẩm định hồ sơ và trình Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 4 tác giả và
3 đồng tác giả đạt giải cao tại Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng
lần thứ XII.

Sáng kiến và các Hội thi, Cuộc thi sáng tạo

Triển khai Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng tỉnh Lâm Đồng lần thứ XII và Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ VIII, nhiều địa phương, đơn vị đã thành lập Ban tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở như:

- Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học lần thứ VIII năm học 2015-2016 với 404 đề tài tham dự.

- Tỉnh đoàn Lâm Đồng tổ chức Hội thi Tin học trẻ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XXII tại thành phố Đà Lạt; Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp cơ sở; chỉ đạo các Huyện đoàn, Thành đoàn tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng tích cực hưởng ứng dự thi.

- Các địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động thanh thiếu niên, nhi đồng trên địa bàn tham gia, trong đó huyện Đức Trọng, Đạ Huoai, Cát Tiên đã thành lập Ban tổ chức Cuộc thi cấp cơ sở.

Từ các Cuộc thi cấp cơ sở, Ban tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng cấp tỉnh đã nhận được 103 giải pháp. Kết quả có 27 giải pháp đạt giải (gồm 1 giải nhất,
1 giải nhì, 5 giải ba và 20 giải khuyến khích). Có
12 giải pháp tham dự Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng toàn quốc, kết quả có 3 giải pháp đạt giải (gồm 1 giải nhì, 1 giải ba và 1 giải khuyến khích). Bên cạnh đó, đề tài “Nghiên cứu khả năng gắn và tiêu diệt một số tế bào ung thư của kháng thể kháng nhân” thuộc lĩnh vực Sinh

Nhóm kỹ sư trẻ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh với giải pháp hệ thống truyền dẫn tín hiệu cáp quang
Nhóm kỹ sư trẻ Nhà máy Thủy điện Đại Ninh với giải pháp hệ thống truyền dẫn tín hiệu cáp quang

Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học
Cuộc thi Khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

học tế bào và phân tử của 2 học sinh Trường THPT chuyên Thăng Long được chọn tham gia Hội thi Khoa học kỹ thuật quốc tế - Intel ISEF 2016 tổ chức tại Mỹ và đạt giải ba.

Nhìn chung, kể từ khi Điều lệ Sáng kiến và Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND của UBND tỉnh được ban hành, các cấp, ngành, địa phương, doanh nghiệp đã thực sự quan tâm đến hoạt động sáng kiến tại đơn vị. Hoạt động sáng kiến từng bước đi vào chiều sâu, mang tính định lượng (dựa trên các quy định tại Quyết định số
54/2015/QĐ-UBND), hạn chế việc xét sáng kiến theo cảm tính.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, một số đơn vị, địa phương, doanh nghiệp chưa quan tâm đúng mức, chưa hiểu đúng sáng kiến và thủ tục xét, công nhận sáng kiến. Vì vậy, số lượng sáng kiến đề nghị xét hàng năm còn ít cả về số lượng và chất lượng, chưa đa dạng trong các lĩnh vực hoạt động.

Việc triển khai công tác sáng kiến tại một số đơn vị, sở, ngành chưa thực hiện theo đúng tinh thần Điều lệ Sáng kiến. Điển hình như một số đơn vị đăng ký sáng kiến từ đầu năm (tại lễ phát động thi đua), sau đó tác giả thực hiện sáng kiến đã đăng ký và đơn vị tiến hành xét vào cuối năm phục vụ công tác thi đua, khen thưởng. Tuy nhiên, theo Điều lệ Sáng kiến, khi tác giả tạo ra sáng kiến và áp dụng sáng kiến mang lại hiệu quả thì mới thực hiện các thủ tục đề nghị công nhận sáng kiến (không phải đăng ký tên sáng kiến từ đầu năm) và bất cứ khi nào có đơn đề nghị công nhận sáng kiến, đơn vị phải thực hiện ngay việc xem xét công nhận.

Hầu hết các sáng kiến được xét duyệt là sáng kiến kinh nghiệm và giải pháp hữu ích phục vụ công tác thi đua, khen thưởng cuối năm (sáng kiến phục vụ cho việc công nhận các danh hiệu thi đua). Vì vậy, kết quả hoạt động sáng kiến, cải

tiến kỹ thuật còn nhiều hạn chế, chưa gắn với lợi ích mang lại cho đơn vị.

Một số đơn vị, sở, ngành, địa phương chưa thành lập hội đồng sáng kiến theo tính chất chuyên môn kỹ thuật của sáng kiến để giúp thủ trưởng quyết định công nhận hay không công nhận sáng kiến.

Định hướng công tác sáng kiến năm 2017

- Tăng cường đào tạo, tập huấn triển khai Quyết định số 54/2015/QĐ-UBND ngày 27/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng đến mọi đối tượng nhằm bảo vệ quyền lợi của người tạo ra sáng kiến và triển khai xét công nhận sáng kiến tại các đơn vị đúng quy định, tránh tùy tiện, hình thức.

- Khích lệ, động viên, huy động trí tuệ, khả năng sáng tạo của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và cần xác định rõ sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật không nhất thiết là những đề tài nghiên cứu có hàm lượng kỹ thuật cao, mà là những cải tiến trong thao tác, áp dụng kỹ thuật... mang lại hiệu quả trong công việc.

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về hoạt động sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, xem đây là một hoạt động thường xuyên trong công tác và triển khai thực hiện nhiệm vụ; khuyến khích ứng dụng các sáng kiến vào hoạt động của đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả công việc.

- Chú ý phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; biểu dương, khen thưởng kịp thời, tạo động lực để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phát huy năng lực sáng kiến thường xuyên, hiệu quả.

- Các cấp, ngành thường xuyên phát động các phong trào thi đua gắn với phong trào lao động sáng tạo; tổ chức các hội thi sáng kiến, cải tiến kỹ thuật nhằm khuyến khích, động viên các cơ quan, đơn vị tích cực nghiên cứu tạo ra
sáng kiến.

 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.261
  • Đang online: 166
  • Trong tuần: 23.240
  • Trong tháng: 133.348
  • Trong năm: 307.325