Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Triển khai hệ thống quản lý chất lượng iso 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh lâm đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Dương Thị Lệ Quyên. Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nền hành chính có vai trò quan trọng đối với việc phát triển kinh tế - xã hội. Nền hành chính đạt chất lượng tốt sẽ là động lực thúc đẩy các nguồn lực trong xã hội phát huy tính sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững; ngược lại, nền hành chính chất lượng thấp là rào cản đối với hoạt động sản xuất - kinh doanh và đời sống của người dân. Do vậy, cải cách nền hành chính là vấn đề được đặt ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới, đặc biệt đối với những quốc gia đang phát triển, có nền hành chính cồng kềnh, phức tạp, thiếu thống nhất. Đây là vấn đề bức thiết, có ý nghĩa quan trọng nhằm xây dựng một nền hành chính hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ để từ đó xây dựng và phát triển nền hành chính ngày càng hoàn thiện.

Là quốc gia đang trong quá trình xây dựng và hoàn thiện nền hành chính nhà nước, đặc biệt từ khi gia nhập WTO đến nay, đất nước ta đang nỗ lực không ngừng thực hiện cải cách hành chính (CCHC) nhằm đảm bảo tính liên tục, phù hợp với tiến trình phát triển của thế giới. Một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc cải cách thủ tục hành chính (TTHC) mà các quốc gia trên thế giới và Việt Nam đang áp dụng là tiêu chuẩn ISO 9001.

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 tại Lâm Đồng

Trong những năm qua, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều quyết định yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001 vào hoạt động CCHC trên các lĩnh vực quản lý nhà nước. Từ năm 2002, triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã phát động phong trào áp dụng ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan nhà nước để nâng cao hiệu quả trong công tác CCHC; đồng thời ban hành các quyết định yêu cầu các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể như sau:

Ngày 11/04/2007, thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1119/QĐ-UBND phê duyệt danh sách các đơn vị quản lý hành chính triển khai áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2007-2010 với 45 đơn vị phải triển khai, xây dựng và áp dụng.

Năm 2008, khi tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 nâng cấp phiên bản thành TCVN ISO 9001:2008, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số
1911/QĐ-UBND ngày 29/8/2011 về việc phê duyệt kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2013 với 49 đơn vị phải triển khai, áp dụng. Quyết định số 1911/QĐ-UBND của UBND tỉnh được triển khai theo quy định tại Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc áp dụng mô hình khung HTQLCL cho các cơ quan hành chính tại địa phương.

Để nâng cao chất lượng, hiệu quả duy trì, áp dụng HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính và góp phần thực hiện có hiệu quả công tác CCHC, ngày 17/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng nhằm cụ thể hóa các quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg ngày 05/3/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Trong thời gian qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng thường xuyên hướng dẫn cho các đơn vị thực hiện công bố, công bố lại theo Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Vụ Hợp chuẩn Hợp quy), Trung tâm Đào tạo Nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng và các đơn vị tư vấn tổ chức 06 lớp tập huấn về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL; nghiệp vụ kiểm tra theo TCVN ISO 9001:2008; phương pháp xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015, mô hình khung về HTQLCL... với sự tham gia của 646 lượt người/132 lượt đơn vị; tổ chức hội nghị tổng kết 03 năm xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng (2011-2013) và triển khai Quyết định số 2502/QĐ-UBND với sự tham gia của
80 người đến từ 41 đơn vị.

Ngoài ra, để nắm tình hình áp dụng HTQLCL trên địa bàn, hàng năm, Chi cục đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ trình UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch kiểm tra việc triển khai, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các đơn vị hành chính. Đến nay, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tư pháp kiểm tra tại chỗ 116 lượt các cơ quan hành chính nhà nước. Qua kiểm tra cho thấy, các đơn vị đã áp dụng và thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2008; gửi bản công bố cho Sở Khoa học và Công nghệ; thành lập Van chỉ đạo ISO và cử lãnh đạo đơn vị làm Trưởng ban. Hệ thống tài liệu theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 đã được các đơn vị xây dựng và cập nhật khi có sự thay đổi. Một số đơn vị đã tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001, Chính phủ điện tử vào công tác CCHC như UBND thành phố Đà Lạt, UBND huyện Lâm Hà, Sở Giao thông và Vận tải.

Một số tồn tại, hạn chế

Một số đơn vị chưa cập nhật hệ thống tài liệu, thủ tục theo yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 khi có sự thay đổi chức năng, nhiệm vụ, các văn bản quy phạm pháp luật, TTHC;

Hoạt động duy trì hệ thống như xem xét của lãnh đạo, đánh giá nội bộ, hành động khắc phục các điểm không phù hợp, cải tiến… chưa được quan tâm hoặc có triển khai nhưng còn sơ sài, mang tính hình thức;

Hầu hết các cơ quan hành chính nhà nước chưa tích hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO 9001 vào công tác CCHC.

Hiệu quả của việc áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 tại các cơ quan hành chính nhà nước

Quá trình áp dụng HTQLCL theo các quy trình cụ thể đối với mỗi TTHC giúp các cơ quan hành chính nhà nước quản lý, giải quyết công việc nhanh chóng, phù hợp với xu thế xây dựng nền hành chính hiện đại theo hướng công khai, minh bạch. Qua các quy trình, thủ tục công khai, khách hàng có thể theo dõi được hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước. Việc giải quyết tốt các TTHC làm hài lòng khách hàng đã góp phần hỗ trợ thực hiện mục tiêu CCHC của từng đơn vị và toàn tỉnh;

Các quy trình được xây dựng hoàn chỉnh, quy định rõ trách nhiệm của mỗi cá nhân, phòng, ban đã giúp nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp của đội ngũ cán bộ công chức nhà nước trong quá trình thực thi công vụ;

Việc áp dụng và duy trì HTQLCL còn giúp kiểm soát tốt và đơn giản hóa các TTHC vì HTQLCL đã cụ thể hóa hồ sơ, tài liệu, thời gian và người thực hiện.

Nguyên nhân của các tồn tại, hạn chế

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ và thường xuyên thay đổi, gây mất thời gian trong việc biên soạn, chỉnh sửa tài liệu, xây dựng quy trình ISO để triển khai thực hiện việc kiểm soát quá trình giải quyết TTHC tại các
đơn vị;

Lãnh đạo một số đơn vị chưa thực sự quyết tâm thực hiện; một số cán bộ công chức chưa nhiệt tình tham gia;

Nhân sự thay đổi thường xuyên, kiêm nhiệm nhiều việc, do vậy ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả của việc xây dựng, áp dụng HTQLCL;

Chưa có hướng dẫn cụ thể trong công tác chuyển đổi giữa phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015, dẫn đến còn lúng túng, khó khăn trong quá trình thực hiện; kinh phí duy trì, cải tiến, mở rộng HTQLCL còn hạn hẹp;

Việc đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa nền hành chính còn nhiều hạn chế và chưa đồng bộ, nhất là việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác quản lý;

Trình độ ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc không đồng đều; một số cán bộ công chức có tâm lý ngại thay đổi, ngại tiếp xúc với cái mới dẫn đến hạn chế trong việc nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc;

Số lượng hồ sơ giải quyết công việc chuyên môn của một số phòng, ban nhiều dẫn đến quá tải không gian làm việc, từ đó ảnh hưởng đến việc sắp xếp, lưu trữ hồ sơ, tài liệu;

Lớp tập huấn nhận thức về HTQLCL  theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015
Lớp tập huấn nhận thức về HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015

Việc nắm bắt, cập nhật các thông tin liên quan đến TTHC của một bộ phận người dân, doanh nghiệp còn hạn chế, gây ảnh hưởng đến hiệu quả của việc áp dụng HTQLCL tại các đơn vị.

Giải pháp triển khai áp dụng ISO 9001 trong thời gian tới

- UBND tỉnh cần có biện pháp xử lý kiên quyết, kịp thời các đơn vị không thực hiện việc mở rộng phạm vi áp dụng đối với tất cả các TTHC, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 đúng quy định; tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện bộ TTHC cấp huyện, xã; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, máy móc, phần mềm theo hướng hiện đại cho bộ phận tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính tại các đơn vị; triển khai các giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ, phục vụ tra cứu TTHC và tình trạng giải quyết hồ sơ của tổ chức, công dân.

- Sở Tài chính cần xem xét, bố trí kinh phí cho các đơn vị hành chính mở rộng phạm vi áp dụng, duy trì, cải tiến, chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và cấp kinh phí cho các đối tượng được khuyến khích áp dụng theo Quyết định số 2502/QĐ-UBND.

- Sở Thông tin và Truyền thông cần tăng cường tuyên truyền, phổ biến cho các tổ chức, cá nhân về cách thức tìm kiếm, tra cứu văn bản, biểu mẫu TTHC thông qua mạng Internet để tiết kiệm thời gian, chi phí và thuận lợi trong quá trình tiếp nhận, giải quyết các TTHC; khắc phục tình trạng nghẽn mạng giúp quá trình tiếp nhận, giải quyết TTHC được thực hiện nhanh chóng, tránh gây phiền hà cho tổ chức, cá nhân và cán bộ xử lý. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ quan hành chính nhà nước tích hợp giữa việc áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001 với Chính quyền điện tử.

Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra việc triển khai áp dụng  HTQLCL tại các đơn vị hành chính nhà nước
Tập huấn nghiệp vụ kiểm tra việc triển khai áp dụng HTQLCL tại các đơn vị hành chính nhà nước

- Sở Nội vụ cần tiếp tục nghiên cứu, khắc phục những vướng mắc trong việc tiếp nhận ý kiến khảo sát của các tổ chức, cá nhân về chất lượng dịch vụ hành chính công thông qua hệ thống điện tử tại Bộ phận một cửa Trung tâm Hành chính tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng khi thực hiện và đánh giá đúng chất lượng phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước. Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ kiểm tra, giám sát việc duy trì HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Sở Khoa học và Công nghệ cần tăng cường theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan, tổ chức theo kế hoạch đã được phê duyệt; phối hợp với Sở Tài chính hướng dẫn các cơ quan, tổ chức dự trù kinh phí chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản ISO 9001:2015 và duy trì, cải tiến HTQLCL; tăng cường tuyên truyền áp dụng HTQLCL, nêu gương các đơn vị điển hình để các đơn vị học tập, trao đổi kinh nghiệm.

- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tiếp tục tổ chức các lớp đào tạo, tập huấn về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh; tổ chức tham quan, học tập kinh nghiệm tại các đơn vị triển khai hiệu quả HTQLCL; hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015; duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và xây dựng, áp dụng HTQLCL với Chính quyền điện tử; hàng năm tổ chức kiểm tra và báo cáo các cấp tình hình triển khai xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính nhà nước.

- Các cơ quan hành chính nhà nước cần dự trù kinh phí duy trì, mở rộng HTQLCL hàng năm; thực hiện công bố lại theo quy định sau khi TTHC đã được phê duyệt, có thay đổi về phạm vi áp dụng và áp dụng HTQLCL đối với tất cả các TTHC của đơn vị; tích hợp HTQLCL, Chính phủ điện tử và TTHC theo hướng đơn giản, tinh gọn để nâng cao hiệu quả tại đơn vị; duy trì các hoạt động đánh giá nội bộ và xem xét của lãnh đạo.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.371
  • Đang online: 132
  • Trong tuần: 23.350
  • Trong tháng: 133.458
  • Trong năm: 307.435