Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Xây dựng đội ngũ tríthức đáp ứng yêu cẩu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại tỉnh lâm đổng trong giai đoạn hiện nay
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
NGUYỄN THỊ MỴ. Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Lâm Đồng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X đã nhấn mạnh: “Xây dựng đội ngũ trí thức vững mạnh là trực tiếp nâng tầm trí tuệ của dân tộc, sức mạnh của đất nước, nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng và chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị. Đầu tư xây dựng đội ngũ trí thức là đầu tư cho phát triển bền vững”. Vấn đề đặt ra là các địa phương phải có chiến lược, quy hoạch, giải pháp thích hợp và tập trung các nguồn lực cần thiết để xây dựng đội ngũ trí thức mạnh cả về số lượng và chất lượng; phát huy tiềm lực của đội ngũ trí thức; thông qua đội ngũ trí thức nhằm tiếp cận nhanh với tri thức và công nghệ mới của thời đại để hiện đại hóa nền kinh tế, tạo sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng từng bước hình thành và phát triển nền kinh tế tri thức..

Thực trạng đội ngũ trí thức tỉnh Lâm Đồng

Nhìn một cách tổng thể, đội ngũ trí thức Lâm Đồng trong những năm qua đã có bước phát triển và đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng và phát triển của địa phương. Đến nay, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng đã phát triển được 39 tổ chức thành viên, trong đó có 19 hội thành viên, 16 tổ chức thành viên tập thể, 2 trung tâm và 2 câu lạc bộ với tổng số hội viên gần 14.000 người, hoạt động đa dạng trên các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, y tế,… So với lúc mới thành lập, đội ngũ trí thức trong hệ thống Liên hiệp Hội đã tăng hơn 10 lần và chiếm 26% số lượng trí thức của tỉnh (54.000 người).

Tuy nhiên, đội ngũ trí thức hiện phân bổ không đồng đều giữa các ngành, thành phần kinh tế và các địa phương trong tỉnh. Phần lớn trí thức làm việc trong các cơ quan, đơn vị hành chính, sự nghiệp; tại các cơ sở sản xuất - kinh doanh số lượng còn hạn chế. Hầu hết các lĩnh vực đều thiếu cán bộ đầu ngành có trình độ và năng lực chuyên môn giỏi, thiếu khả năng tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, dự án phát triển có tính đột phá phục vụ các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Tỷ lệ trí thức người dân tộc thiểu số có trình độ đại học và trên đại học so với mặt bằng chung của tỉnh còn rất thấp (mặc dù đã có những chính sách ưu tiên trong đào tạo); năng lực sáng tạo và khả năng nghiên cứu khoa học của đội ngũ trí thức tỉnh trên một số lĩnh vực, nhất là lĩnh vực công nghệ thông tin, cải cách hành chính, đổi mới công nghệ, nông nghiệp, nông thôn… còn hạn chế. Các giải pháp sáng tạo kỹ thuật, các tác phẩm văn học - nghệ thuật có chất lượng cao hàng năm còn ít. Việc thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học chỉ mới tập trung ở số ít cán bộ khoa học của tỉnh. Tư vấn, phản biện và giám định xã hội được coi là hoạt động cơ bản, đặc trưng của đội ngũ trí thức, song chưa được phát huy đúng mức. Bản thân trí thức cũng như các tổ chức Hội của trí thức chưa tích cực chủ động đề xuất nhằm đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội; hơn nữa, năng lực sáng tạo, khả năng tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên một số lĩnh vực còn hạn chế so với yêu cầu; nhiều trí thức còn thụ động, hẫng hụt về kiến thức và khả năng thực tiễn, thiếu kiến thức chuyên sâu về nhiều lĩnh vực khoa học và công nghệ hiện đại, trình độ ngoại ngữ, khả năng nắm bắt thông tin,...

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng gặp mặt  đội ngũ trí thức tiêu biểu năm 2017
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu năm 2017

Bên cạnh đó, sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương đối với đội ngũ trí thức chưa thường xuyên và chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu phát triển của đội ngũ trí thức trong tình hình mới; chưa có những định hướng tổng thể về xây dựng và phát huy vị trí, vai trò của đội ngũ trí thức; chưa thể hiện một cách đầy đủ, đúng mức quan điểm “giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ là quốc sách hàng đầu”; chưa có những cơ chế, chính sách và giải pháp thực tiễn mạnh mẽ để tập hợp, thu hút, phát huy tiềm năng của họ, nhất là những người làm việc trong các cơ quan, viện nghiên cứu Trung ương tại địa phương; một số chủ trương, chính sách đề ra đối với đội ngũ trí thức thời gian qua chưa phù hợp; môi trường làm việc của đội ngũ trí thức còn nhiều bất cập...

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm lớp đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên  tốt nghiệp đại học chính quy tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng thăm lớp đào tạo, bồi dưỡng trí thức trẻ là người dân tộc thiểu số gốc Tây Nguyên tốt nghiệp đại học chính quy tăng cường về làm phó chủ tịch UBND xã

Phát huy vai trò đội ngũ trí thức

Để phát huy hơn nữa vai trò của đội ngũ trí thức Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay, các cấp ủy Đảng, chính quyền cần sớm có những quyết sách quan trọng, kịp thời nhằm xây dựng, phát triển đội ngũ này ngang tầm với yêu cầu, nhiệm vụ của công cuộc xây dựng, phát triển địa phương. Thiết nghĩ chúng ta cần tập trung vào một số nhiệm vụ và giải pháp cụ thể sau:

Một là, sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và chính quyền các cấp đối với công tác trí thức là nhiệm vụ quan trọng và cấp bách hiện nay để xây dựng, tập hợp và phát huy mọi khả năng đóng góp của đội ngũ trí thức cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế của Lâm Đồng. Từ đó, đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, sáng tác văn học - nghệ thuật theo hướng gắn chặt với yêu cầu thực tiễn của địa phương. Việc đầu tư nghiên cứu, ứng dụng khoa học và công nghệ, sáng tạo văn học - nghệ thuật phải có trọng tâm, trọng điểm; tập trung vào những lĩnh vực mới có khả năng đột phá đối với nền kinh tế - xã hội; nghiên cứu, ban hành các cơ chế, chính sách nhằm góp phần ổn định đời sống kinh tế - chính trị - xã hội, củng cố hệ thống chính trị cơ sở; áp dụng các giải pháp hữu hiệu phục vụ công tác cải cách hành chính ở cơ quan nhà nước các cấp; xây dựng cơ chế, giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh của các ngành kinh tế nói chung, kinh tế động lực nói riêng; hoàn thiện các mô hình kinh tế nông nghiệp, nông thôn (kinh tế hộ gia đình, kinh tế trang trại).

Hai là, củng cố, xây dựng và hoàn thiện hệ thống các thiết chế khoa học và công nghệ, văn hóa, giáo dục, y tế, văn học - nghệ thuật…, tạo môi trường hoạt động hấp dẫn, thiết thực để liên kết, phát huy tối đa và toàn diện khả năng sáng tạo của đội ngũ trí thức; kích thích sự tham gia của lực lượng trí thức trẻ, đội ngũ kế cận. Nghiên cứu ban hành một số chủ trương, chính sách cụ thể, hợp lý nhằm tiếp tục hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng, quy mô, phát huy tác dụng và sự ảnh hưởng của các trường đại học, các cơ sở nghiên cứu, thực nghiệm, các trung tâm văn hóa trên địa bàn; xây dựng mới một số cơ sở khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, y tế, văn hóa có chất lượng để thu hút các nhà khoa học, các chuyên gia trong nước và quốc tế đến làm việc.

Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho trí thức tiêu biểu năm 2016
Lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng tặng Bằng khen cho trí thức tiêu biểu năm 2016

Chương trình, kế hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao (theo tinh thần Nghị quyết Đại hội X tỉnh Đảng bộ), tạo sự chuyển biến căn bản trong đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ trí thức của tỉnh. Chú trọng đào tạo, bồi dưỡng những trí thức đầu ngành, trí thức trẻ trong những lĩnh vực, ngành và địa phương đang có nhu cầu hoặc đi tắt đón đầu cho sự phát triển trong tương lai. Thực hiện đào tạo, đào tạo lại, đào tạo theo từng chứng chỉ chuyên nghiệp để nâng cao trình độ, năng lực của lực lượng lao động đáp ứng yêu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức; phát triển nguồn nhân lực trình độ cao, trẻ hóa nguồn nhân lực khoa học và công nghệ; chú trọng đào tạo và sử dụng hợp lý đội ngũ công nhân lành nghề, kỹ sư công nghệ, kỹ sư cao cấp, các nhà khoa học trẻ theo các lĩnh vực kinh tế chủ yếu của địa phương.

Bốn là, đổi mới phương thức tập hợp, quản lý đội ngũ trí thức phù hợp với từng đối tượng, ngành, lĩnh vực; đề cao trách nhiệm của các cơ quan đào tạo - bồi dưỡng, nghiên cứu và sử dụng đội ngũ trí thức. Củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động, phát huy vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, xã hội - nghề nghiệp của trí thức tỉnh nhà. Nâng cao vị trí, vai trò của tổ chức Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh, Hội Văn học và Nghệ thuật tỉnh trong việc vận động, tập hợp, đoàn kết, phát huy sức mạnh của đội ngũ trí thức; liên kết các Hội và tổ chức thành viên của Hội, đổi mới phương thức hoạt động, góp phần phát huy năng lực và bồi đắp phẩm chất của đội ngũ trí thức. Hoàn thiện cơ chế để các tổ chức này triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội các chương trình, dự án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh thông qua hoạt động của các nhóm chuyên gia, các hội đồng khoa học, các sinh hoạt học thuật, diễn đàn khoa học. Có kế hoạch và tạo điều kiện chuyển dần việc thực hiện các dịch vụ công từ các cơ quan hành chính, sự nghiệp sang các hội trí thức theo cơ chế tự chủ tài chính.

Năm là, đổi mới, nâng cao nhận thức của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc về vai trò, vị trí, nhiệm vụ chính trị của đội ngũ trí thức tỉnh nhà; chăm lo công tác đào tạo, bồi dưỡng; có chính sách ưu đãi về lương, điều kiện làm việc, sinh hoạt; việc tiến cử và sử dụng cán bộ là trí thức; đặc biệt phải tôn trọng và phát huy dân chủ của đội ngũ trí thức, biết lắng nghe những ý kiến phản biện… Các tổ chức đảng, chính quyền cần thường xuyên quan tâm, giáo dục chính trị tư tưởng, lập trường quan điểm của Đảng cho đội ngũ trí thức; tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc đối thoại với trí thức và các tổ chức của trí thức về những vấn đề cốt lõi, quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh.

Xây dựng đội ngũ trí thức Lâm Đồng là trách nhiệm của toàn xã hội, của cả hệ thống chính trị, trong đó trách nhiệm của Đảng bộ, chính quyền các cấp giữ vai trò quyết định nhằm phát triển đội ngũ trí thức Lâm Đồng hiện đại, ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.673
  • Đang online: 120
  • Trong tuần: 30.815
  • Trong tháng: 170.506
  • Trong năm: 1.001.737