Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Quỹ phát triển khoa học và công nghệ
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
NGUYÊN MINH TÂM. Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng
2018
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Đổi mới cơ chế đầu tư tài chính cho hoạt động KH&CN là một trong các nhiệm vụ, giải pháp quan trọng để tạo điều kiện đa dạng hóa các nguồn lực đầu tư, thúc đẩy phát triển ứng dụng KH&CN được Nghị quyết số 20-NQ/TW (khóa XI) đề ra và Luật KH&CN 2013 thể chế hóa.
Trong đó nhấn mạnh vấn đề huy động nguồn vốn xã hội hỗ trợ, đầu tư cho hoạt động KH&CN bằng việc nhà nước khuyến khích thành lập các Quỹ như Quỹ đầu tư mạo hiểm, Quỹ đổi mới công nghệ, Quỹ phát triển KH&CN của các thành phần kinh tế. Quỹ phát triển KH&CN là một định chế cấp vốn đầu tư cho KH&CN quan trọng, cho dù vốn của quỹ có thể từ nguồn gốc khác nhau.

Quỹ phát triển KH&CN có vốn ngân sách nhà nước

Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương là các quỹ có vốn từ ngân sách nhà nước và các khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác. Điều lệ về tổ chức và nhiệm vụ của các quỹ này do nhà nước quy định (cụ thể là Nghị định số 23/2014/NĐ-CP về Điều lệ Quỹ phát triển KH&CN quốc gia và Thông tư số 03/2015/TT-BKHCN ban hành Điều lệ mẫu về tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển KH&CN của Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương).

Các quỹ này đều có mục đích là: (1) tài trợ, cấp kinh phí cho việc thực hiện nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng; (2) tài trợ, cấp kinh phí cho nhiệm vụ KH&CN đột xuất có ý nghĩa quan trọng về khoa học và thực tiễn, nhiệm vụ KH&CN tiềm năng; (3) cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi để thực hiện việc ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ vào sản xuất và đời sống; (4) bảo lãnh vốn vay đối với một số nhiệm vụ KH&CN chuyên biệt; (5) hỗ trợ nhà khoa học trẻ tham gia hội nghị,
hội thảo quốc tế; hỗ trợ nâng cao năng lực KH&CN quốc gia.

Quỹ phát triển KH&CN có vốn ngoài ngân sách nhà nước

Nhà nước khuyến khích lập các Quỹ phát triển KH&CN như Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp, Quỹ phát triển KH&CN của các tổ chức, cá nhân khác.

Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân có nguồn vốn đóng góp của tổ chức, cá nhân thành lập không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước; khoản đóng góp tự nguyện, hiến, tặng của tổ chức, cá nhân và nguồn hợp pháp khác. Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân phải đăng ký điều lệ tổ chức và hoạt động với cơ quan quản lý nhà nước về tài chính có thẩm quyền và thông báo cho cơ quan KH&CN ở địa phương nơi đóng trụ sở chính.

Quỹ phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân là tổ chức hoạt động phi lợi nhuận để (1) tài trợ không hoàn lại, (2) cho vay với lãi suất thấp hoặc không lấy lãi, bảo lãnh vốn vay phục vụ yêu cầu phát triển KH&CN của tổ chức, cá nhân.

Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp do doanh nghiệp lập trên tỷ lệ trích thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp dùng cho các hoạt động KH&CN của doanh nghiệp. Theo quy định hiện nay, doanh nghiệp nhà nước phải trích một tỷ lệ từ 3% đến 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ phát triển KH&CN; các doanh nghiệp ngoài nhà nước được phép trích tối đa 10% thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp để lập Quỹ.

Doanh nghiệp thành lập Quỹ có thể theo hình thức (1) tổ chức không có tư cách pháp nhân và trực thuộc doanh nghiệp hoặc (2) không thành lập tổ chức Quỹ và do cán bộ của doanh nghiệp kiêm nhiệm thực hiện các hoạt động. Doanh nghiệp phải gửi Quyết định thành lập Quỹ cho Sở KH&CN tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính trong vòng 30 ngày từ khi thành lập. Đồng thời, doanh nghiệp phải gửi Quy chế KH&CN của doanh nghiệp, Quy chế chi tiêu, sử dụng Quỹ cho cơ quan thuế nơi doanh nghiệp đóng trụ sở chính cùng thời điểm nộp báo cáo trích, sử dụng Quỹ trong kỳ trích lập đầu tiên.

Quy định hiện hành cũng nêu rõ Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp được trích phải được sử dụng trong vòng 5 năm 70% số vốn đã trích, nếu không sẽ phải nộp thuế tương ứng phần thu nhập trước thuế đã trích (tính cả thời gian chậm nộp) hoặc góp vào các Quỹ phát triển KH&CN của ngành, địa phương. Quỹ có thể điều chuyển vốn giữa công ty mẹ và công ty con trong phạm vi trong nước để thực hiện các nhiệm vụ toàn công ty. Các quy định chi tiết có thể xem tại Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BKHCN-BTC của Bộ KH&CN và Bộ Tài chính.

Ngoài ra, cơ chế để Quỹ phát triển KH&CN của doanh nghiệp có thể “liên thông” với Quỹ phát triển KH&CN ngành, địa phương bằng cách đóng góp vào các Quỹ này và được hưởng quyền lợi theo quy định của Quỹ là một lối mở có ý nghĩa hợp thời cho nguồn vốn đầu tư KH&CN trong các doanh nghiệp. Cơ chế này có thể giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa (chỉ có thể trích Quỹ phát triển KH&CN rất ít), nhưng vẫn có thể vay vốn ưu đãi để đổi mới công nghệ (thường là khá lớn) từ các Quỹ của nhà nước mà mình đóng góp khá thuận lợi.

Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng

Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng được thành lập từ năm 2009, theo điều lệ mẫu quy định tại Quyết định số 117/2005/QĐ-TTg nhằm hỗ trợ, thúc đẩy phát triển KH&CN phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhiệm vụ của Quỹ theo điều lệ chủ yếu là (1) tài trợ thực hiện các đề tài nghiên cứu tạo ra công nghệ mới thuộc những ngành nghề, lĩnh vực tỉnh ưu tiên khuyến khích, do doanh nghiệp chủ trì hoặc phối hợp với các tổ chức KH&CN thực hiện hoặc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng của doanh nghiệp theo tiêu chuẩn quốc tế; (2) cho vay vốn thực hiện các dự án: hoàn thiện công nghệ, ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN (sản xuất thử nghiệm sản phẩm mới, thử nghiệm quy trình công nghệ mới,...) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các dự án này không thuộc chương trình, đề tài, dự án trong kế hoạch phát triển KH&CN của nhà nước hoặc các dự án chuyển giao công nghệ để đổi mới công nghệ, đổi mới sản phẩm, chuyển đổi cơ cấu sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Trong giai đoạn 2017-2020, Quỹ tập trung cho vay chủ yếu đối với các dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu KH&CN vào sản xuất và đời sống phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, ưu tiên gắn với định hướng phát triển trên các lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp và du lịch theo các nghị quyết, kế hoạch của Tỉnh ủy, UBND tỉnh.

Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu vay vốn thực hiện các dự án ứng dụng KH&CN theo các định hướng trên có thể lập hồ sơ vay vốn theo Quy định về việc cho vay của Quỹ phát triển KH&CN tỉnh Lâm Đồng (theo Quyết định số
2667/QĐ-HĐQLQ ngày 01/12/2016 của Hội đồng Quản lý Quỹ) để được xem xét. Tổ chức thực hiện cho vay sẽ tiến hành thông qua các ngân hàng thương mại được ủy thác và theo các thủ tục tương tự như vay vốn của các tổ chức tín dụng này, sau khi có quyết định của Hội đồng quản lý Quỹ.

Theo Quyết định số 2785/QĐ-UBND ngày 22/12/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, Quỹ phát triển KH&CN thực hiện chương trình cho vay ưu đãi đối với các dự án:

- Dự án đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ mới trong các ngành công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh của tỉnh như bảo quản, chế biến rau, quả; chế biến chè, cà phê chất lượng cao; chế biến gỗ.

- Dự án ứng dụng công nghệ sinh học, ứng dụng công nghệ thông tin, sản xuất trang thiết bị, chế phẩm sinh học phục vụ phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, tập trung cho sản xuất, chế biến các sản phẩm chủ lực như rau, hoa, chè, dược liệu, cà phê, cây đặc sản, bò sữa, bò thịt, cá nước lạnh.

- Dự án chuyển giao ứng dụng các công nghệ tiên tiến, khai thác ứng dụng các kết quả nghiên cứu KH&CN vào hoạt động kinh doanh du lịch, tập trung cho các sản phẩm du lịch đặc thù của tỉnh như du lịch canh nông, du lịch thể thao và du lịch mạo hiểm.

Việc tiếp nhận và xem xét cho vay vốn thực hiện liên tục trong năm, đến khi hết nguồn vốn được cấp. Thủ tục cho vay vốn được quy định rõ theo Quyết định số 2667/QĐ-HĐQLQ và được đăng tải công khai trên Trang thông tin điện tử Sở KH&CN, nằm trong Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng.

Bên cạnh việc triển khai cho vay vốn, Quỹ tiếp tục hoàn thiện các quy định để thực hiện các chức năng, nhiệm vụ theo quy định. Trước hết là việc cấp phát vốn cho các nhiệm vụ KH&CN sử dụng ngân sách nhà nước; cấp kinh phí thông qua hình thức Quỹ phát triển KH&CN, khắc phục việc cấp phát kinh phí theo niên độ tài chính ngân sách không phù hợp với đặc thù hoạt động KH&CN. Việc cấp phát kinh phí không phụ thuộc năm tài chính cho phép thực hiện các nhiệm vụ KH&CN kịp thời theo nhu cầu thực tế phát triển kinh tế - xã hội. Việc cấp phát, thanh toán qua Quỹ cũng góp phần thực hiện cơ chế khoán trong thực hiện nhiệm vụ KH&CN một cách hoàn chỉnh hơn. Để thực hiện được điều này, cần có các hướng dẫn cụ thể về thủ tục tài chính trong việc thực hiện chuyển phần kinh phí dành cho các nhiệm vụ KH&CN hàng năm về Quỹ và cách thức phối hợp quản lý giữa Quỹ và các cơ quan quản lý, chủ trì thực hiện nhiệm vụ.

Một nhiệm vụ cần thiết trước mắt là Quỹ cần phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước về tài chính và Sở KH&CN để xây dựng quy trình quản lý phần vốn của các Quỹ phát triển KH&CN doanh nghiệp chuyển về Quỹ của tỉnh và cách thức tái sử dụng, các ưu đãi kèm theo. Đây là điểm góp phần tháo gỡ nút thắt về tăng cường nguồn vốn cho hoạt động ứng dụng KH&CN của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của tỉnh. 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.671
  • Đang online: 118
  • Trong tuần: 30.813
  • Trong tháng: 170.504
  • Trong năm: 1.001.735