Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

10 năm thi hành Luật Sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Phòng Quản lý công nghệ và chuyên ngành
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trong thời kỳ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước, tài sản trí tuệ đang dần trở thành công cụ quan trọng góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội; là nhân tố quyết định sự gia tăng giá trị của một sản phẩm, dịch vụ cũng như giá trị của doanh nghiệp và toàn bộ nền kinh tế quốc gia. Hầu hết các nước trên thế giới đã ban hành những quy định pháp luật về quyền sở hữu trí tuệ (SHTT), qua đó đã góp phần bảo vệ quyền tác giả, sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghệ…; thúc đẩy sự đổi mới, sáng tạo và là động lực đẩy nhanh quá trình thương mại hóa các đối tượng SHTT.

Tại Việt Nam, hoạt động bảo hộ SHTT đã bắt đầu triển khai từ năm 1996 thông qua việc ban hành Nghị quyết số 142/CP của Chính phủ (văn bản riêng biệt đầu tiên để điều chỉnh các quan hệ xã hội về quyền tác giả). Tuy nhiên, trong những năm 80, hoạt động này vẫn còn nhiều hạn chế và chưa phát triển mạnh. Năm 1995, hoạt động bảo hộ SHTT bắt đầu tiến triển hơn sau khi Quốc hội ban hành Bộ luật Dân sự. Đặc biệt, năm 2005, trong bối cảnh Việt Nam đàm phán gia nhập vào Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), Luật SHTT được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005 (được sửa đổi, bổ sung theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật SHTT - Luật số 36/2009/QH12 ngày 19/6/2009) đã tập hợp, kế thừa và sửa đổi, bổ sung, hệ thống hóa, nâng cao tính pháp lý của những quy định về SHTT nhằm tạo ra một hệ thống pháp luật SHTT thống nhất, đầy đủ, hiệu quả ở Việt Nam.

10 năm thi hành Luật SHTT tại Lâm Đồng

Qua 10 năm thi hành Luật SHTT trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Luật SHTT đã phát huy vai trò to lớn trong việc tạo hành lang pháp lý cho các tổ chức, cá nhân xác lập, khai thác và bảo vệ quyền SHTT, tạo môi trường kinh doanh lành mạnh cho hoạt động sản xuất - kinh doanh, góp phần khuyến khích hoạt động sáng tạo, đẩy mạnh chuyển giao công nghệ, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Với vai trò là cơ quan tham mưu UBND tỉnh về lĩnh vực SHTT, Sở Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương dần đưa SHTT vào đời sống và đạt được nhiều thành tựu đáng khích lệ.

Thứ nhất, công tác tuyên truyền, thông tin về SHTT

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ luôn chú trọng và duy trì đều đặn công tác đào tạo, tập huấn, tuyên truyền phổ biến pháp luật SHTT. Từ năm 2005 đến nay, Sở đã tổ chức 15 lớp tập huấn về SHTT cho cán bộ các cơ quan quản lý nhà nước, các trường đại học, cao đẳng, các doanh nghiệp trong tỉnh; tuyên truyền, phổ biến kiến thức SHTT trên Đài Phát thanh - Truyền hình Lâm Đồng, Báo Lâm Đồng; thường xuyên cập nhật các thông tin về SHTT trên website http://lamdongdost.gov.vn và các ấn phẩm thông tin do Sở Khoa học và Công nghệ phát hành; tuyên truyền tổ chức Ngày SHTT thế giới ٢٦/٤ hàng năm… Bên cạnh đó, các cấp, ngành liên quan hàng năm cũng đã tổ chức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến thông tin về SHTT đến mọi tầng lớp nhân dân. Các hoạt động này đã góp phần nâng cao nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của SHTT trong thời kỳ hội nhập; giúp đội ngũ cán bộ thực thi về SHTT của các sở, ban, ngành, địa phương nắm được những nội dung trọng tâm để phối hợp với các cơ quan chuyên môn xử lý hành vi xâm phạm quyền SHTT trên địa bàn.

Thứ hai, về xác lập quyền SHTT

Hoạt động hỗ trợ xác lập quyền sở hữu công nghiệp (SHCN) được thực hiện thường xuyên và đạt được những kết quả nhất định. Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã hỗ trợ tư vấn, hướng dẫn cho khoảng 50 tổ chức, cá nhân xác lập quyền SHCN. Các doanh nghiệp của tỉnh ngày càng nhận thức rõ về vai trò SHTT và bảo hộ quyền SHCN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, việc hỗ trợ xác lập quyền SHCN chỉ tập trung ở nhóm đối tượng chủ yếu về nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp cho các nhóm sản phẩm trà, cà phê, rượu, dịch vụ ăn uống, khách sạn…

Thứ ba, về thực thi quyền SHTT

Việc thực thi quyền SHTT có vai trò quan trọng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của chủ sở hữu; quyền, lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng và xã hội. Từ khi Luật SHTT có hiệu lực thi hành (từ ngày 01/7/2006 đến nay), công tác thanh, kiểm tra được các cơ quan thực thi quyền SHTT của tỉnh triển khai hàng năm. Qua đó đã phát hiện và xử lý đúng quy định đối với các hành vi xâm phạm về SHTT, góp phần lành mạnh hóa môi trường kinh doanh và thu hút các nguồn đầu tư vào hoạt động sáng tạo.

Một số tồn tại, hạn chế

Hệ thống tổ chức quản lý về SHTT trên địa bàn tỉnh vẫn chưa đồng bộ, chưa có bộ phận chuyên trách thuộc các sở có chức năng quản lý tương ứng, nhân sự ít và kiêm nhiệm nên hiệu quả chưa cao. Hầu hết các ngành, địa phương thiếu trầm trọng nguồn nhân lực cho công tác quản lý SHTT (các ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn; văn hóa, thể thao và du lịch không có cán bộ chuyên trách SHTT). Bên cạnh đó, một số cán bộ công tác tại cơ quan bảo vệ pháp luật còn thiếu kinh nghiệm và chuyên môn trong lĩnh vực SHTT nên còn lúng túng khi giải quyết vụ việc.

Một số văn bản hướng dẫn dưới Luật chậm được ban hành, như năm 2010 mới ban hành Nghị định số 97/2010/NĐ-CP về xử lý hành vi xâm phạm trong lĩnh vực SHCN, hiện nay được thay thế bởi Nghị định số 99/2013/NĐ-CP; năm 2016 mới ban hành Thông tư số 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT và Thông tư số 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN về xử lý xâm phạm liên quan đến tên thương mại và tên miền.

Nhiều doanh nghiệp vẫn chưa quan tâm đúng mức đến việc đăng ký xác lập quyền SHCN cho đơn vị và chỉ tiến hành đăng ký khi có dấu hiệu vi phạm. Các đối tượng khác như sáng chế, chỉ dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, tên thương mại… vẫn còn rất ít.

Các điều kiện bảo hộ đối tượng SHTT, quyền đăng ký các đối tượng SHTT, thủ tục đăng ký xác lập quyền SHTT, thời hạn xử lý đơn đăng ký xác lập quyền SHTT… được quy định rõ ràng, cụ thể, phù hợp với các quy định của pháp luật Việt Nam và quốc tế về SHTT. Tuy nhiên, vẫn còn một số vấn đề cần xem xét như:

- Việc xác định nhãn hiệu nổi tiếng còn quy định chung chung, không rõ ràng, không định lượng được nên khó xác định thế nào là nhãn hiệu nổi tiếng;

- Tiêu chí “Dấu hiệu trùng hoặc tương tự đến mức gây nhầm lẫn” vẫn chưa được cụ thể hóa, gây khó khăn khi xem xét nội dung nhãn hiệu.

Thời hạn xử lý đơn đăng ký xác lập quyền SHTT của Cục SHTT trên thực tế còn quá chậm, có đơn kéo dài 2-3 năm. Nhiều trường hợp doanh nghiệp không có thông tin về tình trạng đơn đăng ký xác lập quyền SHTT có được chấp nhận hoặc bị từ chối ở khâu thẩm định nội dung, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Trong quá trình thực thi pháp luật SHTT, việc giải quyết các tranh chấp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền SHCN còn chậm do Thông tư liên tịch số 05/2016/TTLT-KHCN-BKHĐT ngày 05/4/2016 của Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư mới có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2016. Việc xử lý các hành vi xâm phạm quyền hiện nay được áp dụng bằng biện pháp hành chính, chủ yếu là phạt tiền, đình chỉ hoạt động sản xuất, kinh doanh có thời hạn, buộc loại bỏ các yếu tố vi phạm hoặc tiêu hủy hàng hóa, phương tiện kinh doanh vi phạm. Tuy nhiên, điều này vẫn chưa giải quyết toàn diện vì phán quyết của Tòa án mới mang tính thực thi cao hơn. Ngoài ra, mức xử lý hành chính còn nhẹ, chưa có tính răn đe. Bên cạnh đó, sự phối hợp giữa các cơ quan thực thi pháp luật trong việc phòng, chống và xử lý các hành vi vi phạm liên quan đến SHTT còn hạn chế, thông tin phối hợp chưa kịp thời nên hiệu quả đạt được chưa cao. Công tác thanh, kiểm tra, phối hợp xử lý xâm phạm quyền SHTT giữa các cơ quan thực thi còn ở mức độ đơn lẻ, theo vụ việc.

Các giải pháp đẩy mạnh hoạt động SHTT

Hoàn thiện thể chế

Các quy định liên quan đến SHTT của Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp, Luật Hải quan, Luật Cạnh tranh, Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng hình sự, Bộ luật Tố tụng dân sự… và các văn bản hướng dẫn thi hành các luật trên cần bảo đảm tính thống nhất và đồng bộ với quy định của Luật SHTT; đảm bảo sự tương thích giữa các quy định SHTT của Việt Nam và các công ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, các Hiệp định song phương, đa phương khác mà nước ta đã ký kết, các quy định về quyền SHTT phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Cần ban hành một số chính sách nhằm tạo thuận lợi về mặt pháp lý cho các địa phương trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh như hỗ trợ xác lập quyền trong và ngoài nước, áp dụng các sáng chế, giải pháp hữu ích, chính sách đào tạo nguồn nhân lực, hỗ trợ phát triển các tổ chức dịch vụ SHTT…

Nâng cao hiệu quả công tác thực thi quyền SHTT

Hỗ trợ đào tạo chuyên sâu về công tác thực thi quyền SHTT cho cán bộ làm công tác SHTT tại các địa phương.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế phối hợp thực thi quyền SHTT giữa các cơ quan địa phương, đặc biệt chú trọng đề cao vai trò của Tòa án.

Nâng cao hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước về SHTT

Hiện nay, tình trạng tồn đọng đơn đăng ký SHCN với số lượng lớn và kéo dài, do đó, có thể áp dụng cơ chế xã hội hóa hoạt động này và cho phép Cục SHTT sử dụng nguồn lực bên ngoài đối với một số công đoạn trong quá trình xác lập quyền như điện tử hóa dữ liệu, đánh máy, tra cứu thông tin, xét nghiệm hình thức…

Nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ quản lý SHTT tại các địa phương

Cập nhật thông tin nhanh chóng, kịp thời về tình hình bảo hộ SHCN của các địa phương trên website Cục SHTT.

Ban hành hoặc hướng dẫn xây dựng cơ chế, chính sách cụ thể nhằm hỗ trợ các địa phương như kinh phí đăng ký bảo hộ SHTT trong và ngoài nước, làm cơ sở hỗ trợ cho doanh nghiệp phát triển.

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.506.924
  • Đang online: 189
  • Trong tuần: 7.664
  • Trong tháng: 12.514
  • Trong năm: 1.230.988