Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Ths. Nguyễn Bá Phong, Phan Đình Hồng
2017
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Ngày nay, công nghệ bức xạ và hạt nhân trở thành một trong những công cụ phổ biến để nâng cao năng suất lao động và phục vụ mọi lĩnh vực của đời sống. Trong xu thế đó, việc ứng dụng công nghệ bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng đã được quan tâm đẩy mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Quản lý nhà nước về an toàn bức xạ

Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ trên địa bàn tỉnh đã đi vào nề nếp và đạt được những kết quả đáng khích lệ.

Hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện hướng dẫn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh bảo đảm an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ theo đúng quy định pháp luật. Trong năm 20166 tháng đầu năm 2017, Sở đã hướng dẫn cho trên 30 cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế; cấp mới, gia hạn giấy phép chứng chỉ nhân viên bức xạ theo Thông tư 08/2010/TT-BKHCN ngày 27/10/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ cho 9 cơ sở. Hoạt động phổ biến kiến thức về an toàn bức xạ, an ninh nguồn phóng xạ luôn được quan tâm thông qua việc tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

Các chuyên viên phụ trách trong lĩnh vực này thường xuyên được cử tham gia tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực quản lý nhà nước do Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trường Quản lý khoa học và công nghệ… tổ chức.

Hoạt động thanh, kiểm tra về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh được tiến hành thường xuyên, đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước về an toàn bức xạ. Năm 2016, Sở đã phối hợp với Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Phòng Kinh tế, Phòng Kinh tế và Hạ tầng các huyện, thành phố tiến hành thanh, kiểm tra công việc bức xạ của 41 cơ sở trên địa bàn. Thông qua việc thanh, kiểm tra đã góp phần nâng cao ý thức của các cơ sở trong công tác bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân. Hầu hết các cơ sở sử dụng thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế đều chấp hành đúng quy định pháp luật về đảm bảo an toàn bức xạ; 100% cơ sở sử dụng giấy phép còn hiệu lực và lưu trữ hồ sơ đúng quy định; người phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên tại các cơ sở đều được đào tạo, tập huấn cơ bản về an toàn bức xạ trong y tế, trang bị liều kế cá nhân nằm trong phạm vi giới hạn cho phép và được khám, lưu hồ sơ sức khỏe định kỳ. Việc kiểm tra suất liều chiếu xạ quanh khu chụp X-quang đều nằm trong giới hạn cho phép. Các cơ sở đều xây dựng kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở, tiến hành che chắn tia bức xạ tốt; trang bị nội quy, quy trình vận hành, đèn, biển báo đúng quy định.

Đến tháng 6 năm 2017, toàn tỉnh có 63 cơ sở hoạt động ứng dụng năng lượng nguyên tử, trong đó, lĩnh vực y tế có 57 cơ sở với 88 thiết bị X-quang; lĩnh vực công nghiệp, đào tạo, nghiên cứu có 06 cơ sở (Viện Nghiên cứu hạt nhân, Trung tâm Ứng dụng kỹ thuật hạt nhân trong công nghiệp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Cảng hàng không Liên Khương, Công ty Nhôm Lâm Đồng, Doanh nghiệp tư nhân Ngọc Bích Vân) với hơn 1.000 nguồn phóng xạ

Chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân

Việc chuẩn bị ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân được thực hiện theo quy trình ban hành tại Thông tư số 25/2014/TT-BKHCN ngày 07/10/2014 của Bộ Khoa học và Công nghệ.

Sau khi được Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt, Sở Khoa học và Công nghệ đã tiến hành triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Đến nay, đã tổ chức Hội nghị Ban chỉ huy ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân tỉnh; tổ chức 02 lớp tập huấn về ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cho đối tượng là cán bộ quản lý, người phụ trách an toàn bức xạ, nhân viên bức xạ tại các đơn vị tiến hành công việc bức xạ, thành viên Tổ giúp việc Ban chỉ huy; tổ chức kiểm kê các nguồn phóng xạ và bức xạ tại các cơ sở đang sử dụng nguồn phóng xạ trên địa bàn; tuyên truyền, nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan quản lý, cơ sở sử dụng nguồn phóng xạ cũng như người dân trong việc bảo đảm an toàn bức xạ và hạt nhân trên Đài Phát thanh Truyền hình Lâm Đồng.

Diễn tập ứng phó sự cố hạt nhân cấp cơ sở tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng
Diễn tập ứng phó sự cố hạt nhân cấp cơ sở tại Công ty TNHH MTV Nhôm Lâm Đồng

Quản lý phóng xạ môi trường và chất thải phóng xạ

Triển khai Quyết định số 1636/QĐ-TTg ngày 31/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường quốc gia đến năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ đã đề xuất kế hoạch xây dựng “Trạm quan trắc và cảnh báo phóng xạ môi trường” dự kiến đặt tại thành phố Bảo Lộc nhằm đáp ứng yêu cầu đảm bảo
an toàn, phòng ngừa và kịp thời ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh.

Việc lưu giữ các nguồn bức xạ và phóng xạ hết hạn sử dụng được thực hiện nghiêm theo quy định pháp luật. Các nguồn phóng xạ này hiện lưu giữ tại Nhà 5 của Viện Nghiên cứu hạt nhân và được Cục An toàn bức xạ và hạt nhân cấp phép theo quy định.

Những khó khăn, vướng mắc

Công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng thời gian qua tuy đạt được những kết quả nhất định, tuy nhiên, vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc:

Thứ nhất, Thông tư liên tịch số 13/2014/TTLT-BKHCN-BYT (Thông tư 13) quy định kích thước và diện tích phòng X-quang chưa phù hợp với thực tế. Một số cơ sở hiện tại đã được cấp giấy phép với kích thước phòng đặt máy X-quang theo quy định cũ nhỏ hơn so với quy định mới tại Thông tư 13. Tuy nhiên, nếu áp dụng tiêu chuẩn mới không cho phép các cơ sở này tiếp tục hoạt động sẽ gây khó khăn cho cơ sở do đã đầu tư một khoản kinh phí không nhỏ cho việc bảo đảm an toàn bức xạ.

Diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ tại Viện Nghiên cứu hạt nhân
Diễn tập ứng phó sự cố phóng xạ tại Viện Nghiên cứu hạt nhân

Thứ hai, đa số các cơ sở xây dựng Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp cơ sở vẫn chưa thể hiện đầy đủ vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ sở và người phụ trách công việc bức xạ. Nhiều cá nhân liên quan đến công tác chuẩn bị ứng phó và ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân vẫn chưa hiểu rõ vai trò, trách nhiệm của mình khi sự cố xảy ra.

Một số nhiệm vụ trọng tâm

Để phát huy hơn nữa công tác quản lý nhà nước về an toàn bức xạ và hạt nhân trong thời gian tới, Sở Khoa học và Công nghệ tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng giúp người dân nâng cao nhận thức để tự bảo vệ trước nguy cơ nhiễm xạ; tăng cường giáo dục, đào tạo, phổ biến kiến thức pháp luật, chuyên môn và nghiệp vụ đối với những tổ chức có liên quan trong công tác quản lý an toàn bức xạ tại cơ sở, đặc biệt đối với người đứng đầu cơ sở, người phụ trách an toàn bức xạ, trưởng Ban chỉ huy ứng phó sự cố;

- Thường xuyên phối hợp với các sở, ngành tăng cường công tác thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm để đảm bảo việc chấp hành Luật Năng lượng nguyên tử;

- Tiếp tục triển khai Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân giai đoạn 2017-2020 theo Quyết định số 2438/QĐ-UBND như: thực tập kết nối thông tin liên lạc giữa các tổ chức ứng phó; tổ chức diễn tập ứng phó sự cố bức xạ và hạt nhân cấp tỉnh; mua sắm trang thiết bị để chuẩn bị ứng phó và ứng phó các sự cố bức xạ và hạt nhân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng...

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.506.851
  • Đang online: 297
  • Trong tuần: 7.591
  • Trong tháng: 12.441
  • Trong năm: 1.230.915