Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ. hoạt động Thư viện, Thống kê, Truyền thông trong lĩnh vực khoa học và công nghệ
Đề tài - Dự án
Chù đề tài liệu
CN. Trần Vũ Uyên Phương
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Tài liệu này chỉ chia sẻ cho thành viên, bạn cần đăng ký thành viên trên hệ thống để tải tài liệu về.
Nếu chưa phải là thành viên, bạn có thể liên hệ với ban quản trị theo địa chỉ để được cấp tài khoản đăng nhập:
  • Địa chỉ: Tầng 9, Khu Trung tâm Hành chính - Số: 36 Trần Phú - Phường 4 - Đà Lạt -Lâm Đồng
  • Email: sokhcn@lamdong.gov.vn
  • Điện thoại: 063.3821377

Việc triển khai thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ khoa học và công nghệ (KH&CN) là một trong những hoạt động quan trọng trong việc xây dựng và phát triển nguồn lực thông tin KH&CN, là kênh thông tin chính thống cung cấp đầy đủ thông tin các nhiệm vụ KH&CN được thực hiện trên địa bàn cũng như toàn quốc, phục vụ đắc lực cho công tác quản lý, nghiên cứu... Được áp dụng đối với cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan đến tuyển chọn, giao trực tiếp, đánh giá, nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN; tổ chức đặt hàng, cơ quan phê duyệt, ký hợp đồng thực hiện nhiệm vụ KH&CN; đơn vị quản lý nhiệm vụ KH&CN; tổ chức chủ trì, cá nhân chủ nhiệm nhiệm vụ KH&CN; tổ chức được giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; tổ chức thực hiện chức năng đầu mối thông tin KH&CN quốc gia, cấp bộ và cấp tỉnh; cá nhân thực hiện nhiệm vụ thu thập và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN, đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN, thu thập và công bố thông tin về ứng dụng kết quả nhiệm vụ KH&CN.

    Thống kê KH&CN có vai trò quan trọng đối với công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, xây dựng chiến lược và chính sách phát triển đối với sự phát triển của các lĩnh vực kinh tế, xã hội của địa phương.

    Thống kê tổng hợp và thống kê cơ sở về KH&CN là các chế độ báo cáo thống kê về KH&CN, báo cáo số liệu thống kê thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về KH&CN, gồm: hoạt động KH&CN, phát triển tiềm lực KH&CN, sở hữu công nghiệp. Đối tượng điều tra là các cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập có sử dụng ngân sách nhà nước để hoạt động KH&CN; các tổ chức có hoạt động KH&CN, doanh nghiệp KH&CN; các tổ chức: chính trị, chính trị - xã hội, chính trị - xã hội - nghề nghiệp và các đơn vị trực thuộc có sử dụng ngân sách Nhà nước hoặc các nguồn vốn được coi là ngân sách Nhà nước để hoạt động KH&CN.

    Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, môi trường tài liệu điện tử cũng đặt ra những thay đổi trong phương thức định giá và quy mô nội dung của nguồn tin điện tử, cũng như các vấn đề về tương thích tiêu chuẩn của các nhà xuất bản và nhà cung cấp phần mềm tài liệu điện tử.

    Trong xu hướng chuyển sang các nguồn tin điện tử hiện nay thì nhiều cơ quan thư viện - thông tin đang đứng trước áp lực từ bỏ việc mua các tài liệu in. Tuy nhiên, đối với xu hướng này cũng cần cân nhắc kỹ do đặc tính “sở hữu” khi mua tài liệu in. Việc các thư viện không mua tài liệu in có nghĩa là họ sẽ không còn sở hữu chúng nữa. Việc mua quyền truy cập các bộ sưu tập lưu trữ tài liệu điện tử (backfiles) có thể là một giải pháp thay thế cho tài liệu in, tuy nhiên cần đảm bảo bộ sưu tập lưu trữ đó có chất lượng tương đương với các tài liệu in và thư viện có quyền truy cập vĩnh viễn vào các bộ sưu tập đó.

    Năm 2018, Trung tâm Ứng dụng KH&CN đã tiến hành thực hiện đề tài Thu thập, đăng ký, lưu giữ và công bố thông tin về nhiệm vụ KH&CN; hoạt động thư viện, thống kê, truyền thông trong lĩnh vực KH&CN với mục đích:

    - Đăng ký và lưu giữ kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN; thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành, kết quả ứng dụng của các nhiệm vụ KH&CN trong phạm vi địa phương vào Cơ sở dữ liệu Trang thông tin điện tử của Sở KH&CN Lâm Đồng.

    - Cung cấp thông tin phục vụ xác định, tuyển chọn, thực hiện và đánh giá, nghiệm thu các nhiệm vụ KH&CN và các nhiệm vụ khác.

    - Triển khai công tác thông tin thống kê KH&CN phục vụ công tác quản lý.

    - Tăng cường cập nhật cơ sở dữ liệu lên Trang thông tin điện tử KH&CN tỉnh Lâm Đồng và Thư viện điện tử Sở KH&CN.

Sau 6 tháng thực hiện (từ tháng 7/2018-01/2019), đề tài đã đạt được một số kết quả như sau:

    1. Thực hiện đăng ký, lưu giữ và thống kê kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN

    - Đã tiếp nhận hồ sơ, tham mưu cấp giấy chứng nhận, lưu giữ kết quả
    37 nhiệm vụ KH&CN (trong đó 5 đề tài cấp tỉnh, 32 đề tài cấp cơ sở).

    - Thực hiện báo cáo thống kê năm 2018, với 18 đơn vị thực hiện báo cáo, trong đó có 10 cơ quan quản lý nhà nước; 1 tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ; 1 tổ chức dịch vụ KH&CN; 5 đơn vị sự nghiệp với nguồn nhân lực gồm 228 người lao động trong lĩnh vực KH&CN (cơ quan quản lý nhà nước: 89 người; tổ chức nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ: 20 người; tổ chức dịch vụ KH&CN: 35 người; 5 đơn vị sự nghiệp khác: 84 người). Đồng thời có 4 tổ chức được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH&CN.

Các tổ chức KH&CN này đã nghiên cứu 39 đề tài, dự án KH&CN, trong đó đề tài, dự án cấp tỉnh, thành phố là 1 nhiệm vụ; đề tài nghiên cứu cấp cơ sở là 38 nhiệm vụ trong các lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học kỹ thuật và công nghệ, khoa học nông nghiệp, khoa học xã hội với tổng số tiền chi cho đầu tư phát triển KH&CN là 6,53 tỷ đồng; chi sự nghiệp KH&CN là 14,139 tỷ đồng.

    Trung tâm cũng đã tiếp tục triển khai các cuộc điều tra về thống kê KH&CN theo yêu cầu của Cục Thông tin KH&CN quốc gia, đó là Điều tra Nghiên cứu khoa học và Phát triển công nghệ; Điều tra Nhận thức của công chúng về KH&CN năm 2018.

    2. Thực hiện thu thập, xử lý và cập nhật thông tin về các nhiệm vụ KH&CN vào cơ sở dữ liệu của Trang thông tin điện tử KH&CN Lâm Đồng

    Tổ chức thu thập, xử lý, cập nhật, công bố thông tin trên Trang thông tin điện tử KH&CN Lâm Đồng:

    - 9 nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành (có sử dụng ngân sách nhà nước và không sử dụng ngân sách nhà nước) trên địa bàn tỉnh năm 2018; 21 nhiệm vụ KH&CN đang tiến hành có sử dụng ngân sách nhà nước từ năm 2017.

    - 22 phiếu thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước năm 2018; 42 thông tin về ứng dụng kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN có sử dụng ngân sách nhà nước đã thu thập được trong năm 2017.

    - 30 kết quả nghiên cứu đề tài, dự án KH&CN đã nghiệm thu và đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ KH&CN trong năm 2017.

    3. Thực hiện tra cứu, cung cấp thông tin phục vụ công tác quản lý KH&CN trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng

    Tổ chức ìm kiếm, tra cứu, cung cấp 26 phiếu thông tin phục vụ Hội đồng xác định nhiệm vụ KH&CN trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và nhân văn, du lịch...

    4. Thực hiện biên tập và cập nhật tin, bài, phóng sự trên Trang thông tin điện tử KH&CN tỉnh Lâm Đồng, Thư viện điện tử Sở KH&CN Lâm Đồng

    Đã tiến hành thu thập, biên tập, đăng tải trên Trang thông tin điện tử KH&CN tỉnh Lâm Đồng 618 tin, bài về văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KH&CN; các thông tin về tình hình hoạt động KH&CN của địa phương, trong nước về quản lý KH&CN, sở hữu trí tuệ; các thông tin trên chuyên mục Thông tin KH&CN phục vụ nông nghiệp nông thôn, Thông tin KH&CN Lâm Đồng, Thông tin KHCN và doanh nghiệp Lâm Đồng, Khởi nghiệp - Đổi mới - Sáng tạo...

Biên tập, cập nhật 54 quy trình kỹ thuật trên Thư viện điện tử Sở KH&CN phục vụ nhu cầu tìm kiếm, tra cứu thông tin của bạn đọc trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi như: Kỹ thuật chăn nuôi bê sau cai sữa và bò hậu bị; Kỹ thuật trồng và chăm sóc cây khoai tây; Quy trình kỹ thuật nhộng trùng thảo trên nhộng tằm; Quy trình phân lập, thuần khiết, nhân giống, bảo quản giống nấm Linh chi tím; Kỹ thuật nhân giống mắc ca bằng phương pháp ghép; Một số loại bệnh hại trên cây cà chua và biện pháp phòng trừ; Kỹ thuật trồng xen cây sầu riêng, hồ tiêu, bơ trong vườn cà phê vối...

Ngoài ra, tham gia Hội báo Xuân Mậu Tuất năm 2018 với chủ đề "Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Mậu Tuất" do Hội Nhà báo Việt Nam, Hội Nhà báo tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Sở Thông tin và Truyền Thông, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng tổ chức.

Bạn cần đăng nhập đề tải tài liệu
Nội dung khác

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.579.558
  • Đang online: 161
  • Trong tuần: 19.537
  • Trong tháng: 129.645
  • Trong năm: 303.622