Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, du lịch gắn với xây dựng nông thôn mới
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
UBND thành phố Đà Lạt
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Thực hiện phong trào thi đua “Cùng cả nước, Lâm Đồng chung sức xây dựng nông thôn mới”, năm 2010, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chọn mỗi huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh một xã để xây dựng thí điểm mô hình nông thôn mới cấp tỉnh; trong đó, thành phố Đà Lạt có xã Xuân Trường. Giai đoạn 2010-2015, Đà Lạt tiếp tục thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới tại các xã Xuân Thọ, Tà Nung, Trạm Hành. Tại thời điểm bắt đầu triển khai thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, xã Xuân Trường đã đạt 14/19 tiêu chí; Xuân Thọ đạt 10/19 tiêu chí; Trạm Hành đạt 9/19 tiêu chí; Tà Nung đạt 7/19 tiêu chí.

Trước khi triển khai thực hiện chương trình, đời sống nhân dân của 4 xã còn gặp nhiều khó khăn, thu nhập chính của các hộ dân chủ yếu từ nông nghiệp, tuy nhiên, trình độ canh tác còn hạn chế dẫn đến năng suất, sản lượng, chất lượng của nông sản còn thấp. Qua 5 năm thực hiện chương trình, bộ mặt nông thôn đã có những chuyển biến rõ nét; hệ thống giao thông nông thôn, điện, hội trường thôn, chợ, khu thể thao, trường học, trụ sở UBND các xã… được nâng cấp, xây mới. Ngoài ra, người dân tại 4 xã cũng tự đầu tư các công trình như kho lạnh, nhà lưới, nhà kính để trồng rau, hoa. Đến cuối năm 2015, cả 4 xã đều đạt xã nông thôn mới; UBND thành phố đã đề xuất UBND tỉnh ban hành quyết định công nhận các xã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Đồng thời, UBND thành phố Đà Lạt cũng đã ban hành bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao đến năm 2020.

Hiện nay, trong bối cảnh hội nhập toàn cầu và quá trình đô thị hóa ngày càng tăng, thành phố Đà Lạt đã xác định việc tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới có vai trò hết sức quan trọng trong việc phát triển kinh tế - xã hội vùng nông thôn, góp phần thu hẹp khoảng cách về thu nhập của người dân tại khu vực nông thôn so với thành thị. Trong thời gian qua, thành phố luôn quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững theo hướng hiện đại, nâng cao chất lượng và giá trị của nông sản thông qua việc xây dựng và nhân rộng các mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao, xây dựng và phát triển thương hiệu... Kết hợp phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao với phát triển du lịch; tập trung xây dựng và phát triển làng nghề trồng hoa truyền thống gắn với du lịch canh nông; xây dựng mô hình thí điểm Làng đô thị xanh tại khu vực nông thôn theo Quyết định số 1528/QĐ-TTg ngày 03/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng. Phối hợp với Công ty TNHH Sàn giao dịch hoa Himeji Nhật Bản triển khai Dự án hiện đại hóa công nghệ sản xuất hoa và cây giống tại xã Xuân Thọ, góp phần cải thiện năng suất nông nghiệp, nâng cao thu nhập cho nông dân, tạo việc làm mới cho lao động địa phương...

Các vùng chuyên canh sản phẩm đặc trưng, thế mạnh của địa phương, phù hợp với điều kiện tự nhiên tại mỗi vùng đã được hình thành, phát triển như: vùng sản xuất chè tập trung tại xã Xuân Trường, Trạm Hành; vùng sản xuất rau, hoa tại xã Xuân Thọ; vùng sản xuất cà phê chè tại xã Xuân Trường, Trạm Hành, Xuân Thọ. Tiếp tục thu hút đầu tư và đưa vào hoạt động Cụm Công nghiệp Phát Chi (xã Trạm Hành) để sản xuất, chế biến các mặt hàng nông sản chủ lực của thành phố như trà, cà phê, Atiso, các loại hàng đặc sản… Bên cạnh đó, thành phố cũng vận động nông dân thành lập các hợp tác xã, tổ hợp tác để nâng cao giá trị nông sản, giảm chi phí trung gian. Đến nay, trên địa bàn thành phố đã hình thành 10 hợp tác xã nông nghiệp, 1 mô hình tổ hợp tác với 530 ha canh tác rau, hoa trong nhà kính; trên 185 ha được cấp chứng nhận sản xuất theo quy trình VietGAP; từng bước xây dựng chuỗi giá trị trong sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Công tác xóa đói giảm nghèo được quan tâm, hiện trên địa bàn các xã không còn hộ nghèo, thu nhập bình quân đầu người ngày càng được nâng cao. Kết cấu hạ tầng nông nghiệp nông thôn được đầu tư; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được cải thiện; môi trường nông nghiệp, nông thôn được quan tâm bảo vệ; văn hóa truyền thống được bảo tồn và phát huy.

Qua gần 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thành phố Đà Lạt, diện mạo nông thôn đã có những thay đổi tích cực, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, tạo môi trường thuận lợi cho việc phát triển dịch vụ du lịch gắn với sản xuất nông nghiệp. Trên cơ sở đó, thành phố đã hình thành các tuyến du lịch canh nông, kết nối các điểm/khu du lịch nổi tiếng của thành phố với các mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại các xã như Làng hoa Xuân Thành, Vườn hoa Cẩm tú Cầu (xã Xuân Thọ); trải nghiệm tại Vườn rau thủy canh, tham quan đồi chè của Công ty Cổ phần Chè Cầu Đất Đà Lạt - Cầu Đất Farm (xã Xuân Trường); các mô hình trồng hoa ứng dụng công nghệ cao…Phát triển du lịch canh nông đã tạo động lực thúc đẩy việc thực hiện phong trào xây dựng nông thôn mới bền vững hơn do không những tham gia tích cực vào việc chuyển đổi cơ cấu kinh tế, mở rộng đầu ra của sản phẩm mà còn bảo tồn các giá trị văn hóa gốc của nông thôn hoặc giá trị thương hiệu hàng hóa đặc thù. 

Thông qua việc đẩy mạnh ứng dụng các thành tựu khoa học và công nghệ vào sản xuất nông nghiệp và phát triển mô hình du lịch nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới tại địa phương đã góp phần nâng cao thu nhập cho người dân tại các xã. Tập trung lồng ghép nguồn vốn từ nhiều chương trình, dự án, thực hiện các mô hình phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng công nghệ cao, chuyển đổi giống cây trồng, vật nuôi nhằm gia tăng giá trị sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo. Bên cạnh đó, việc ưu tiên phân bổ nguồn vốn đầu tư vào các công trình, dự án trọng điểm của thành phố đã đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới tại các xã. So với năm 2010, số lượng và chất lượng của các tiêu chí đều tăng cao. Đến cuối năm 2018, thu nhập bình quân đầu người tại các xã đạt trên 52 triệu đồng/người/năm. 

Tuy nhiên, việc phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và dịch vụ du lịch canh nông vẫn còn tồn tại một số hạn chế, bất cập như cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu; việc ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất còn thiếu tính đồng bộ từ khâu sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm; các mô hình du lịch canh nông tại một số địa bàn còn mang tính tự phát, nhỏ lẻ, manh mún; sản phẩm dịch vụ chưa phong phú, đa dạng, chưa tận dụng tốt các lợi thế để thu hút du khách… Đặc biệt, việc liên kết phát triển du lịch canh nông giữa các xã với các điểm/khu du lịch của thành phố còn hạn chế.

Trong thời gian tới, với quan điểm, định hướng đầu tư nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, du lịch canh nông góp phần quan trọng vào việc xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; đồng thời, để hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới, thành phố Đà Lạt cần tập trung triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

- Tiếp tục xác định chương trình xây dựng nông thôn mới là chương trình đầu tư toàn diện để phát triển nông nghiệp, nông dân và nông thôn theo Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 05/8/2008 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X. Do đó, để thực hiện chương trình đạt kết quả tốt, cần sự quyết tâm chính trị cao, có kế hoạch chỉ đạo, điều hành cụ thể, chủ động, sáng tạo, sâu sát, liên tục của các cấp ủy, chính quyền; phát huy vai trò của Ban chỉ đạo xây dựng nông thôn mới, sự phối hợp chặt chẽ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể; sự đồng thuận của nhân dân - nền tảng của phong trào xây dựng nông thôn mới.

- Tăng cường thực hiện công tác phát triển các xã theo quy hoạch; thực hiện tốt công tác quy hoạch vùng chuyên canh đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực như: rau, hoa, chè, cà phê, cây đặc sản…; tiếp tục tập trung thực hiện một số giải pháp như: tiếp tục đầu tư nông nghiệp thông minh 4.0 dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ cao; hình thành các mô hình liên kết sản xuất tiêu thụ rau, hoa, chè, cà phê theo chuỗi giá trị; quản lý và phát triển hiệu quả thương hiệu “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu hút đầu tư, đặc biệt là các chương trình hợp tác quốc tế trong nông nghiệp; phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trong quá trình đô thị hóa.

- Tiếp tục quan tâm, chú trọng đầu tư phát triển dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch canh nông; triển khai đầu tư hiệu quả để phát triển Làng hoa Xuân Thành, Làng đô thị xanh tại xã Xuân Thọ theo quy hoạch. Tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của các hợp tác xã, doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp để liên kết với các hộ nông dân nhằm thu hút đầu tư, xây dựng và nhân rộng các mô hình du lịch canh nông, bảo đảm sự đa dạng về loại hình, phát huy giá trị sản phẩm du lịch đặc thù, gắn với những tiềm năng, lợi thế tự nhiên sẵn có, cũng như nét đặc sắc, riêng biệt về văn hóa, con người của từng địa phương.

Số 04/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.577.607
  • Đang online: 71
  • Trong tuần: 17.586
  • Trong tháng: 127.694
  • Trong năm: 301.671