Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018 và kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp năm 2019
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Nguyễn Thị Lê Na - Sở Công thương Lâm Đồng
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Triển khai Kế hoạch số 6269/KH-UBND ngày 12/10/2016 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện công tác hội nhập quốc tế tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020, năm 2018, được sự quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo Sở, ngành Công thương Lâm Đồng đã thực hiện được những nội dung cơ bản như sau:

Kết quả triển khai trong năm 2018

Với trách nhiệm là cơ quan thường trực Ban chỉ đạo về Hội nhập quốc tế tỉnh, Sở Công thương tỉnh Lâm Đồng đã tham mưu, giúp UBND tỉnh trong việc xây dựng chiến lược về hội nhập kinh tế quốc tế tỉnh cũng như những kế hoạch ngắn hạn và dài hạn cho từng lĩnh vực trong quá trình hội nhập quốc tế; tham mưu, soạn thảo trình UBND tỉnh ban hành những văn bản theo yêu cầu của Ủy ban quốc gia về Hợp tác kinh tế quốc tế, Bộ Ngoại giao, Bộ Công thương; tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền kiến thức về hội nhập quốc tế; xây dựng kế hoạch hội nhập năm 2018 cho từng sở, ngành. Cụ thể:

Trong lĩnh vực thương mại: tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2018 toàn tỉnh đạt 661 triệu USD, tăng 19,75% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 104,92% kế hoạch năm 2018; những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu vẫn đạt mức ổn định, khả năng cạnh tranh từng bước được nâng cao và các thị trường xuất khẩu truyền thống vẫn được duy trì.

Công tác quảng bá, xúc tiến được quan tâm đúng mức. Ngành Công thương đã thường xuyên tổ chức và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp trong tỉnh tham gia các sự kiện xúc tiến đầu tư và thương mại, từng bước mở rộng các hình thức hỗ trợ doanh nghiệp thông qua các chính sách về tài chính - tín dụng; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển thương mại điện tử, hỗ trợ doanh nghiệp trong việc truy cập thông tin và tìm kiếm đối tác; nâng cao hiệu quả của chương trình liên kết giữa các vùng, miền trong nước. Tham gia vào một số hoạt động kinh tế đối ngoại của tỉnh. Bên cạnh đó, hiệu quả của công tác quản lý thị trường trong năm qua cũng đã tích cực góp phần vào việc thực hiện mục tiêu đẩy mạnh xuất khẩu và kiểm soát nhập khẩu trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh. 

Trong lĩnh vực công nghiệp: tốc độ tăng trưởng sản phẩm công nghiệp đạt 8,32% (theo đánh giá của UBND tỉnh); đạt 14,72% (theo đánh giá của Tổng cục Thống kê tại Văn bản số 1289/TCTK-TKQG ngày 28/11/2018) so với kế hoạch (9%). Tuy kết quả đạt được chưa cao nhưng đã góp phần quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập quốc tế. 

Hoạt động khuyến công năm 2018 đã góp phần rất lớn trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất; các nội dung của hoạt động khuyến công ngày càng đa dạng, phong phú, phù hợp với nhu cầu của các doanh nghiệp và các quy định hiện hành của nhà nước về công tác khuyến công. Tuy nhiên, những sản phẩm công nghiệp có giá trị xuất khẩu cao chưa nhiều và chưa có bước đột phá lớn, do đó cần sự nỗ lực rất lớn từ cộng đồng các doanh nghiệp và sự hỗ trợ về nhiều mặt của các cấp, ngành để các sản phẩm công nghiệp có thể hội nhập kinh tế quốc tế.

Kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019

Thời gian qua, các cấp, ngành chức năng trong tỉnh đã nỗ lực giúp đỡ, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh theo hướng nâng cao chất lượng, thương hiệu sản phẩm, đẩy mạnh tiếp cận với các đối tác nước ngoài. Đặc biệt, các cấp, ngành đã nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, giảm tối đa các thủ tục rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp.

Trong năm 2019, bên cạnh việc triển khai các nhiệm vụ của ngành nhằm nâng cao năng lực hội nhập, cạnh tranh của doanh nghiệp, Sở Công thương tiếp tục triển khai công tác hỗ trợ doanh nghiệp hội nhập kinh tế quốc tế với các nội dung cụ thể như sau:

- Duy trì việc công khai, minh bạch mọi thủ tục hành chính thuộc ngành công thương; tăng cường kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính, thường xuyên rà soát kiến nghị sửa đổi những quy định về thủ tục không phù hợp, gây vướng mắc, khó khăn cho người dân, doanh nghiệp.

- Triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 1416/KH-SCT ngày 21/6/2018 của Sở Công thương Lâm Đồng về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo thuộc trách nhiệm ngành Công thương.

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, thu hút đầu tư trong ngành Công thương, nhất là thu hút đầu tư phát triển hạ tầng công nghiệp thương mại và chế biến sâu nông sản, khoáng sản; tổ chức xúc tiến, kêu gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất, chế biến vào các khu, cụm công nghiệp của Lâm Đồng và một số tỉnh, thành phố có tiềm năng phát triển về công nghiệp trong nước.

- Tổ chức và tham gia các hội chợ, hội nghị kết nối giao thương trong lĩnh vực công nghiệp - thương mại nhằm giúp doanh nghiệp đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá sản phẩm, hàng hóa; liên kết, mở rộng thị trường tiêu thụ; tìm kiếm đối tác kinh doanh.

- Kết nối với Thương vụ Việt Nam ở các nước để tìm kiếm thị trường, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa; hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng và phát triển thương hiệu.

- Thông qua chương trình khuyến công, tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển công nghiệp và thương mại.

- Tiếp tục thực hiện Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 21/11/2012 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược xuất, nhập khẩu hàng hóa tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2012-2020, định hướng đến 2030.

- Triển khai có hiệu quả Quyết định số 2630/QĐ-UBND ngày 29/11/2016 về Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020.

- Thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1832/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Đề án phát triển xuất khẩu các mặt hàng chủ lực tỉnh Lâm Đồng đối với từng khu vực thị trường đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030.

- Tăng cường công tác phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng thương mại về chợ, siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn tỉnh; phát triển hệ thống phân phối bán lẻ trong nước; theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình thị trường trong và ngoài nước.

- Triển khai thực hiện các nội dung thuộc chương trình sản xuất sạch hơn trong công nghiệp, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư đổi mới công nghệ, máy móc thiết bị nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên, 
vật liệu.

- Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn hàng hóa nhập khẩu kém chất lượng; không phù hợp tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; không đảm bảo an toàn, vệ sinh; không rõ nguồn gốc, xuất xứ lưu thông trên địa bàn tỉnh.

- Thường xuyên tiến hành kiểm tra nội bộ, tăng cường công tác thanh, kiểm tra tập trung trên các lĩnh vực thuộc ngành dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. 

Bên cạnh đó, Sở Công thương tiếp tục tăng cường mở rộng hợp tác với các đối tác, tổ chức và địa phương nước ngoài như: phối hợp với các bộ, ngành, Cục Xúc tiến Thương mại - Bộ Công thương cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tham gia các chương trình xúc tiến thương mại tại nước ngoài; tổ chức đoàn nghiên cứu mở rộng thị trường xuất khẩu và tiếp xúc với các đối tác tại miền Bắc.

Số 01/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.606
  • Đang online: 87
  • Trong tuần: 30.748
  • Trong tháng: 170.439
  • Trong năm: 1.001.670