Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa - hiện đại hóa của Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng hiện nay
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Bùi Thắng
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng là đơn vị sự nghiệp của tỉnh, có chức năng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của hệ thống chính trị cơ sở; cán bộ, công chức, viên chức ở địa phương về lý luận chính trị - hành chính; đường lối, các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước; kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ về công tác xây dựng Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; kiến thức về pháp luật và quản lý nhà nước; tổ chức nghiên cứu khoa học và một số nhiệm vụ khác theo chỉ đạo, yêu cầu của Tỉnh ủy và UBND tỉnh Lâm Đồng. 

Trong những năm qua, đặc biệt là từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng (Trường) đã có nhiều cố gắng trong việc quản lý, điều hành để tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức với nhiều chương trình khác nhau cho các cấp trong tỉnh. Để thực hiện tốt công tác này, Trường đã tiến hành đổi mới từ công tác tuyển sinh; đa dạng hóa các loại hình đào tạo, bồi dưỡng; xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ, năng lực; chuẩn bị các điều kiện về tài liệu, cơ sở vật chất, tài chính… để thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Về công tác tuyển sinh

Đặc thù của đối tượng đào tạo, bồi dưỡng chủ yếu của Trường là đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc trong các cơ quan Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh; riêng đối với cấp xã, có thể là cán bộ nguồn cho các chức danh theo quy hoạch. Học viên vừa có tuổi đời, vừa có kinh nghiệm, vị trí công tác, trình độ đào tạo nhất định và không ngừng được nâng cao đã chi phối đến nội dung, chương trình và thời gian học tập. Do đó, trong công tác tuyển sinh, Trường đã phối hợp với Ban tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ tiến hành rà soát nhu cầu đào tạo của các cơ quan, đơn vị, địa phương và điều kiện của học viên, đúng đối tượng, trình Ban thường vụ Tỉnh ủy xem xét, phê duyệt.

Về loại hình đào tạo

Do đặc điểm của đối tượng đào tạo, bồi dưỡng nên Trường cũng linh động trong việc thực hiện đa dạng hóa loại hình đào tạo, bồi dưỡng như mở các lớp hệ chính quy tập trung, không tập trung; mở lớp tại trường, tại các địa phương cấp huyện hoặc các ngành, cơ quan hữu quan; mở lớp học trong giờ hành chính, ngoài giờ hành chính để kịp thời đáp ứng nhu cầu học tập chính đáng của cán bộ, công chức, viên chức, đồng thời tạo điều kiện cho họ hoàn thành nhiệm vụ do cơ quan, đơn vị giao.

Về đội ngũ cán bộ, giảng viên

Hàng năm, Trường xây dựng kế hoạch và cử nhiều lượt cán bộ, giảng viên tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ở các trình độ khác nhau. Đến nay, Trường đã có 25 cán bộ, giảng viên đạt trình độ thạc sỹ; 17 người có trình độ đại học; 6 cán bộ, giảng viên đang được đào tạo trình độ thạc sỹ; 2 người đang học đại học. 

Về lý luận chính trị: toàn Trường hiện có 20 cán bộ, giảng viên đạt trình độ cao cấp; 13 cán bộ, giảng viên đạt trình độ trung cấp. 

Về cơ cấu ngạch: Trường có 19 giảng viên, trong đó có 14 giảng viên chính và tương đương ở các chuyên ngành khác nhau. Ngoài ra, Trường còn xây dựng đội ngũ giảng viên kiêm các chức danh là lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đồng hành cùng nhà trường trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. 

Trong thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường đã rất quan tâm lãnh, chỉ đạo việc đổi mới; đưa ra nhiều biện pháp để nâng cao trình độ chuyên môn của đội ngũ giảng viên; xây dựng cơ cấu đội ngũ giảng viên phù hợp; bố trí các giảng viên có trình độ, kinh nghiệm và đủ tiêu chuẩn theo quy định để tham gia công tác giảng dạy; từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. 

Về công tác nghiên cứu khoa học

Từ năm 2015 đến nay, Trường đã thực hiện 5 đề tài khoa học cấp cơ sở; tiến hành biên soạn 6 tài liệu bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức đang làm việc tại các cơ quan của Đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; chủ trì và phối hợp tổ chức 10 cuộc hội thảo khoa học các cấp; xuất bản 5 bản tin “Thông tin Lý luận và thực tiễn”… Nội dung các đề tài, tài liệu, tham luận tại hội thảo đều phù hợp với nhiệm vụ chuyên môn, tổng kết thực tiễn làm phong phú thêm lý luận, góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy.

Về cơ sở vật chất, tài chính

Trường đã từng bước khắc phục khó khăn, cải tạo, nâng cấp, sửa chữa kịp thời các phòng học, nơi ở, nơi làm việc cho cán bộ, giảng viên, học viên để kịp thời đáp ứng nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường.

Kết quả, từ năm 2015 đến nay, Trường đã đào tạo, bồi dưỡng 321 lớp với 34.048 học viên. Cụ thể, đào tạo 3.979 học viên cao cấp lý luận chính trị, đại học và sau đại học, đa số học viên là cán bộ đang giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp; 9.735 học viên trung cấp lý luận chính trị, trung cấp chuyên nghiệp; 20.334 học viên tham gia các lớp bồi dưỡng theo ngạch và bồi dưỡng ngắn hạn khác. 

Chỉ tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, Trường đã tổ chức 47 lớp với 4.016 học viên. Cụ thể: đào tạo cao cấp lý luận chính trị, đại học cho 435 học viên; trung cấp lý luận chính trị - hành chính cho 1.678 học viên; bồi dưỡng theo ngạch, bồi dưỡng ngắn hạn cho 1.903 học viên.

Để phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X (nhiệm kỳ 2015-2020), số lượng và chất lượng các lớp đào tạo, bồi dưỡng ngày càng được nâng lên; đa số học viên chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường, tỷ lệ học viên tốt nghiệp đạt loại khá, giỏi ngày càng cao. 

Tuy nhiên, bên cạnh sự nỗ lực cố gắng để nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, kịp thời đáp ứng nguồn nhân lực cho địa phương, nhà trường cũng gặp không ít khó khăn, ảnh hưởng đến quá trình thực thi nhiệm vụ, đó là:

Về phía nhà trường

- Trong công tác quản lý đào tạo: trước khi xây dựng kế hoạch đào tạo, Trường đã tiến hành khảo sát nhu cầu học tập của các cơ quan, đơn vị nhưng khi tuyển sinh, số lượng học viên đăng ký không đảm bảo dẫn đến việc mở lớp gặp khó khăn. Đa số học viên đăng ký theo học hệ không tập trung nên khi chiêu sinh mở lớp hệ tập trung rất khó khăn về số lượng. Có nhiều học viên đã đăng ký tham gia nhập học nhưng lại không theo học liên tục vì công việc quá bận rộn, phải nghỉ giữa chừng hoặc có học viên vẫn theo học nhưng có công tác đột xuất theo yêu cầu của cơ quan nên không chấp hành tốt nội quy, quy chế của nhà trường về học tập và rèn luyện. 

- Trong công tác đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, giảng viên: mặc dù Đảng ủy, Ban Giám hiệu nhà trường rất quan tâm đến việc xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện đội ngũ cán bộ, giảng viên nhưng đến nay, đội ngũ giảng viên của Trường vẫn còn thiếu, số giảng viên trẻ trưởng thành chậm nên công tác giảng dạy tập trung chủ yếu vào đội ngũ giảng viên lâu năm, có nhiều kinh nghiệm. Trước tình hình trình độ học viên ngày càng cao đòi hỏi giảng viên cũng phải không ngừng nâng cao trình độ. Để đáp ứng kịp thời nhu cầu cán bộ của tỉnh, đội ngũ giảng viên của Trường phải làm việc với cường độ rất cao; trong khi đó chế độ, chính sách của nhà trường chưa hợp lý nên đã ảnh hưởng đến tư tưởng, tâm lý và đời sống của cán bộ, viên chức, người lao động.

Việc mời giảng viên và báo cáo viên đang công tác tại các sở, ban, ngành, đoàn thể gặp khó khăn, bị động.

- Cơ sở vật chất phục vụ dạy và học xuống cấp; thiếu phòng học, chỗ ở cho học viên nên cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo, bồi dưỡng chung của nhà trường.

Về phía người học

Học viên Trường Chính trị đa dạng và không đồng đều về độ tuổi, trình độ học vấn, cương vị và đơn vị công tác. Trong quá trình học tập, học viên vừa có sự năng động của tuổi trẻ, vừa có “sức ì” của người lớn tuổi; có người công tác ở cấp xã nhưng cũng có nhiều học viên công tác ở cấp huyện, tỉnh; có học viên công tác tại cơ quan quản lý nhà nước nhưng cũng rất nhiều người làm việc trong cơ quan Đảng, đoàn thể, doanh nghiệp hay đơn vị sự nghiệp công lập; có người giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý nhưng cũng có nhiều chuyên viên… Mỗi học viên đến học với ngành nghề, chuyên môn, nhu cầu, động cơ, mục đích học tập khác nhau nhưng chương trình lại đồng nhất, không dành riêng cho từng đối tượng nên trong quá trình giảng dạy, giáo viên cũng gặp khó khăn trong việc chuyển tải kiến thức đến các học viên, do đó, có phần ảnh hưởng đến chất lượng đào tạo cán bộ nói chung.

Nhận thức sâu sắc công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, đảng viên là nhiệm vụ thường xuyên của các cấp ủy Đảng và cả hệ thống chính trị; trong đó, trách nhiệm trực tiếp được giao cho Trường Chính trị. Vì vậy, đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý, giảng viên của nhà trường sẽ phát huy tính chủ động, sáng tạo, tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy các chương trình, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng và trực tiếp tổ chức thực hiện các công việc đạt hiệu quả cao. Cụ thể như sau:

- Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng gắn với đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn để phục vụ nhiệm vụ giảng dạy của Trường.

- Thực hiện tốt nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng theo quy định của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Bộ Nội vụ; gắn đào tạo cơ bản với bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo, quản lý theo các chức danh, đối tượng học viên.

- Xây dựng kế hoạch và lộ trình cụ thể, từng bước kiện toàn cơ cấu, tổ chức của Trường phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo quy định của Trung ương và tình hình thực tế tại địa phương; trước mắt là thực hiện nghiêm túc Quy định số 09-QĐi/TW ngày 13/11/2018 của Ban chấp hành Trung ương về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của trường chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Quyết định số 06-QĐ/TU ngày 23/4/2019 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về Chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

- Chú trọng nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ quản lý và giảng viên của Trường; đồng thời, phát huy đội ngũ cộng tác viên và báo cáo viên là cán bộ lãnh đạo, quản lý của các sở, ban, ngành tham gia công tác giảng dạy.

- Đề xuất cơ chế, chính sách để thu hút giảng viên có chuyên môn giỏi về công tác tại Trường; luân chuyển cán bộ, giảng viên của Trường về công tác tại các địa phương nhằm nâng cao năng lực, kinh nghiệm thực tiễn phục vụ công tác giảng dạy.

- Chủ động phối hợp chặt chẽ với các cấp ủy Đảng, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác đào tạo, bồi dưỡng và quản lý học viên.

Trong giai đoạn hiện nay, khi cả nước đang tập trung thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 của Ban chấp hành Trung ương khóa XII về Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ (Nghị quyết số 26-NQ/TW) và Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII) về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập (Nghị quyết số 19-NQ/TW), đòi hỏi nhà trường phải không ngừng tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo, bồi dưỡng để kịp thời đáp ứng yêu cầu về đội ngũ cán bộ cho tỉnh, góp phần xây dựng địa phương Lâm Đồng ngày càng phát triển lớn mạnh trong thời kỳ công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước.

Số 5/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.597.046
  • Đang online: 141
  • Trong tuần: 3.175
  • Trong tháng: 147.133
  • Trong năm: 321.110