Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Thái Văn Long
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội là hoạt động quan trọng của các tổ chức xã hội nhằm góp phần phát triển kinh tế - xã hội của mỗi quốc gia. Tại Việt Nam, theo Quyết định số 14/2014/QĐ-TTg ngày 14/02/2014 của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Quyết định 14), Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và các Hội thành viên có nhiệm vụ tổ chức tập hợp, phát huy trí tuệ của đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ Việt Nam thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội góp phần vào việc hoạch định chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.  

Trước khi Quyết định 14 được ban hành, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh Lâm Đồng (Liên hiệp Hội) gặp rất nhiều khó khăn. Ngoài những nguyên nhân khách quan như cơ chế, chính sách chưa rõ ràng, còn có các nguyên nhân chủ quan như phương pháp triển khai thực hiện, cách đặt vấn đề và tổ chức các hoạt động liên quan chưa thật phù hợp. Sau khi Chính phủ ban hành Quyết định 14, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Liên hiệp Hội tham mưu triển khai hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh theo tinh thần Quyết định 14 và Thông tư số 11/2015/TT-BTC ngày 29/1/2015 của Bộ Tài chính về Hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Hành lang pháp lý rõ ràng đã tạo điều kiện thuận lợi cho Liên hiệp Hội trong quá trình triển khai thực hiện; hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực. 

Qua nhiều năm thực hiện, hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội không ngừng được đổi mới theo hướng phát huy nội lực, bám sát vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, phối hợp tốt với các ngành, địa phương trong tỉnh triển khai các hoạt động. Cụ thể như sau:

Quán triệt văn bản

Bên cạnh công tác tăng cường cung cấp thông tin về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội cho các Hội và tổ chức thành viên, Liên hiệp Hội còn tổ chức nhiều hội nghị nghiên cứu, quán triệt, hướng dẫn cho các tổ chức Hội và hội viên của Liên hiệp Hội nắm bắt nội dung, yêu cầu, quy trình, thủ tục, cách vận dụng cơ chế tài chính và các bước tiến hành hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội theo tinh thần Quyết định 14 của Thủ tướng Chính phủ. 

Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên gia

Để phục vụ cho hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã xây dựng đội ngũ khoảng 100 chuyên gia trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh gồm các nhà quản lý, nhà khoa học có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, có trình độ và kinh nghiệm trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Đến nay, cơ sở dữ liệu chuyên gia về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội đã đáp ứng yêu cầu linh hoạt, mềm dẻo vì có chuyên gia tuy hoạt động trên lĩnh vực này nhưng có nhiều kiến thức và kinh nghiệm trên lĩnh vực cần tư vấn, phản biện.    

Xây dựng nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội hàng năm

Theo Điều 3 của Quyết định 14, có 3 loại đề án cần phải lấy ý kiến tư vấn phản biện; trong đó, đề án do Liên hiệp Hội và các Hội thành viên đề xuất được sự đồng ý của cơ quan có thẩm quyền là loại đề án dễ được ủng hộ và thực hiện nhất. Vấn đề cần quan tâm là cách thức xây dựng nội dung tư vấn, phản biện phải thiết thực, có chất lượng; phương thức thực hiện phải linh hoạt, sát với thực tế, có tính khả thi để các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội được xã hội và các cơ quan thẩm quyền đồng thuận cao.

Hàng năm, trong các dịp gặp mặt đội ngũ trí thức tiêu biểu với lãnh đạo tỉnh, Liên hiệp Hội luôn dành thời gian thông báo kết quả hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong năm qua và mời đội ngũ trí thức khoa học và công nghệ tham gia đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong thời gian tới. Thông qua phiếu đề xuất của các chuyên gia, Liên hiệp Hội tổng hợp theo từng nhóm vấn đề; đồng thời, tổ chức các buổi họp trao đổi để thống nhất tên gọi, nội dung, đơn vị phối hợp triển khai các nhiệm vụ này. Kết quả tổng hợp được Liên hiệp Hội và Sở Khoa học và Công nghệ trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét. Trên cơ sở các văn bản tham mưu, UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội trong năm và giao Liên hiệp Hội triển khai thực hiện.

Xây dựng kế hoạch chi tiết và triển khai thực hiện

Sau khi UBND tỉnh ban hành quyết định phê duyệt các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội phối hợp với các ngành, địa phương, đơn vị tổ chức nhiều phiên họp thông qua kế hoạch chi tiết và phân công thực hiện theo từng nội dung cụ thể. 

Qua nhiều năm triển khai, Liên hiệp Hội rút ra được bài học là: các nội dung tư vấn, phản biện và giám định xã hội càng cụ thể, thiết thực, càng nhận được sự ủng hộ nhiệt tình của các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh. Tuy cách làm mất nhiều thời gian vì phải tổ chức các cuộc họp với các ngành, địa phương, đơn vị nhưng lại được sự ủng hộ của lãnh đạo tỉnh, sự đồng thuận cao của các cấp, ngành. Nội dung tư vấn, phản biện được tuyên truyền rộng rãi trên các phương tiện truyền thông ngay trong quá trình triển khai thực hiện.

Một số kết quả đạt được trong hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của Liên hiệp Hội

Trong các năm qua, Liên hiệp Hội đã tổ chức thu thập nhiều đề xuất của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý về các nội dung cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội trên địa bàn tỉnh, sau đó tổng hợp thành các nhóm vấn đề và đề xuất UBND tỉnh phê duyệt. UBND tỉnh cũng đã ban hành các quyết định phê duyệt một số nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2018, 2019 và giao Liên hiệp Hội tổ chức triển khai thực hiện như:

- “Giải pháp chống ùn tắc giao thông tại thành phố Đà Lạt” - Đơn vị phối hợp: Sở Giao thông và Vận tải, Sở Xây dựng, Sở Công thương, UBND thành phố Đà Lạt, Ban An toàn giao thông tỉnh Lâm Đồng, Công an thành phố Đà Lạt, Phòng Quản lý đô thị Đà Lạt…

- “Ứng dụng công nghệ 4.0 vào sản xuất nông nghiệp công nghệ cao” và “Những tác động của sản xuất rau, hoa trong nhà màng, nhà kính đến môi trường, khí hậu, cảnh quan thành phố Đà Lạt; đề xuất các giải pháp khắc phục, điều chỉnh nhằm đảm bảo ngành sản xuất rau, hoa phát triển bền vững” - Đơn vị phối hợp: Trường Đại học Đà Lạt, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Hội Nông dân tỉnh, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp…

- “Giải pháp khôi phục và bảo tồn các giá trị truyền thống văn hóa của các dân tộc bản địa tại Lâm Đồng” - Đơn vị phối hợp: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh, UBND huyện Lạc Dương, Bảo tàng Lâm Đồng và các đơn vị liên quan.

- “Giải pháp tổng thể quản lý nguồn thải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường nguồn nước chảy vào thác Cam Ly” - Đơn vị phối hợp: Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, UBND thành phố Đà Lạt và một số đơn vị liên quan.

- “Tư vấn về các chương trình trọng tâm trong dự thảo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025” - Đơn vị phối hợp: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh và một số đơn vị liên quan. 

Một số hội thảo tư vấn, phản biện các nhiệm vụ trên đã được tổ chức thành công trong năm 2018, 2019. Các ý kiến góp ý, đề xuất của các chuyên gia đã được Liên hiệp Hội tổng hợp, trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành chức năng 
xem xét.

Ngoài việc tổ chức các hội thảo tư vấn, phản biện theo nhiêm vụ được UBND tỉnh phê duyệt, trong thời gian qua, Liên hiệp Hội còn tổ chức các hội nghị tư vấn, phản biện khoa học về một số đề án do các cơ quan của Đảng, nhà nước đặt hàng cho Liên hiệp Hội như:

+ Tổ chức các hội nghị tư vấn, phản biện dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ các cấp như dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ X, nhiệm kỳ 2015-2010; dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện Bảo Lâm; dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh Lâm Đồng; dự thảo Báo cáo chính trị của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng… Tại các hội nghị, nhiều ý kiến sâu sắc, khoa học của các chuyên gia góp ý cho Đảng về các chủ trương, chính sách được Liên hiệp Hội tổng hợp thành báo cáo gửi Thường trực Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đảng bộ các cấp. Sau các hội thảo tư vấn, Liên hiệp Hội đã nhận được nhiều tình cảm sâu sắc từ lãnh đạo tỉnh và các địa phương trong tỉnh.

+ Tham gia hội nghị tư vấn, phản biện về các quy hoạch, quy định của tỉnh như: Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp chế biến nông sản trên địa bàn tỉnh từ nay đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Quy hoạch mạng lưới kinh doanh khí hóa lỏng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2015-2020; dự thảo Quy định quản lý, sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước quản lý... 

+ Tổ chức các buổi tọa đàm khoa học với chủ đề “Vai trò của đội ngũ trí thức đối với sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội địa phương trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”; “Khoa học và công nghệ - Động lực phát triển nhanh và bền vững”. Thông qua các cuộc tọa đàm, hội thảo đã thu hút đông đảo trí thức khoa học và công nghệ của tỉnh tham gia.

Qua nhiều năm thực hiện hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội, Liên hiệp Hội đã rút ra được một số bài học kinh nghiệm sau:

- Vai trò của Thường trực, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội trong việc đề xuất, tham mưu các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội để trình Tỉnh ủy, UBND tỉnh phê duyệt là hết sức quan trọng. Trong thời gian qua, Thường trực, Ban Thường vụ Liên hiệp Hội đã có cách làm sáng tạo, chủ động trong tổ chức các hội nghị lấy ý kiến chuyên gia, nhà khoa học, từ đó đề xuất các nhiệm vụ tư vấn, phản biện và giám định xã hội phù hợp. 

- Việc tập hợp đội ngũ chuyên gia giỏi trên các lĩnh vực cần tư vấn, phản biện hết sức quan trọng và cần thiết. Trong những năm qua, Liên hiệp Hội đã chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đơn vị, cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh giới thiệu, đề cử các chuyên gia để Liên hiệp Hội tổng hợp, xây dựng thành cơ sơ dữ liệu. Nội dung này được Liên hiệp Hội triển khai hết sức công phu, bước đầu đã tạo được cơ sở dữ liệu với hơn 100 chuyên gia trên các lĩnh vực cần tư vấn, phản biện và giám định xã hội.

- Liên hiệp Hội và các đơn vị thành viên phải thường xuyên nghiên cứu, quán triệt các quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, tỉnh về hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội. Qua đó, giúp Liên hiệp Hội và các tổ chức thành viên mạnh dạn đề xuất nội dung và tổ chức các hoạt động tư vấn, phản biện phù hợp.

Với sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo tỉnh, cùng cách làm sáng tạo của Liên hiệp Hội theo hướng phát huy nội lực, bám sát vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ của các ngành, địa phương, chắc chắn hoạt động tư vấn, phản biện và giám định xã hội của tỉnh trong thời gian tới sẽ đi vào thực chất, góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương Lâm Đồng.

Số 5/2019

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.629.648
  • Đang online: 113
  • Trong tuần: 30.259
  • Trong tháng: 30.259
  • Trong năm: 353.712