Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chỉ số đổi mới sáng tạo toàn cầu 2019 và một số khuyến nghị chính sách đối với Việt Nam
Tổng luận
Khoa học công nghệ
Cục Thông tin KH&CN quốc gia
2019
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Để thúc đy ci thin môi trưng kinh doanh và nâng cao hiu qu, cht lưng các yếu tố quyết đnh năng lc cnh tranh, ngày 06 tháng 02 năm 2017, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 19-2017/NQ-CP về vic tiếp tc thc hin nhng nhim v, gii pháp chủ yếu ci thin môi trưng kinh doanh, nâng cao năng lc cnh tranh quc gia năm 2017, đnh hưng đến năm 2020. Nghị quyết s19-2017/NQ-CP đã nêu rõ để đt đưc mc tiêu ngang bng vi các nưc ASEAN 4 (Singapo, Malaixia, Thái Lan và Philipin) Vit Nam cn “có nỗ lc ci cách mnh m, toàn din cả về quy mô ng độ trên tt cả các lĩnh vc”. Ngoài các mc tiêu cụ thể về ci thin môi trưng kinh doanh, năng lc cnh tranh như các năm trưc đây, Nghị quyết 19-2017/NQ-CP đã bổ sung các tiêu chí đánh giá về Đi mi Sáng t(ĐMST) toàn c(GII) ca Tổ chc Sở hu trí tuệ thế gii (WIPO). Theo đó, Chính phủ đt mc tiêu đến năm 2020, Chỉ số GII ca Vit Nam đt trung bình các nưc ASEAN 5 (Singapo, Malaixia, Thái Lan, Philipin và Inđônêxia)

Chỉ số GII thể hin rõ trình độ ĐMST ca mi qugia mt cách toàn din nht, là tài liu tham kho hàng đu về năng lc ĐMST hin nay ca các nưc. GII đưc coi là mt công cụ đnh lưng chi tiết giúp các nhà ra quyết đnh toàn cu hiu rõ hơn về cách kích thích hot đng ĐMST để to đng lc cho phát trin kinh tế con ngưi. Báo cáo GII 2019 đã phát trin thành mt công cụ đo đim chun có giá tr, có thể to điu kin cho đi thoi công tư và nơi các nhà hoch đnh chính sách, lãnh đo doanh nghip và các bên liên quan khác có thể đánh giá tiến bộ ĐMST hàng năm

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.629.409
  • Đang online: 196
  • Trong tuần: 30.020
  • Trong tháng: 30.020
  • Trong năm: 353.473