Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tình hình áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng năm 2019
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Dương Thị Lệ Quyên - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Vấn đề cải cách hành chính ở Việt Nam vốn đã được bàn luận nhiều trong suốt thời gian qua, bởi nền hành chính có vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của một đất nước. Nền hành chính có chất lượng thấp sẽ trở thành rào cản của hoạt động kinh doanh và đời sống của người dân; nền hành chính đạt chất lượng tốt sẽ là động lực để thúc đẩy các nguồn lực trong xã hội, phát huy tính sáng tạo, thu hút đầu tư, tạo việc làm và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế bền vững. Trong những năm qua, đất nước ta vẫn luôn từng bước cố gắng hoàn thiện nền hành chính và đã đạt được nhiều kết quả khả quan; từ đó, đã góp phần thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, hội nhập quốc tế, phòng chống tiêu cực, lãng phí,… Một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc cải cách hành chính là áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 (áp dụng ISO) vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tại tỉnh Lâm Đồng, nhằm đẩy mạnh công tác cải cách hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước, trong năm 2019, UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo như: Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020; Quyết định số 731/QĐ-UBND ngày 04/4/2019 phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng năm 2019; Văn bản chỉ đạo số 4317/UBND-VX1 ngày 15/7/2019 về việc Tăng cường triển khai áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh.

Để nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức đang làm việc tại các cơ quan hành chính nhà nước về HTQLCL, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã chủ động phối hợp với đơn vị đào tạo tổ chức 2 lớp tập huấn với 247 lượt người/49 lượt đơn vị tham dự về hướng dẫn chuyển đổi HTQLCL từ phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 và nghiệp vụ kiểm tra về hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL cho UBND cấp huyện. Đồng thời, tại Hội nghị Sơ kết triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Chi cục cũng đã phối hợp với đơn vị tư vấn hướng dẫn các UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh xây dựng và áp dụng hệ thống tài liệu, với 206 người tham dự. Qua các đợt tập huấn, các đơn vị hành chính của tỉnh đã được cung cấp kiến thức để thực hiện chuyển đổi phiên bản và duy trì, cải tiến HTQLCL trong đơn vị. Tuy nhiên, vẫn còn có một số cán bộ công chức cấp xã vẫn chưa hiểu rõ các yêu cầu của tiêu chuẩn nên còn lúng túng trong quá trình thực hiện.

Thực hiện Quyết định số 354/QĐ-UBND và Quyết định số 218/QĐ-UBND, trong năm 2019 các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã chủ động, nghiêm túc triển khai xây dựng, áp dụng và duy trì HTQLCL. Tính đến nay, đã có 192/192 cơ quan hành chính nhà nước (33/33 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, 147/147 UBND cấp xã) trên địa bàn tỉnh đã áp dụng HTQLCL cho tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị và đã thực hiện công bố lại khi có sự thay đổi về phạm vi áp dụng. Trong đó, có 170/192 đơn vị đã xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 và 22/192 đơn vị đang thực hiện chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 theo kế hoạch đã phê duyệt.

Bên cạnh đó, để nắm bắt tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh kịp thời, đồng thời đôn đốc, hỗ trợ các đơn vị trong quá trình áp dụng, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tình hình áp dụng ISO tại 59 đơn vị hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Kết quả cho thấy, việc duy trì, cải tiến HTQLCL tại các đơn vị cơ bản được đảm bảo theo quy định của tiêu chuẩn. Tuy nhiên, vẫn còn một số đơn vị thực hiện việc áp dụng ISO chưa đảm bảo tính hiệu lực và hiệu quả như: thực hiện đánh giá nội bộ chưa đầy đủ; việc lưu giữ hồ sơ, tài liệu chưa đảm bảo theo yêu cầu của tiêu chuẩn; chưa thường xuyên rà soát và cải tiến HTQLCL.

Như vậy, dưới sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh, hầu hết các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh đã chủ động trong việc xây dựng, áp dụng ISO vào hoạt động của đơn vị và đã mang lại những kết quả khả quan, cụ thể như:

- Việc áp dụng ISO tại các đơn vị đã có nhiều cải tiến; đặc biệt, so với các năm trước đây, việc áp dụng ISO đã được các sở, ngành quan tâm và triển khai khá tốt.

- Các thành viên tham gia đoàn kiểm tra từ các Sở Tài chính, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông là những cán bộ, công chức hiểu rõ về ISO nên trong quá trình kiểm tra đã hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm cho các đơn vị hành chính khác rất hiệu quả, vừa nâng cao hiệu lực của HTQLCL, các đơn vị vừa tích hợp được ISO và hệ thống một cửa điện tử cũng như các hệ thống khác trong đơn vị.

- Phần lớn các lãnh đạo có quyết tâm cao, tổ chức chỉ đạo tập trung, quyết liệt từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện; tổ chức đánh giá nội bộ định kỳ nên kịp thời phát hiện các điểm không phù hợp để cải tiến. Đặc biệt, lãnh đạo UBND cấp huyện đã quan tâm và có biện pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai áp dụng ISO tại UBND cấp xã. So với Quyết định số 218/QĐ-UBND, tiến độ triển khai thực hiện của UBND cấp xã nhanh hơn 2 năm.

- Một số lãnh đạo UBND cấp xã đã quan tâm và chỉ đạo quyết liệt trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại đơn vị nên đạt hiệu quả cao như UBND phường 3 - Đà Lạt; UBND thị trấn Thạnh Mỹ (huyện Đơn Dương); UBND các xã Madaguôi (huyện Đạ Huoai), Quảng Lập (huyện Đơn Dương), Đà Loan (huyện Đức Trọng).

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số tồn tại nhất định như sau:

- Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc áp dụng ISO; chưa kết hợp được các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính; chưa xem ISO như là một công cụ hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính; giao khoán hoàn toàn việc triển khai, áp dụng ISO cho một cán bộ phụ trách, dẫn đến việc triển khai áp dụng ISO trong đơn vị chưa đồng bộ, mang tính hình thức, không mang lại hiệu lực và hiệu quả cao.

- Trong năm 2019, Chi cục đã tổ chức 3 lớp tập huấn, nhưng một số đơn vị không cử thành viên tham gia hoặc tham gia không đầy đủ các buổi tập huấn nên chưa tham mưu được các phương án xây dựng, áp dụng HTQLCL phù hợp cho đơn vị; dẫn đến quá trình duy trì, cải tiến gặp khó khăn.

- Một số đơn vị chưa cập nhật kịp thời các quy trình ISO liên quan đến thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị khi các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến quá trình giải quyết công việc liên tục thay đổi; mặt khác, nhân sự thường xuyên có sự luân chuyển nên ảnh hưởng rất lớn đến việc xây dựng, áp dụng ISO tại đơn vị.  Đặc biệt đối với UBND cấp xã, nguồn nhân lực ít, khối lượng công việc nhiều và hầu hết cán bộ công chức chưa chủ động trong việc cập nhật các quy trình giải quyết công việc theo quy trình ISO; do đó, tại một số đơn vị, tính hiệu lực của hệ thống ISO chưa đảm bảo.

Để nâng cao hiệu lực và hiệu quả cho việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại đơn vị, cần tập trung thực hiện một số giải pháp như sau:

- Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm sâu sát và tích cực chỉ đạo các cán bộ, công chức áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định.

- Tích hợp việc xử lý công việc trên hệ thống một cửa điện tử đối với các yêu cầu của quy trình ISO, từng bước chuyển sang ISO điện tử.      

- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cần chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn do Chi cục tổ chức để nâng cao nhận thức về HTQLCL, hiểu rõ hơn các yêu cầu về tiêu chuẩn, thực hiện đánh giá nội bộ đúng quy định.

- Thực hiện duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đúng quy định, cụ thể: thực hiện công bố và công bố lại khi phạm vi áp dụng có sự thay đổi; hàng năm, cần xây dựng mục tiêu chất lượng, đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chất lượng, thực hiện đánh giá nội bộ, xem xét của lãnh đạo về hiệu lực của HTQLCL; thường xuyên rà soát, cập nhật các quy trình ISO khi thủ tục hành chính có sự thay đổi; lập và cập nhật thường xuyên danh mục tài liệu bên ngoài liên quan đến quá trình giải quyết công việc; kiểm soát quá trình giải quyết công việc; thực hiện lưu giữ hồ sơ theo đúng quy định...

Số 1/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.607.171
  • Đang online: 201
  • Trong tuần: 7.782
  • Trong tháng: 7.782
  • Trong năm: 331.235