Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 36/TW của Bộ Chính trị tại Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Thảo Đình - Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Sau 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 01/7/2014 của Bộ Chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về Đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế, tình hình ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có nhiều chuyển biến tích cực và đạt được nhiều thành tựu quan trọng.

Công tác chỉ đạo, điều hành

Để triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị có hiệu quả, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo xây dựng và ban hành nhiều văn bản nhằm đẩy mạnh ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh như Kế hoạch số 7276/UBND-VX ngày 26/11/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; Kế hoạch số 04-KH/TU ngày 07/3/2016 của Tỉnh ủy tỉnh Lâm Đồng về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2015-2020; Kế hoạch số 529/UBND-VX ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng về Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020... Bên cạnh đó, ngày 12/10/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2065/QĐ-UBND thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng (trên cơ sở kiện toàn Ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin tỉnh Lâm Đồng) do đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp làm Trưởng Ban, chỉ đạo các cấp, ngành triển khai, thực hiện hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh. Hàng năm, UBND tỉnh cũng ban hành các kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính và nhiều văn bản chỉ đạo về nhiệm vụ phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến

Lâm Đồng đã triển khai xây dựng và đưa vào hoạt động hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến dùng chung tại địa chỉ http://www.motcua.lamdong.gov.vn và https://dichvucong.lamdong.gov.vn/. Đến nay, đã triển khai thống nhất đến 20/20 cơ quan hành chính cấp tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, 147/147 UBND cấp xã. Hệ thống cung cấp 1.443 thủ tục hành chính cấp tỉnh; 323 thủ tục hành chính cấp huyện; 138 thủ tục hành chính cấp xã. Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến được kết nối, tích hợp, công khai kết quả xử lý thủ tục hành chính trên Cổng Dịch vụ công Quốc gia. Nhìn chung, hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến hoạt động ổn định, hiệu quả giúp việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính công khai, công bằng, minh bạch; tăng cường tính trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, hiệu quả phục vụ của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ.

Qua hệ thống một cửa điện tử tại các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018, đã tiếp nhận 333.128 hồ sơ; đã giải quyết 312.902 hồ sơ; chuyển 9.549 hồ sơ sang năm 2019.

Hệ thống phần mềm quản lý văn bản điện tử

Phần lớn hoạt động quản lý, điều hành của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh đều thực hiện qua môi trường mạng, thông qua triển khai các ứng dụng văn phòng điện tử, thư điện tử, chứng thư số,... Đến nay, 100% cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã triển khai hệ thống văn phòng điện tử được kết nối liên thông và tích hợp chứng thư số; 100% cơ quan, đơn vị sử dụng hệ thống thư điện tử công vụ tại địa chỉ http://mail.lamdong.gov.vn để trao đổi văn bản; 95% văn bản trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước dưới dạng điện tử. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nội bộ cơ quan nhà nước đã giúp nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành, công khai, minh bạch thông tin và hiện đại hóa nền hành chính, góp phần quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng tại địa chỉ https://www.lamdong.gov.vn, gồm 60 trang thành viên của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh; nội dung thông tin đăng tải bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến công tác chỉ đạo, điều hành đến cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trong tỉnh; phản ánh kịp thời các sự kiện kinh tế, văn hóa, chính trị, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin

Hệ thống mạng Campus tại Trung tâm Hành chính tỉnh Lâm Đồng được đầu tư và đưa vào hoạt động từ năm 2015 khi các sở, ban, ngành chuyển về trung tâm hành chính tập trung. Đến nay, có trên 1.700 người dùng, 54 máy chủ, 2 đường truyền chuyên dụng, 37 đường kết nối internet của 54 đơn vị (18 đơn vị cấp sở, 36 đơn vị trực thuộc sở) hoạt động trong khu hành chính tập trung. 100% cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh có mạng nội bộ LAN, được duy trì ổn định, kết nối mạng internet cáp quang tốc độ cao, đảm bảo công tác quản lý, điều hành qua môi trường mạng.

Hạ tầng viễn thông với công nghệ hiện đại, độ phủ rộng khắp, tốc độ và chất lượng cao. Phát triển viễn thông luôn đi đôi với đảm bảo an ninh - quốc phòng, an ninh thông tin, an toàn mạng lưới và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển bền vững.

Đến nay, 100% xã trên địa bàn tỉnh đã có mạng lưới bưu chính, viễn thông, cung cấp các dịch vụ Internet, 3G, 4G ngày càng phát triển mạnh. Hạ tầng mạng lưới viễn thông phát triển tương đối rộng khắp trên địa bàn toàn tỉnh với 136 điểm chuyển mạch; 147/147 xã, phường, thị trấn có tuyến truyền dẫn cáp quang; 1.522 trạm thu phát sóng thông tin di động; mạng viễn thông đã cung cấp dịch vụ đến 100% khu dân cư trên toàn tỉnh.

Nhìn chung, việc ban hành Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong nhận thức của lãnh đạo các cấp, ngành và cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh về vai trò và tầm quan trọng của ứng dụng công nghệ thông tin trong thời kỳ hội nhập quốc tế. Cùng với hạ tầng công nghệ thông tin, viễn thông hiện đại và các hệ thống phần mềm dùng chung được triển khai đồng bộ, rộng khắp đã góp phần tăng cường tính công khai, minh bạch thông tin; giảm thời gian; tăng cường sự giám sát của công dân đối với tổ chức, của cấp trên với cấp dưới. Từ đó, nâng cao hiệu quả xử lý, giải quyết công việc, từng bước tiến đến xây dựng thành công chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh.

Số 1/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.583.313
  • Đang online: 218
  • Trong tuần: 23.292
  • Trong tháng: 133.400
  • Trong năm: 307.377