Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tin hoạt động Khoa học và công nghệ
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Ban biên tập
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Tập huấn hướng dẫn chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015


Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo, trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận, cán bộ có liên quan, thư ký ISO của các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Sở về chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên giới thiệu tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý chất lượng; các văn bản liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước; tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; các bước cập nhật và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;…
Qua buổi tập huấn giúp các học viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị mình.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản tiêu chuẩn mới thay thế TCVN ISO 9001:2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Ngày 25/9/2018, Bộ đã có văn bản số 3003/BKHCN-TĐC về hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; hướng dẫn xây dựng và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm gắn với nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, trong 2 ngày 03-04/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” năm 2020.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ; lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương; Trung tâm Nông nghiệp và phòng Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương; Hội Nông dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt; các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”…
Tại lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên giới thiệu tổng quan và vai trò của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các đặc sản địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế; quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; việc cấp quyền và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; tổng quan về thương hiệu và sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; chiến lược, cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp và địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế; hướng dẫn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và thương hiệu doanh nghiệp.
Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các đối tượng quản lý, sử dụng, phát triển nhãn hiệu một cách hiệu quả.

Tập huấn Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” năm 2020

Ngày 14/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ Lâm Đồng tổ chức buổi tập huấn hướng dẫn cho công chức, viên chức là đại diện lãnh đạo, trưởng/phó các phòng, ban, bộ phận, cán bộ có liên quan, thư ký ISO của các sở, ban, ngành, cơ quan chuyên môn thuộc Sở về chuyển đổi và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.
Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên giới thiệu tổng quan về chất lượng, quản lý chất lượng, hệ thống quản lý chất lượng trong cơ quan hành chính nhà nước; các nguyên tắc quản lý chất lượng; các văn bản liên quan đến việc xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9000 tại các cơ quan hành chính nhà nước; tiêu chuẩn TCVN 9001:2015; các bước cập nhật và chuyển đổi hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9001:2008 sang TCVN ISO 9001:2015; hoạt động đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015;…
Qua buổi tập huấn giúp các học viên nhận thức đầy đủ ý nghĩa, mục đích, yêu cầu, nội dung của việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 và trang bị đầy đủ kiến thức cần thiết để chuẩn bị cho hoạt động chuyển đổi tại cơ quan, đơn vị mình.
Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 là phiên bản tiêu chuẩn mới thay thế TCVN ISO 9001:2008 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành. Ngày 25/9/2018, Bộ đã có văn bản số 3003/BKHCN-TĐC về hướng dẫn việc xây dựng, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước.
Nhằm nâng cao nhận thức cho các tổ chức, cá nhân trong việc quản lý nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; hướng dẫn xây dựng và phát triển hệ thống nhận diện thương hiệu sản phẩm gắn với nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”, trong 2 ngày 
03-04/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố Đà Lạt tổ chức lớp tập huấn Quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” năm 2020.
Tham dự lớp tập huấn có đại diện các Sở Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và PTNT, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ; lãnh đạo UBND thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương; Trung tâm Nông nghiệp và phòng Nông nghiệp và PTNT thành phố Đà Lạt và các huyện Lạc Dương, Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương; Hội Nông dân các phường, xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt; các tổ chức, cá nhân được cấp quyền sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”…
Tại lớp tập huấn, các học viên được các báo cáo viên giới thiệu tổng quan và vai trò của việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các đặc sản địa phương trong bối cảnh hội nhập quốc tế; quản lý, khai thác và phát triển nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; việc cấp quyền và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành”; tổng quan về thương hiệu và sở hữu trí tuệ trong bối cảnh hội nhập quốc tế; chiến lược, cách thức xây dựng và phát triển thương hiệu cho doanh nghiệp và địa phương trong quá trình hội nhập quốc tế; hướng dẫn xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu cho các sản phẩm mang nhãn hiệu chứng nhận “Đà Lạt - Kết tinh kỳ diệu từ đất lành” và thương hiệu doanh nghiệp.
Thông qua lớp tập huấn sẽ giúp các đối tượng quản lý, sử dụng, phát triển nhãn hiệu một cách hiệu quả.

Nghiệm thu đề tài nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có khả năng kháng bệnh mốc sương

Ngày 30/7/2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thành lập hội đồng nghiệm thu chính thức đề tài Nghiên cứu chọn tạo giống khoai tây có năng suất cao chất lượng tốt, chống chịu bệnh mốc sương và có thể canh tác quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận do Trung tâm Nghiên cứu Khoai tây, Rau và Hoa chủ trì thực hiện nhằm chọn tạo 1-2 giống khoai tây có năng suất từ 20-25 tấn/ha, có khả năng kháng bệnh mốc sương khá, phù hợp với điều kiện thời tiết quanh năm tại Đà Lạt và vùng phụ cận.
Với điều kiện khí hậu thuận lợi, Lâm Đồng là vùng sản xuất khoai tây quan trọng thứ 2 của cả nước (sau vùng đồng bằng sông Hồng) với diện tích dao động khoảng 1.200-1.500 ha, năng suất trung bình đạt 17-18 tấn/ha. Các giống khoai tây được sản xuất chủ yếu là Utatlan (07), PO3, Atlantic. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, Lâm Đồng chỉ tập trung sản xuất khoai tây trong điều kiện mùa khô do áp lực bệnh hại khá lớn trên khoai tây, nhất là bệnh mốc sương (Phythoprora infestan); thiếu giống có năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng kháng bệnh khá để có thể tổ chức sản xuất trong mùa mưa.
Sau 3 năm triển khai nghiên cứu, qua khảo sát và đánh giá 182 dòng chọn C1 và C2, đề tài đã chọn lọc 10 dòng C3 triển vọng với các đặc tính có khả năng kháng mốc sương khá đến tốt, tiềm năng năng suất cao (trung bình 30,68-36,57 tấn/ha), tỷ lệ thương phẩm cao (> 85%), hàm lượng chất khô đạt 18-19%.
Tiến hành khảo nghiệm cơ bản trong 3 vụ tại Đà Lạt, Đức Trọng, Đơn Dương đã xác định giống khoai tây TK15.80 có khả năng kháng bệnh mốc sương tốt; có thể sản xuất được quanh năm tại các vùng sản xuất khoai tây chính của tỉnh là Đà Lạt, Lạc Dương, Đơn Dương, Đức Trọng.
Giống TK15.80 đã được Bộ Nông nghiệp và PTNT quyết định cho sản xuất thử; quy trình kỹ thuật canh tác giống khoai tây TK15.80 được Viện Khoa học Kỹ thuật Nông nghiệp miền Nam công nhận cấp cơ sở.
Hội đồng nghiệm thu đã đánh giá cao những kết quả mà đề tài đã đạt được; đồng thời, đề nghị cần hoàn thiện quy trình nhân giống, quy trình sản xuất khoai tây thương phẩm từ giống mới; tiến hành sản xuất thử giống mới cấp nhà nước, hoàn tất thủ tục công bố giống mới để mở rộng sản xuất, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong thời gian tới.

Số 4/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.753
  • Đang online: 200
  • Trong tuần: 30.895
  • Trong tháng: 170.586
  • Trong năm: 1.001.817