Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
ThS. Nguyễn Văn Lâm - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Ngày 10/8/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 996/QĐ-TTg phê duyệt “Đề án tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” (Đề án 996).
Một trong những mục tiêu chung của Đề án 996 là tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên; xây dựng và triển khai hiệu quả Chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường hoạt động đo lường gắn chặt với hoạt động của doanh nghiệp. Mục tiêu cụ thể của Đề án đều đề cập đến việc triển khai Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo cho ít nhất 50.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2025; cho ít nhất 100.000 doanh nghiệp trong giai đoạn đến năm 2030.
Ngoài ra, một trong 6 nhóm giải pháp triển khai thực hiện Đề án là hỗ trợ doanh nghiệp triển khai áp dụng Chương trình đảm bảo đo lường thông qua hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường và hoạt động xây dựng phương pháp đo. Vì vậy, Chương trình đảm bảo đo lường là mục tiêu xuyên suốt, cốt lõi của Đề án.
Ngày 16/01/2019, Bộ Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định số 82/QĐ-BKHCN về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai Đề án 996.
Để triển khai Đề án này, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tổ chức xây dựng dự thảo quyết định phê duyệt “Khung Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp”. Dự thảo quyết định và tài liệu liên quan được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Bộ Khoa học và Công nghệ tại địa chỉ http://www.most.gov.vn để lấy ý kiến của các bộ, ngành, địa phương, tổ chức, cá nhân liên quan.
Đối với tỉnh Lâm Đồng, để triển khai Đề án 996, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 5267/KH-UBND ngày 15/06/2020 thực hiện Đề án “Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng”. Theo đó, đến năm 2025, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường cho ít nhất 20 lượt doanh nghiệp (gồm doanh nghiệp vốn nhà nước, doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân); đến năm 2030, triển khai Chương trình cho ít nhất 50 lượt doanh nghiệp.
Cụ thể, chương trình hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng được chia thành 2 giai đoạn, trong đó giai đoạn 2021-2025, tập trung triển khai những nội dung cơ bản sau: 
- Áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp 
Hàng năm, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương.
- Thông tin tuyên truyền
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường;
Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo hoạt động đo lường như in ấn áp phích, phóng sự để giới thiệu, quảng bá nội dung của Kế hoạch;
Tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường; triển khai các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam; tổ chức thi đua, khen thưởng đối với tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động đo lường.
- Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường của tỉnh
Tăng cường năng lực cho đơn vị giữ chuẩn đo lường là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ về đo lường và phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong quá trình thanh, kiểm tra.
- Hỗ trợ đào tạo
Miễn phí bồi dưỡng tập huấn về chuyên môn nghiệp vụ về đo lường ít nhất 400 lượt người về cách sử dụng và bảo quản phương tiện đo nhằm đảm bảo tính chính xác của phương tiện đo tại các doanh nghiệp.
- Hỗ trợ hoạt động kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo tại doanh nghiệp.
Theo Kế hoạch, UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tổ chức triển khai thực hiện, lấy doanh nghiệp làm trung tâm hỗ trợ đo lường. Đồng thời, tỉnh cũng giao trách nhiệm đối với Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ bố trí kinh phí sự nghiệp khoa học, kinh phí đầu tư phát triển trên cơ sở Kế hoạch này; thẩm định dự toán kinh phí; tham mưu cho UBND tỉnh cân đối ngân sách hàng năm để triển khai Kế hoạch theo quy định.
Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ, nhu cầu và điều kiện phát triển hoạt động đo lường theo lĩnh vực và địa bàn, tổng hợp đề xuất và phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ các doanh nghiệp về hoạt động đo lường.
Các hội, hiệp hội doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp, phối hợp với các sở, ban, ngành để hỗ trợ, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức tuyên truyền, phổ biến Kế hoạch đến các doanh nghiệp liên quan để tham gia thực hiện.
Tổng kinh phí để thực hiện Chương trình đảm bảo đo lường tại doanh nghiệp giai đoạn 2021-2025 là 6,54 tỷ đồng.
Năm 2020, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã đặt hàng Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thực hiện nhiệm vụ Điều tra, khảo sát, đánh giá sử dụng phương tiện đo nhóm II tại các doanh nghiệp và đề xuất nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đo lường tại doanh nghiệp đối với một số phương tiện đo.
Tính đến tháng 8/2020, Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Lâm Đồng đã thực hiện rà soát các doanh nghiệp sử dụng phương tiện đo nhóm II, gồm 1.318 cột đo xăng - dầu tại 307 cửa hàng kinh doanh xăng - dầu; 1.831 đồng hồ taximet tại 10 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ taxi; 46 phương tiện đo dùng trong giao thông; trên 200 cân kỹ thuật và cân ô tô; 261 cửa hàng kinh doanh khí hóa lỏng (LPG); 577.654 công tơ điện và đồng hồ đo nước lạnh; 1.668 phương tiện đo trong y tế; 4.000 cân thông dụng dùng trong các chợ, trung tâm thương mại và các điểm kinh doanh lớn.

Số 3/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 6.277.656
  • Đang online: 137
  • Trong tuần: 30.798
  • Trong tháng: 170.489
  • Trong năm: 1.001.720