Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2015-2020 tại Sở Khoa học Và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Vũ Thị Thái - Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Triển khai Quyết định số 225/QĐ-TTg ngày 04/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 2728/QĐ-UBND ngày 28/12/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch triển khai công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh, hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính tại cơ quan và đạt được một số kết quả trên các lĩnh vực.
Cải cách thể chế
Công tác xây dựng và triển khai thi hành các Luật, Nghị định được lãnh đạo Sở quan tâm, chỉ đạo các phòng, đơn vị tham mưu UBND tỉnh ban hành. Giai đoạn 2015-2020, đã tham mưu UBND tỉnh ban hành 8 văn bản quy phạm pháp luật quy định về cơ chế, chính sách thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh; trong đó, có các văn bản trọng tâm như: Quy định về quản lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ; Quy định định mức chi đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước; Quy định việc tổ chức xét, công nhận sáng kiến và các biện pháp thúc đẩy hoạt động sáng kiến trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Cải cách thủ tục hành chính
Căn cứ các quyết định công bố thủ tục hành chính do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã thực hiện rà soát, trình Chủ tịch UBND tỉnh công bố kịp thời danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính của cơ quan. Hiện nay, có 66 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ; trong đó, 60 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 3 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4. Tất cả các thủ tục hành chính đều được niêm yết, công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Lâm Đồng, trên trang Dịch vụ hành chính công của tỉnh, Trang thông tin điện tử Sở Khoa học và Công nghệ nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân tra cứu thông tin về thủ tục hành chính.
Trong năm 2020, đã thực hiện ký kết chuyển giao việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính cho Bưu điện tỉnh theo Kế hoạch số 607/KH-UBND ngày 07/02/2020 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc tiếp tục thực hiện chuyển giao việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của một số thủ tục hành chính công cho Bưu điện trên địa bàn tỉnh. 
Cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước
Thực hiện Kế hoạch số 3897/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong các cơ quan hành chính nhà nước thuộc tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 3898/KH-UBND ngày 26/6/2018 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc Thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ đã chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2648/QĐ-UBND ngày 26/12/2018 về việc sáp nhập Trung tâm Thông tin và Thống kê khoa học và công nghệ vào Trung tâm Ứng dụng khoa học và công nghệ thuộc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng; Quyết định số 02/2019/QĐ-UBND về việc sửa đổi, bổ sung Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng ban hành kèm theo Quyết định số 55/2015/QĐ-UBND ngày 29/7/2015 của UBND tỉnh Lâm Đồng. Theo đó, đến nay, Sở Khoa học và Công nghệ còn 5 tổ chức tham mưu, tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ (giảm 2 phòng); 2 đơn vị sự nghiệp công lập (giảm 1 đơn vị); đồng thời, số lượng cán bộ lãnh đạo, quản lý cấp phòng, đơn vị từ 22 giảm còn 14.
Xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
Tiến hành bố trí công chức và chức danh nghề nghiệp của viên chức theo Đề án vị trí việc làm đã được phê duyệt.
Thực hiện đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức trên cở sở kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao theo năng lực, chuyên môn, nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân; tránh tình trạng lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi của cán bộ, công chức.
Thường xuyên rà soát các quy định liên quan về tiêu chuẩn, điều kiện để cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, quản lý nhà nước, chuyên môn, nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ. Kết quả:
- Về trình độ chuyên môn: 1 tiến sỹ, 22 thạc sỹ,  25 đại học, 1 trung cấp. 
- Về lý luận chính trị: 11 cao cấp, 3 trung cấp.
- Về quản lý nhà nước: 18 chuyên viên chính,  25 chuyên viên.
- Về ngoại ngữ, tin học: 100% cán bộ, công chức, viên chức đạt chuẩn theo quy định.
Cải cách tài chính công
Thực hiện đúng quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính đối với Cơ quan Văn phòng Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng theo Nghị định số 117/NĐ-CP ngày 07/10/2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 130/2005/NĐ-CP ngày 17/10/2005 của Chính phủ quy định chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng biên chế và kinh phí quản lý tài chính đối với các cơ quan nhà nước.
Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Nghị định số 54/2016/NĐ-CP ngày 14/6/2016 của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập, Sở đã tham mưu UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 216/QĐ-UBND ngày 31/10/2018 về việc phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Trên cơ sở đó, Sở đã chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp xây dựng phương án tự chủ về tài chính trình UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt. Đến năm 2020, có 1 đơn vị đã tự đảm bảo chi thường xuyên; 2 đơn vị tự đảm bảo một phần chi thường xuyên.
Hiện đại hóa nền hành chính
Hàng năm, Sở đều ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin; 100% cán bộ, công chức được trang bị máy tính làm việc. Mạng nội bộ (LAN) tại đơn vị được kết nối vào mạng Campus dùng chung của Trung tâm Hành chính tỉnh với đường truyền cáp quang tốc độ cao, đảm bảo hoạt động ổn định và an toàn. Các máy tính làm việc được cài đặt phần mềm phòng, chống virus có bản quyền của BKAV. Thực hiện gửi/nhận văn bản điện tử thông qua trục kết nối liên thông văn bản điện tử.
Thực hiện đăng tải văn bản chỉ đạo, điều hành trên Trang thông tin điện tử của cơ quan đảm đảm theo quy định tại Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước.
Sử dụng có hiệu quả phần mềm Eoffice và Egov trong việc xử lý văn bản đi/đến của cơ quan. Áp dụng và duy trì có hiệu quả Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của cơ quan, giúp kiểm soát quy trình giải quyết công việc trên phần mềm một cửa điện tử với quá trình kiểm soát công việc theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001. 
Với vai trò là cơ quan chủ trì, tham mưu việc áp dụng, xây dựng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng, Sở Khoa học và Công nghệ đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND ngày 31/8/2018 về việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Quyết định số 354/QĐ-UBND ngày 21/02/2019 ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020. Hàng năm, tổ chức các lớp đào tạo về xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng cho các cơ quan, tổ chức trên địa bàn tỉnh. Theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra tiến độ triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng của các cơ quan, tổ chức theo kế hoạch đã được phê duyệt. Đến nay, có 187 cơ quan hành chính nhà nước (33/33 cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 12/12 UBND cấp huyện; 142 UBND cấp phường, xã) trên địa bàn tỉnh đã áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 cho tất cả các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan, đơn vị.
Việc áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đã giúp đơn vị tự kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ, thời gian hoàn thành công việc, nâng cao khả năng giải quyết công việc theo đúng trình tự, thời gian. Phương pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại hóa, giúp lãnh đạo kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý công việc, đảm bảo theo đúng tiến độ, quy định của Nhà nước. Trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công, phân cấp rõ ràng, tránh tình trạng đùn đẩy; trình độ về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ, công chức ngày càng được nâng cao; hoạt động quản lý hành chính của các phòng chuyên môn có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng cao rõ rệt; thái độ giao tiếp với người dân ngày càng gần gũi, thân thiện hơn; năng lực của cán bộ, công chức được đánh giá chính xác hơn thông qua việc xử lý các công việc được giao. Các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của đơn vị được cụ thể hóa đã tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức giải quyết công việc đúng trình tự, thẩm quyền, quy định của pháp luật; giúp đơn vị giảm các giấy tờ, hồ sơ không cần thiết, tiết kiệm thời gian giải quyết công việc; đồng thời, kiểm soát thuận lợi các quá trình giải quyết công việc từ đầu vào đến đầu ra. 

Số 6/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.989.302
  • Đang online: 417
  • Trong tuần: 15.455
  • Trong tháng: 54.272
  • Trong năm: 713.366