Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Tình hình triển khai, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 giai đoạn 2011-2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
ThS. Dương Thị Lệ Quyên - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Cải cách nền hành chính là vấn đề đặt ra ở hầu hết các quốc gia trên thế giới; đặc biệt là đối với những quốc gia đang phát triển, có nền hành chính cồng kềnh, phức tạp, thiếu thống nhất. Tại Việt Nam, vấn đề cải cách hành chính vốn đã được bàn luận nhiều trong suốt thời gian qua. Đây là vấn đề bức thiết, có ý nghĩa rất quan trọng nhằm xây dựng nền hành chính thống nhất, hiện đại, năng động, hiệu quả, giảm phiền hà, lấy đối tượng phục vụ làm tôn chỉ để từ đó xây dựng và phát triển nền hành chính ngày càng hoàn thiện. Trong những năm qua, nước ta vẫn luôn từng bước hoàn thiện nền hành chính và cũng đã đạt được nhiều kết quả khả quan; từ đó, thúc đẩy quá trình đổi mới kinh tế, dân chủ hóa đời sống xã hội, hội nhập quốc tế, phòng, chống tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, xây dựng và củng cố lòng tin của người dân, doanh nghiệp trong nước, thu hút đầu tư nước ngoài. 
Một trong những công cụ hỗ trợ hữu hiệu cho việc cải cách thủ tục hành chính hiện nay mà các quốc gia tiên tiến trên thế giới đang áp dụng đó là tiêu chuẩn ISO 9001. Việc áp dụng phần mềm một cửa điện tử, Hệ thống quản lý chất lượng (HTQLCL) theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001 (áp dụng ISO) vào hoạt động tại đơn vị đã góp phần hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính, đặc biệt là khâu theo dõi, kiểm soát việc thực hiện thủ tục hành chính. Từ những lợi ích của việc áp dụng ISO mang lại, tỉnh Lâm Đồng đã triển khai áp dụng ISO từ rất sớm; kết thúc giai đoạn 2007-2010, đã đạt được những kết quả khả quan. Tiếp tục phát huy kết quả đạt được và khắc phục những hạn chế, khó khăn, tồn tại của giai đoạn trước, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai các quy định của cấp trên; đồng thời, đẩy mạnh việc áp dụng ISO tại các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020, cụ thể như sau: 
Thực hiện Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20/6/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc Áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2000 trong các cơ quan hành chính nhà nước; Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg; Quyết định số 2968/QĐ-BKHCN ngày 29/12/2010 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc Công bố Mô hình khung HTQLCL cho các loại hình cơ quan hành chính tại địa phương, ngày 29/8/2011, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1911/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2011-2013 với 49 đơn vị phải triển khai, áp dụng. Kết thúc giai đoạn này, có 44/49 đơn vị được cấp giấy chứng nhận và công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 5 đơn vị chưa thực hiện.
Với mục tiêu nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc áp dụng và duy trì HTQLCL vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, ngày 05/3/2014, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg quy định về việc xây dựng, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước. Tại Lâm Đồng, ngày 17/11/2014, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2502/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Lâm Đồng nhằm cụ thể hóa các quy định của Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg. Đến cuối năm 2017, có 45/47 đơn vị đã công bố HTQLCL phù hợp tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008; 2 đơn vị chưa thực hiện. 
Sau khi phiên bản TCVN ISO 9001:2015 có hiệu lực, để đảm bảo các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh áp dụng đúng theo phiên bản tiêu chuẩn mới, ngày 21/02/2019, UBND tỉnh đã ký Quyết định số 354/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch chuyển đổi và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2019-2020; trong đó, quy định thời gian cụ thể phải chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 của 44 đơn vị hành chính. Đồng thời, để nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh Lâm Đồng, ngày 31/01/2018, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 218/QĐ-UBND phê duyệt Kế hoạch xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 vào hoạt động của UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đến cuối năm 2019, 100% UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã triển khai, áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của đơn vị. Tính đến thời điểm hiện nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng, có 182/186 đơn vị (28/32 cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh; 12/12 UBND cấp huyện; 142/142 UBND cấp xã) đã thực hiện công bố HTQLCL phù hợp TCVN ISO 9001:2015; 3 đơn vị đang chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015; 1 đơn vị chưa thực hiện chuyển đổi theo Kế hoạch.
Như vậy, việc kịp thời chuyển đổi HTQLCL theo các phiên bản của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 đã giúp các cơ quan hành chính thực hiện tốt hơn trong các khâu: hoạch định kế hoạch quản lý chất lượng; tiến hành triển khai thực hiện, kiểm tra, đánh giá kết quả đạt được so với dự tính ban đầu; thường xuyên xem xét, cải tiến giúp HTQLCL ngày càng hoàn thiện hơn. Trong thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, việc thay đổi cách thức, phong cách làm việc của cán bộ, công chức trong các cơ quan hành chính nhà nước là một trong những yêu cầu thiết yếu. Song song với việc phải thay đổi để theo kịp yêu cầu của hội nhập, các cơ quan hành chính nhà nước cần xác định những cơ hội, thách thức để có định hướng tốt trong tương lai. Việc chuyển đổi HTQLCL theo phiên bản TCVN ISO 9001:2008 sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 đã giúp các cơ quan hành chính nhà nước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ hội nhập quốc tế. Tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 đã có một số thay đổi về phương pháp luận; đặc biệt, tiêu chuẩn này muốn tổ chức xem xét các vấn đề bên trong/ngoài có liên quan đến mục đích, định hướng chiến lược và suy nghĩ về ảnh hưởng mà các vấn đề này có thể có đối với HTQLCL, kết quả tổ chức dự định đạt được. Điều này có nghĩa, tổ chức cần phải hiểu môi trường bên ngoài, văn hóa, giá trị, kết quả thực hiện và các bên liên quan của tổ chức trước khi triển khai HTQLCL; từ đó, xác định phạm vi của HTQLCL và những thách thức phải đối phó. 
Với vai trò là đơn vị chủ trì trong hoạt động tổ chức triển khai thực hiện các quy định của cấp trên về việc áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, trong những năm qua, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đã thường xuyên hướng dẫn các đơn vị thực hiện việc công bố, công bố lại theo quy định tại Quyết định số 19/2014/QĐ-TTg; đồng thời, nhằm đảm bảo việc triển khai áp dụng ISO có hiệu lực, hiệu quả tại các cơ quan, Sở đã chủ động phối hợp với các đơn vị đào tạo tổ chức 28 lớp tập huấn về nhận thức, phương pháp xây dựng, áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL, nghiệp vụ kiểm tra, chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015,… cho các cơ quan hành chính nhà nước với hơn 2.200 lượt người tham gia. Thông qua các lớp tập huấn đã giúp cán bộ, công chức hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn và từng bước thực hiện đúng hơn đối với các yêu cầu của tiêu chuẩn.
Ngoài ra, để đánh giá kết quả đạt được trong việc triển khai thực hiện Quyết định số 218/QĐ-UBND, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã tham mưu Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với UBND tỉnh tổ chức các hội nghị tổng kết trực tuyến. Tại hội nghị, lãnh đạo UBND tỉnh đã có những kết luận và chỉ đạo thực hiện cho giai đoạn tiếp theo; đồng thời, UBND tỉnh đã tặng bằng khen cho 7 tổ chức, 8 cá nhân có thành tích xuất sắc trong quá trình triển khai thực hiện việc áp dụng ISO.
Bên cạnh đó, để nắm bắt tình hình xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL tại các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh, trong năm 2020, Chi cục đã chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan tiến hành kiểm tra tình hình áp dụng ISO tại 61 cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh. Qua các đợt kiểm tra, Chi cục đã trực tiếp hướng dẫn để các đơn vị hiểu hơn trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL (đặc biệt là đối với hoạt động đánh giá nội bộ cần phải bám sát theo các nội dung của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015).
Như vậy, qua hơn 10 năm triển khai áp dụng ISO 9001 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước đã mang lại những hiệu quả thiết thực, đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong công tác cải cách hành chính như:
- Việc áp dụng ISO vào hoạt động của các cơ quan hành chính đã giúp đơn vị tự kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ, thời gian hoàn thành công việc, nâng cao khả năng giải quyết công việc theo đúng trình tự, thời gian. Phương pháp chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo từng bước được đổi mới theo hướng hiện đại hóa; giúp lãnh đạo đơn vị kiểm soát chặt chẽ quá trình xử lý công việc, đảm bảo đúng theo tiến độ, quy định của Nhà nước.
- Trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công, phân cấp rõ ràng, tránh tình trạng đùn đẩy trách nhiệm lẫn nhau; trình độ, năng lực về chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bô,̣ công chức ngày càng được nâng cao; đặc biệt, hoạt động quản lý hành chính của các phòng, ban chuyên môn, UBND cấp xã có nhiều chuyển biến tích cực; hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính nhà nước được nâng cao rõ rệt; thái độ giao tiếp với người dân ngày càng tốt hơn; giúp đánh giá chính xác năng lực của cán bộ, công chức thông qua việc xử lý các công việc được giao. 
- Kết hợp giữa việc cụ thể hóa các quá trình giải quyết công việc liên quan đến thủ tục hành chính (quy trình ISO) với việc ứng dụng phần mềm một cửa điện tử đã giúp cán bộ, công chức giải quyết công việc đúng trình tự, thẩm quyền; thuận lợi trong việc theo dõi tiến độ xử lý công việc cũng như kiểm soát chặt chẽ quá trình giải quyết công việc từ đầu vào đến đầu ra. Từ đó, giúp nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc; hồ sơ giải quyết nhanh chóng, đúng hạn, đúng chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được giao; giúp vận hành cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” có hiệu quả hơn, nhất là tránh được sự chồng chéo trong khâu phối hợp giữa các đơn vị; quan trọng hơn nữa là nâng cao mức độ hài lòng của các tổ chức, cá nhân đối với cơ quan hành chính nhà nước.
- Thông qua đánh giá nội bộ, các đơn vị đã kịp thời phát hiện những điểm không phù hợp và có biện pháp khắc phục, phòng ngừa, cải tiến quy trình làm việc; cập nhật mới các văn bản pháp luật có liên quan; kịp thời sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các quy trình, quy định đã lỗi thời. 
- Việc thu thập, xử lý số liệu, sắp xếp, lưu trữ các tài liệu, hồ sơ có hệ thống, khoa học và hợp lý hơn, hạn chế tình trạng bỏ sót, thất lạc; thuận lợi hơn trong việc tìm kiếm hồ sơ, tài liệu và tránh tình trạng sử dụng tài liệu lỗi thời. 
Dưới sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo UBND tỉnh, việc áp dụng ISO tại các đơn vị đã có nhiều cải tiến; đặc biệt, so với các năm trước đây, việc áp dụng ISO đã được quan tâm và triển khai khá tốt tại các sở, ban, ngành (như Sở Ngoại vụ, Sở Giao thông và Vận tải, Sở Công Thương, Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Phát triển Nông thôn, UBND huyện Lâm Hà, UBND thành phố Bảo Lộc,…). Đồng thời, phần lớn lãnh đạo các đơn vị có quyết tâm cao trong việc tổ chức chỉ đạo và quyết liệt thực hiện từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện nên đạt hiệu quả cao trong việc duy trì, cải tiến HTQLCL; đặc biệt, lãnh đạo UBND cấp huyện đã quan tâm và có biện pháp đẩy mạnh kịp thời, do đó, tiến độ triển khai thực hiện của các UBND cấp xã nhanh hơn 2 năm so với quy định tại Quyết định số 218/QĐ-UBND. Mặc dù mới triển khai áp dụng ISO từ năm 2018, nhưng với sự quan tâm, quyết liệt chỉ đạo thực hiện việc áp dụng, duy trì HTQLCL tại đơn vị của một số lãnh đạo UBND cấp xã đã mang lại hiệu quả cao, như UBND phường 3, 4 - thành phố Đà Lạt; UBND các xã Lạc Xuân, Quảng Lập, Đà Loan, Hòa Bắc, Gung Ré, UBND thị trấn Thạnh Mỹ,...
Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác triển khai áp dụng ISO vẫn còn một số tồn tại, hạn chế sau: 
- Một số đơn vị chưa thật sự quan tâm đến việc áp dụng ISO, chưa tích hợp các yêu cầu của tiêu chuẩn ISO vào quá trình giải quyết thủ tục hành chính trên phần mềm một cửa điện tử; nhất là chưa xem ISO như một công cụ hỗ trợ cho công tác cải cách hành chính, giao khoán hoàn toàn việc triển khai thực hiện cho 1 cán bộ, công chức phụ trách, dẫn đến việc triển khai, áp dụng ISO trong đơn vị chưa đồng bộ, mang tính hình thức và trở thành gánh nặng của đơn vị. Đặc biệt, vẫn còn một số lãnh đạo chưa thật sự quan tâm đến việc chuyển đổi HTQLCL sang phiên bản TCVN ISO 9001:2015 nên tiến độ thực hiện còn chậm.
- Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức về HTQLCL, hàng năm, Sở Khoa học và Công nghệ đều tổ chức các lớp tập huấn nhưng vẫn còn tình trạng một số đơn vị không cử thành viên tham gia, hoặc có tham gia nhưng không đầy đủ các buổi tập huấn, vì vậy, không có những tham mưu về HTQLCL phù hợp cho đơn vị, dẫn đến quá trình duy trì, cải tiến HTQLCL còn gặp nhiều khó khăn. Riêng đối với UBND cấp xã, nhân sự ít và thường xuyên thay đổi, số lượng hồ sơ phát sinh nhiều, không thể tham gia đầy đủ các buổi tập huấn về HTQLCL, do đó, nhận thức về HTQLCL còn hạn chế, hiệu quả của việc duy trì tại đơn vị chưa cao. 
- Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật chưa đồng bộ, thủ tục hành chính thường xuyên thay đổi, dẫn đến các đơn vị phải mất nhiều thời gian cho việc rà soát, cập nhật, sửa đổi, bổ sung các quy trình ISO để cập nhật lên phần mềm một cửa điện tử; trong đó, thủ tục hành chính có hồ sơ phát sinh chiếm khoảng 12-35% tổng số thủ tục hành chính hiện hành. 
- Tại một số UBND cấp xã, kinh phí duy trì ISO chưa được UBND cấp huyện phân bổ nên chưa tạo động lực cho cán bộ, công chức cấp xã trong việc áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL; từ đó dẫn đến hiệu quả, hiệu lực của hệ thống ISO chưa đảm bảo. Đối với các sở, ban, ngành, kinh phí duy trì ISO được phân bổ trong kinh phí chi thường xuyên, nhưng tại một số đơn vị không thực hiện chi cho hoạt động này nên không tạo động lực cho cán bộ kiêm nhiệm làm công tác ISO, vì vậy, hoạt động ISO chưa được cán bộ, công chức quan tâm thực hiện tốt.
Một số giải pháp cho việc triển khai áp dụng ISO 9001 trong thời gian tới
- Đồng nhất giữa các quy trình ISO với quy trình giải quyết TTHC trên phần mềm một cửa điện tử để từng bước chuyển sang ISO điện tử và để ISO thật sự trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác cải cách hành chính. Đặc biệt, cập nhật kịp thời các thủ tục hành chính đã thay đổi trên phần mềm một cửa điện tử để tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ, công chức tiếp nhận và giải quyết hồ sơ.
- Căn cứ thời gian giải quyết công việc theo thực tế so với thời gian giải quyết được quy định tại thủ tục hành chính, từ đó, xây dựng quy trình ISO để giảm thời gian giải quyết công việc; cập nhật các bước giải quyết công việc theo quy trình ISO lên phần mềm một cửa điện tử để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ, qua đó nâng cao mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp.
- Lãnh đạo các đơn vị cần quan tâm sâu sát và tích cực chỉ đạo cán bộ, công chức áp dụng, duy trì và cải tiến HTQLCL theo đúng quy định. Cán bộ, công chức cần quan tâm, chủ động trong việc áp dụng, duy trì HTQLCL, tránh tình trạng giao khoán cho 1 cá nhân phụ trách; như vậy, khi trường hợp người phụ trách chuyển công tác, cán bộ, công chức khác vẫn có thể chủ động trong việc áp dụng, duy trì ISO, từ đó nâng cao hiệu quả của việc áp dụng ISO.
- Các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh cần chủ động nghiên cứu, tích cực tham gia đầy đủ các lớp đào tạo, tập huấn do Sở Khoa học và Công nghệ tổ chức để nâng cao nhận thức về HTQLCL, hiểu rõ hơn các yêu cầu của tiêu chuẩn, thực hiện đánh giá nội bộ đúng quy định. 
- Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sẽ tiếp tục tăng cường đào tạo, tập huấn cho các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh về nhận thức, hướng dẫn đánh giá nội bộ giúp các đơn vị hiểu rõ hơn về tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 để việc áp dụng, duy trì và cải tiện HTQLCL có hiệu quả hơn, từ đó nâng cao chất lượng cải cách hành chính của tỉnh. Tổ chức đào tạo, tập huấn cho UBND cấp huyện trong công tác kiểm tra tình hình áp dụng, duy trì, cải tiến HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015, nhằm tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình kiểm tra, giám sát việc xây dựng, áp dụng ISO tại các UBND cấp xã trên địa bàn các huyện, thành phố. Đối với UBND cấp xã, các lớp tập huấn nên tổ chức vào thứ 7 để cán bộ, công chức có thể tham gia đầy đủ.
- UBND các huyện, thành phố chủ trì, tổ chức thực hiện đánh giá nội bộ chéo giữa các UBND cấp xã, để tạo điều kiện cho các đơn vị học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức về HTQLCL; nội dung đánh giá nội bộ cần bám sát theo yêu cầu của tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015.

Số 6/2020 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.988.870
  • Đang online: 178
  • Trong tuần: 15.023
  • Trong tháng: 53.840
  • Trong năm: 712.934