Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kết quả cải thiện môi trường kinh doanh tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020
Ấn phẩm KHCN
Khoa học công nghệ
Trương Văn Đức Trung tâm Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển và nâng cao năng lực cạnh tranh luôn được xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu này, trong những năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm không ngừng xây dựng một nền hành chính công thân thiện, công khai, minh bạch, hiệu quả; từ đó, đưa Lâm Đồng trở thành địa phương trong nhiều năm liền được xếp vào nhóm các tỉnh/thành phố có chất lượng điều hành khá; mục tiêu trung hạn của tỉnh là phấn đấu vươn lên nhóm các địa phương có chất lượng điều hành tốt (có thứ hạng được xếp từ 1-10).

Nhằm khẳng định quyết tâm kiến tạo tạo môi trường kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển, ngày 05/6/2016, UBND tỉnh Lâm Đồng cùng Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã ký Biên bản cam kết về tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng với sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương. Đây là thông điệp quan trọng được gửi đến cộng đồng doanh nghiệp về việc cam kết cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển sản xuất - kinh doanh. 
Sau 5 năm thực hiện, môi trường đầu tư của tỉnh từng bước được cải thiện tích cực. Hàng năm, số lượng doanh nghiệp thành lập mới bình quân trên 15%; dự kiến đến cuối năm 2020, sẽ có 10.000 doanh nghiệp. Các chỉ tiêu cam kết trong Biên bản như thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong các lĩnh vực đăng ký kinh doanh, cấp phép xây dựng, tiếp cận điện năng, thuế, bảo hiểm xã hội, hải quan, đất đai... đều đạt mục tiêu đề ra.
Đến nay, thời gian giải quyết hầu hết thủ tục hành chính trên các lĩnh vực đều được rút ngắn như đăng ký và thành lập doanh nghiệp còn 2 ngày làm việc; thủ tục giải thể doanh nghiệp còn 4 ngày; đăng ký và thành lập Liên hiệp Hợp tác xã, Quỹ tín dụng nhân dân còn 4 ngày làm việc. Về tiếp cận điện năng, thời gian thỏa thuận vị trí cột/trạm điện và hành lang lưới điện được thực hiện tối đa trong 10 ngày; thời gian cấp phép thi công 7 ngày; thời gian thỏa thuận đấu nối và hợp đồng mua sản lượng điện (gắn công tơ) là 7 ngày. Thời gian nộp thuế hiện nay còn 117 giờ/năm; phấn đấu đến cuối năm 2020 là 110 giờ/năm. Bảo hiểm xã hội tỉnh Lâm Đồng phấn đấu kết thúc năm 2020 sẽ đạt chỉ tiêu thời gian giao dịch giữa các doanh nghiệp với ngành Bảo hiểm xã hội là 45 giờ/năm. Rút ngắn thời gian thẩm định và cấp phép xây dựng tối đa là 50 ngày; đối với thẩm định và cấp phép một số công trình đơn giản, được thực hiện song song với thời gian là 30 ngày và 20 ngày. Thời gian đăng ký quyền sở hữu tài sản dưới 10 ngày. Đạt mức ASEAN 4 về cải cách hành chính thuế đối với 3 nhóm chỉ tiêu mới là kiểm tra trước hoàn thuế; thực hiện quản lý rủi ro trong thanh, kiểm tra thuế; thời gian và kết quả xử lý khiếu nại về thuế. Hiện nay, ngành Thuế tỉnh đã triển khai việc kê khai thuế điện tử cho doanh nghiệp đạt 99,16%; tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký nộp thuế điện tử thành công tại cơ quan thuế và ngân hàng thương mại đạt 97,96%; tỷ lệ chứng từ nộp thuế điện tử trên tổng chứng từ nộp thuế đạt 97,98%; tỷ lệ số tiền nộp ngân sách nhà nước qua hình thức điện tử đạt 97,48%; tỷ lệ doanh nghiệp nộp thuế điện tử trên tổng số doanh nghiệp nộp thuế đạt 97,98%. Thực hiện công khai cơ sở dữ liệu về hoàn thuế, đảm bảo tối thiểu 90% đối tượng được hoàn thuế đúng thời gian quy định; 100% hồ sơ đề nghị hoàn thuế của người nộp thuế được cơ quan thuế giải quyết và trả kết quả đúng thời gian quy định. Thực hiện giảm thời gian hoàn thành thủ tục xuất khẩu còn dưới 10 ngày; thời gian nhập khẩu còn dưới 12 ngày. Thực hiện công khai, minh bạch tất cả thông tin và hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định, quy trình; tên, chức danh, số điện thoại người chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính: UBND tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng giải pháp duy trì và nâng cao điểm số của chỉ số “Tính minh bạch và tiếp cận thông tin” và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 nhằm phục vụ người dân, doanh nghiệp; ban hành Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 16/5/2017 về Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban, ngành và UBND cấp huyện, xã trên địa bàn tỉnh; triển khai thống nhất hệ thống một cửa điện tử và Cổng thông tin Dịch vụ công trực tuyến (http://motcua.lamdong.gov.vn) đến 20/20 cơ quan cấp tỉnh, 12 UBND cấp huyện, 142/142 UBND cấp xã.
Về hỗ trợ khởi nghiệp, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND ngày 18/4/2017 phê duyệt Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 (Đề án 740); Kế hoạch số 6324/KH-UBND ngày 22/9/2017 về Hỗ trợ khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. Ngoài ra, thành lập Tổ hỗ trợ khởi nghiệp, Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp, Hội đồng quản lý Quỹ, Hội đồng xét duyệt các ý tưởng khởi nghiệp, chỉ đạo thành lập vườn ươm khởi nghiệp theo hình thức đối tác công - tư; thực hiện tập huấn, phổ biến chủ trương, chính sách hỗ trợ khởi nghiệp, kết nối các chương trình liên kết trợ giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị; tổ chức các cuộc thi khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Đến nay, phong trào khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút hơn 800 ý tưởng khởi nghiệp, trong đó có 82 ý tưởng, dự án khởi nghiệp được Bộ Khoa học và Công nghệ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, UBND tỉnh Lâm Đồng… trao giải thưởng.
Về xây dựng đội ngũ doanh nhân, triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa XI) về Xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ Doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, ngày 05/3/2012, Tỉnh ủy Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 30-CTr/TU về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW Bộ Chính trị; UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 2709/KH-UBND ngày 29/5/2012 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị và Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 05/3/2012 của Tỉnh ủy Lâm Đồng. 
Trong những năm qua, bên cạnh công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, tỉnh Lâm Đồng còn chỉ đạo các cơ quan chức năng, hiệp hội doanh nghiệp đề xuất việc thay đổi hình thức, nội dung, phương thức tổ chức vinh danh các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). Xây dựng tiêu chí bình chọn doanh nghiệp tiêu biểu nhằm nâng cao vị thế, vai trò, trách nhiệm của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Việc tổ chức vinh danh doanh nghiệp, doanh nhân do UBND tỉnh tổ chức hàng năm đã góp phần nuôi dưỡng lòng yêu nước trong cộng đồng doanh nhân; từng bước nâng cao nhận thức, đạo đức kinh doanh, khẳng định vị thế của doanh nhân, doanh nghiệp đối với đất nước và cộng đồng quốc tế. Các tiêu chí được xây dựng và ban hành để biểu dương, khen thưởng cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp trên địa bàn hàng năm đã được các hiệp hội tham gia, đánh giá là cách làm thiết thực, có giá trị tôn vinh cao trong cộng đồng dân cư và doanh nghiệp. Các tiêu chí và cách thức thực hiện đã thực sự chọn được những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trước cộng đồng doanh nhân và dân cư về tài, tâm trong hoạt động kinh doanh, tư cách công dân và trách nhiệm xã hội. 
Để khắc phục sự không đồng bộ trong giải quyết các thủ tục hành chính, tỉnh Lâm Đồng đã thành lập và đưa vào hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công; đây là đơn vị đầu mối để các sở, ngành tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Nhằm khuyến khích, hỗ trợ người dân và doanh nghiệp tiếp cận, sử dụng hiệu quả các dịch vụ công trực tuyến, tỉnh Lâm Đồng đã xây dựng chuyên trang về Chính quyền điện tử tỉnh Lâm Đồng với các clip giới thiệu, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp khai thác, sử dụng các dịch vụ công trực tuyến (http://ittoday.lamdong.gov.vn); duy trì hoạt động đường dây nóng (http://duongdaynong.lamdong.gov.vn) trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh Lâm Đồng - địa chỉ đảm bảo việc cập nhật, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về hoạt động của các cơ quan công vụ, tình hình kinh tế - xã hội, thời sự trong nước và quốc tế; quy hoạch của ngành, địa phương; danh mục các dự án đầu tư; tiềm năng, lợi thế, cơ hội đầu tư; hệ thống văn bản chỉ đạo, điều hành của các cơ quan hành chính nhà nước... Ngoài ra, toàn bộ thủ tục hành chính đã chuẩn hóa được cập nhật vào cơ sở dữ liệu trên Cổng thông tin điện tử tỉnh Lâm Đồng và liên kết đến toàn bộ trang thông tin điện tử của các sở, ban, ngành, địa phương; thực hiện công khai, minh bạch, đầy đủ các thủ tục hành chính, quy định về kiểm soát thủ tục hành chính.
Tỉnh Lâm Đồng cũng đã triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp thông qua các chương trình hỗ trợ tiếp cận tín dụng, đất đai, khoa học và công nghệ, khuyến công, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo…
Ngoài ra, triển khai thực hiện việc giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp tương đối tốt thông qua đối thoại, đào tạo lao động, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, được cộng đồng doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao. Kết quả, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều kết quả khích lệ; năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được cải thiện tích cực, trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng luôn được xếp hạng thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành khá và luôn đứng đầu 5 tỉnh Tây nguyên (năm 2016: 27/63 tỉnh/thành phố; năm 2017: 22/63 tỉnh/thành phố; năm 2018: 27/63 tỉnh/thành phố; năm 2019: 22/63 tỉnh/thành phố).
Về tổng thể, trong 5 năm qua, tỉnh Lâm Đồng đã giảm khoảng 25% các loại thủ tục hành chính so với trước đây. 
Việc thực hiện nghiêm túc Biên bản cam kết với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam về cải thiện môi trường kinh doanh trong thời gian qua, đã tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng doanh nghiệp phát triển, góp phần tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Cụ thể:
- Các điều kiện gia nhập thị trường của doanh nghiệp cũng đã được cải thiện đáng kể. Số doanh nghiệp phải chờ đợi các thủ tục kéo dài đã giảm mạnh; đến nay, không còn tình trạng doanh nghiệp phải chờ hơn 3 tháng để hoàn thành các thủ tục để chính thức đi vào hoạt động từ lúc đăng ký kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đã thực hiện phương thức nộp và nhận kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu điện. Các thủ tục hành chính được niêm yết công khai. Cán bộ hướng dẫn rõ ràng, đầy đủ; cán bộ giải quyết hồ sơ nhiệt tình, thân thiện. Kết quả ứng dụng công nghệ thông tin trong giao dịch hành chính công bước đầu đã làm hài lòng các doanh nghiệp.
- Về đào tạo lao động, các doanh nghiệp đánh giá tốt chất lượng giáo dục phổ thông tại tỉnh; nguồn lao động đáp ứng nhu cầu sử dụng của doanh nghiệp.
Môi trường đầu tư được cải thiện tích cực nên doanh nghiệp đã quan tâm hơn đến việc đầu tư cho đào tạo lao động tại doanh nghiệp; mức đầu tư đạt khoảng 5,72% tổng chi phí kinh doanh.
Các doanh nghiệp khi có nhu cầu cung cấp các văn bản, thông tin cần thiết đều được cơ quan nhà nước đáp ứng khá tốt. Qua khảo sát chỉ số PCI cho thấy, tỷ lệ rất cao các doanh nghiệp xác nhận có nhận được thông tin, văn bản sau khi đề nghị cơ quan nhà nước của tỉnh cung cấp. Các doanh nghiệp cũng đánh giá tốt công tác cải cách thủ tục hành chính của tỉnh, giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian đi lại để hoàn tất thủ tục.
Những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn của doanh nghiệp được tháo gỡ kịp thời qua các cuộc đối thoại doanh nghiệp. Khảo sát chỉ số PCI 2019 cho thấy, 100% doanh nghiệp khẳng định nhận được phản hồi của chính quyền sau khi phản ánh khó khăn, vướng mắc; 84% doanh nghiệp được khảo sát hài lòng với phản hồi/cách giải quyết của chính quyền.
- Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, trong những năm qua, đã đạt được một số hiệu quả nhất định, giúp nhiều doanh nghiệp ký kết được hợp đồng tiêu thụ sản phẩm, mở rộng thị trường và tỷ lệ nhà cung cấp dịch vụ trên tổng số doanh nghiệp đã tăng lên. Đề án 740 về hỗ trợ khởi nghiệp được ban hành đã có tác động và tạo sự chuyển biến đáng kể đến các hoạt động khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Tóm lại, với những nỗ lực trong chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện của các cấp, ngành, sau 5 năm tích cực thực hiện cam kết, môi trường kinh doanh có nhiều tiến bộ hơn so với trước đây, thể hiện cụ thể ở kết quả xếp hạng chỉ số PCI và các chỉ tiêu cam kết của các ngành đã thực hiện. Mặc dù kết quả xếp hạng có tăng, giảm khác nhau qua từng năm nhưng Lâm Đồng luôn thuộc nhóm các tỉnh/thành có thứ hạng từ 20-30, có chất lượng điều hành khá và luôn là địa phương đứng đầu trong 5 tỉnh Tây nguyên. 

Số 6/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.988.837
  • Đang online: 145
  • Trong tuần: 14.990
  • Trong tháng: 53.807
  • Trong năm: 712.901