Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kế hoạch thực hiện Đề án Tăng cường, đổi mới hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Ban biên tập
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Mục tiêu

Mục tiêu chung

- Phát triển cơ sở vật chất, hạ tầng dịch vụ kỹ thuật đo lường theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng hội nhập quốc tế và nhu cầu đảm bảo đo lường chính xác cho hoạt động doanh nghiệp, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh;

- Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp trong một số ngành, lĩnh vực ưu tiên như sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, cung cấp dịch vụ y tế…; thực hiện hiệu quả chương trình bảo đảm đo lường tại doanh nghiệp; tăng cường gắn chặt hoạt động đo lường với hoạt động của doanh nghiệp;

- Đẩy mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực đóng góp vào phát triển hoạt động đo lường;

- Áp dụng hiệu quả bộ tiêu chí quốc gia đánh giá các lĩnh vực đo lường để tăng cường hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước về đo lường; chuẩn hóa năng lực, hoạt động của các tổ chức kinh doanh dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường trên địa bàn tỉnh;

- Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, phổ biến sâu rộng về vai trò, tầm quan trọng của hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp.

Mục tiêu cụ thể

Giai đoạn 2025-2030, triển khai Chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ cho 20-50 lượt doanh nghiệp, gồm doanh nghiệp vốn nhà nước và doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân; bồi dưỡng, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ đo lường cho 400-600 lượt người tham gia; tăng cường năng lực cho Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng - đơn vị được giao giữ chuẩn đo lường để đảm bảo tính chính xác của các phương tiện đo cho doanh nghiệp; chuẩn hóa năng lực hoạt động cho ít nhất 1 tổ chức cung cấp dịch vụ kiểm định, hiệu chuẩn, thử nghiệm phương tiện đo, chuẩn đo lường.

Phạm vi, đối tượng, thời gian thực hiện

Phạm vi: hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Đối tượng

- Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, cung cấp dịch vụ trên địa bàn tỉnh;

- Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng;

- Cơ quan quản lý nhà nước về đo lường; tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên địa bàn tỉnh;

Thời gian thực hiện

- Giai đoạn 1: từ năm 2021-2025;

- Giai đoạn 2: từ năm 2026-2030.

Nội dung

1. Áp dụng cơ chế, chính sách tạo thuận lợi cho hoạt động đo lường hỗ trợ doanh nghiệp

Hàng năm, rà soát thực hiện đầy đủ, kịp thời các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp phù hợp với điều kiện của địa phương.

2. Thông tin tuyên truyền

- Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật, nâng cao nhận thức của doanh nghiệp và xã hội về hoạt động đo lường;

- Tuyên truyền đến các tổ chức, cá nhân trong tỉnh về các nội dung hỗ trợ doanh nghiệp đảm bảo hoạt động đo lường như in ấn áp phích, phóng sự giới thiệu, quảng bá nội dung Kế hoạch này;

- Tổ chức hội nghị, hội thảo về đo lường; các hoạt động kỷ niệm Ngày Đo lường Việt Nam; tuyên dương, khen thưởng các tổ chức, cá nhân thực hiện tốt hoạt động đo lường.

3. Tăng cường phát triển hạ tầng đo lường

Tăng cường năng lực đơn vị giữ chuẩn đo lường là Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng để nâng cao năng lực cung cấp dịch vụ đo lường và phục vụ cơ quan quản lý nhà nước trong thanh, kiểm tra.

4. Hỗ trợ đào tạo

Miễn phí bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ đo lường về cách sử dụng và bảo quản phương tiện đo nhằm đảm bảo tính chính xác của phương tiện đo tại doanh nghiệp.

5. Hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo tại doanh nghiệp

- Khảo sát năng lực hoạt động đo lường tại các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; ưu tiên lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh, sản xuất dược liệu, cung cấp dịch vụ y tế,…;

- Hỗ trợ kiểm định, hiệu chuẩn phương tiện đo đối với doanh nghiệp trong tỉnh; giảm 50% phí kiểm định, hiệu chuẩn tại Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng đối với doanh nghiệp sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp thông minh;

- Hỗ trợ theo dõi, kiểm soát thiết bị đo lường trong sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

- Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia chương trình đảm bảo đo lường theo hướng dẫn của Bộ Khoa học và Công nghệ; tham gia nghiên cứu, ứng dụng công nghệ đo lường tiên tiến trong sản xuất theo quy định của pháp luật.

Tổng kinh phí thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025 là 6.540 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí chi đầu tư phát triển của tỉnh là 6.000 triệu đồng; nguồn kinh phí chi sự nghiệp khoa học và công nghệ là 540 triệu đồng.

UBND tỉnh giao Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, tổ chức liên quan triển khai Kế hoạch này, lấy doanh nghiệp làm trung tâm hỗ trợ hoạt động đo lường; hướng dẫn, thanh, kiểm tra, sơ kết, tổng kết kết quả thực hiện Kế hoạch; định kỳ hàng năm, báo cáo UBND tỉnh về kết quả thực hiện.

Số 4/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.988.782
  • Đang online: 181
  • Trong tuần: 14.935
  • Trong tháng: 53.752
  • Trong năm: 712.846