Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kết quả 5 năm triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Ban biên tập
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Phát triển nền kinh tế nhiều thành phần với các loại hình kinh tế đã được Đảng ta nêu ra từ Đại hội VI (1986); sau này là Nghị quyết số 14-NQ/TW ngày 18/3/2002 của Hội nghị Trung ương 5 khóa IX, Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 về Chương trình hành động của Chính phủ triển khai thực hiện Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 5 khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt, năm 2014, Quốc hội đã thông qua Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) nhằm tạo sự thay đổi tích cực về môi trường đầu tư kinh doanh. Cùng với đó, Luật Đất đai, Luật Thương mại, Luật Phá sản, Luật Sở hữu trí tuệ, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và hàng loạt các văn bản quy phạm pháp luật đã được ban hành, có tác động tích cực đến cộng đồng doanh nghiệp.
Đồng thời, Chính phủ đã ban hành các Nghị quyết về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia như Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 và Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020; Nghị quyết số 75/NQ-CP về cắt giảm mức phí, chi phí cho doanh nghiệp...
Để tiếp tục nâng cao hiệu lực pháp lý, đẩy mạnh thực hiện các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Quốc hội đã thông qua Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (Luật số 04/2017/QH14) với hàng loạt chính sách hỗ trợ cơ bản. 
Với sự định hướng và tạo điều kiện thuận lợi của Nhà nước cùng với các chính sách khuyến khích, phát triển của địa phương, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có bước phát triển đáng kể. Đến ngày 24/9/2020, có 9.885 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh còn pháp nhân; tổng số vốn sản xuất - kinh doanh đạt 107.805 tỷ đồng.
Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện hỗ trợ các hoạt động trên lĩnh vực khoa học và công nghệ như: Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp về khoa học và công nghệ; dự án Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa; truy xuất nguồn gốc theo Đề án triển khai, áp dụng và quản lý hệ thống truy xuất nguồn gốc trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; các dự án cho vay của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng; sở hữu trí tuệ; hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.
Kết quả thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trên địa bàn tỉnh
Công tác lãnh đạo, điều hành
Để triển khai hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp tại Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Chương trình hành động số 3671/CTr-UBND ngày 29/6/2016 về việc thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP.
Bên cạnh đó, thực hiện các Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hàng năm, UBND tỉnh đều ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện; định kỳ 6 tháng, 1 năm, thực hiện sơ, tổng kết đánh giá kết quả đạt được, xác định tồn tại, hạn chế để từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Cụ thể, Kế hoạch số 2950/KH-UBND ngày 31/5/2016 về việc triển khai Nghị quyết số 19-2016/NQ-CP ngày 28/4/2016 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Lâm Đồng năm 2016-2017, định hướng đến năm 2020; Kế hoạch hành động số 1463/KH-UBND ngày 15/3/2017 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2017 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 3629/KH-UBND ngày 14/6/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 2266/KH-UBND ngày 19/4/2019 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; Kế hoạch số 2054/KH-UBND ngày 09/4/2020 về thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi cho doanh nghiệp
Môi trường đầu tư của tỉnh từng bước được cải thiện; số lượng doanh nghiệp thành lập mới hàng năm bình quân trên 10%, dự kiến đến cuối năm 2020 đạt 10.000 doanh nghiệp. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được nhiều thành quả đáng khích lệ, năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được cải thiện tích cực; trong 5 năm qua, Lâm Đồng luôn thuộc nhóm các địa phương có chất lượng điều hành khá và đứng đầu 5 tỉnh Tây nguyên. Thời gian giải quyết thủ tục hành chính cho doanh nghiệp được rút ngắn 20% so với quy định.
Hiện nay, toàn tỉnh có 1.975 thủ tục hành chính (1.498 thủ tục cấp tỉnh, 327 thủ tục cấp huyện, 150 thủ tục cấp xã); 276 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3 (225 thủ tục cấp tỉnh, 46 thủ tục cấp huyện, 5 thủ tục cấp xã); 190 thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 (171 thủ tục cấp tỉnh, 18 thủ tục cấp huyện, 1 thủ tục cấp xã).
Các quyết định công bố thủ tục hành chính của UBND tỉnh đều được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh, tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh, bộ phận tiếp nhận hồ sơ của UBND cấp huyện, xã. Đồng thời, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố cũng thực hiện công khai thủ tục hành chính trên trang thông tin điện tử của từng đơn vị.
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025; Kế hoạch số 6903/KH-UBND ngày 23/10/2019 của UBND tỉnh Lâm Đồng về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh năm 2020, đến nay, đã đạt được một số kết quả sau:
- 100% cơ quan đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện, xã có mạng LAN. 100% các đơn vị cấp tỉnh, UBND cấp huyện có trang thông tin điện tử. Hệ thống mạng nội bộ LAN được duy trì ổn định, kết nối mạng internet, đảm bảo cho việc quản lý, điều hành qua môi trường mạng. 
- Hệ thống mạng CAMPUS của Trung tâm Hành chính có trên 1.700 người dùng, 54 máy chủ tập trung, 2 đường truyền chuyên dụng, 37 đường kết nối Internet FTTH của 54 đơn vị hoạt động trong khu hành chính tập trung.
- 100% cơ quan hành chính nhà nước từ cấp tỉnh đến cấp xã/phường được triển khai hệ thống quản lý văn bản và hồ sơ công việc. Đến nay, hệ thống trục liên thông đang phục vụ kết nối cho 840 cơ quan, đơn vị hành chính thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử 4 cấp. 
Toàn tỉnh có 12/12 huyện, thành phố và 142/142 xã, phường, thị trấn hoàn thành việc kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.
Hệ thống một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến cho 20/20 cơ quan cấp tỉnh, 12/12 UBND cấp huyện, 142/142 UBND cấp xã theo hướng thuê dịch vụ công nghệ thông tin; đã kết nối, liên thông với Cổng Dịch vụ công quốc gia, cấp bộ, tỉnh để đăng tải công khai kết quả giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp các dịch vụ công trực tuyến, qua đó, giúp giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tăng cường tính minh bạch của cơ quan nhà nước.
Thực hiện công khai, minh bạch tất cả thông tin, hướng dẫn thực hiện chính sách, quy định, quy trình; tên, chức danh, số điện thoại người chịu trách nhiệm giải quyết các thủ tục hành chính.
Tạo lập môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo
Với mục tiêu tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy quá trình hình thành và phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, ngày 18/4/2017, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 740/QĐ-UBND phê duyệt Đề án hỗ trợ khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2020; Kế hoạch số 6324/KH-UBND về hỗ trợ khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020; Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 phê duyệt Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. Giai đoạn 2018-2019, Lâm Đồng có 515 ý tưởng, dự án tham gia các cuộc thi khởi nghiệp; trong đó, 39 ý tưởng được trao giải; một số ý tưởng khởi nghiệp đã kết nối được 418 doanh nghiệp, nhà đầu tư quan tâm; có 66 thỏa thuận được doanh nghiệp ký kết với các nhà khởi nghiệp (7 thỏa thuận đề nghị mua lại 3 dự án; 39 thỏa thuận đề nghị góp vốn đầu đầu tư; 20 thỏa thuận đề nghị bao tiêu sản phẩm, hỗ trợ kết nối thương mại).
Bên cạnh đó, để khuyến khích kinh tế tư nhân phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 3821/KH-UBND ngày 24/6/2019 về tuyên truyền, hỗ trợ hộ kinh doanh chuyển nhượng hoạt động theo mô hình doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Đến nay, đã hỗ trợ 16 doanh nghiệp chuyển đổi từ hộ cá thể sang hoạt động theo mô hình doanh nghiệp.
Hội đồng nhân dân tỉnh cũng đã ban hành Nghị quyết số 112/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 quy định về chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn…
Bảo đảm quyền kinh doanh, quyền bình đẳng tiếp cận nguồn lực và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp 
Thường trực Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế, trong những năm qua, đã chủ động tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền đầy đủ, kịp thời các kiến thức chung về hội nhập và các hiệp định thương mại tự do; vấn đề xây dựng thương hiệu và hội nhập, xu hướng phát triển thương mại điện tử và hội nhập; thông tin về thị trường Cộng đồng kinh tế chung ASEAN (AEC); quy định có liên quan về các Hiệp định FTA mà Việt Nam là thành viên; những ưu đãi về thuế quan, xuất xứ…
Để giúp các thành phần kinh tế thuận lợi hơn trong việc huy động vốn sản xuất cũng như tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp khởi nghiệp, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1026/QĐ-UBND ngày 31/5/2018 về việc thành lập Quỹ Khởi nghiệp tỉnh Lâm Đồng (vốn điều lệ 4,9 tỷ đồng); Quyết định số 2153/QĐ/UBND ngày 06/10/2015 về việc thành lập Quỹ bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Lâm Đồng (vốn điều lệ 30 tỷ đồng); Quyết định số 987/QĐ-UBND ngày 28/4/2009 về thành lập Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng và ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Lâm Đồng (vốn điều lệ 12,8 tỷ đồng).
Nhằm tháo gỡ vướng mắc cho các doanh nghiệp về quyền sử dụng đất và các tài sản gắn liền với đất trong quan hệ tín dụng ngân hàng, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện các thủ tục đăng ký giao dịch bảo đảm đồng bộ từ tỉnh đến địa phương, phối hợp chia sẻ thông tin đăng ký giao dịch bảo đảm giữa các cơ quan có liên quan. 
Tiếp tục thực hiện chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận tín dụng thông qua Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo, giám sát các ngân hàng thương mại thực hiện cam kết đã ký với doanh nghiệp. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng đã chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Lâm Đồng tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả chính sách tiền tệ, lãi suất của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các chương trình, gói tín dụng với lãi suất ưu đãi, đơn giản hóa thủ tục vay vốn để hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, nhất là chương trình cho vay khuyến khích phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch theo Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 07/3/2017 của Chính phủ.
Giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp
Đã giảm khoảng 25% các loại thủ tục hành chính so với 5 năm trước đây; 20% thời gian giải quyết thủ tục hành chính so với thời gian quy định đối với các thủ tục hành chính về đăng ký và thành lập doanh nghiệp; đăng ký và thành lập liên hiệp hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân; kê khai nộp thuế; thẩm định và cấp phép xây dựng; đăng ký quyền sở hữu tài sản; thủ tục xuất - nhập khẩu... 
UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Kế hoạch số 7493/KH-UBND ngày 03/01/2017 về việc nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020. Theo đó, hàng năm, xây dựng kế hoạch và nội dung khảo sát, gửi phiếu khảo sát thu nhận kiến nghị của doanh nghiệp nhằm từng bước kéo giảm và chấm dứt tình trạng doanh nghiệp phải chi phí không chính thức trong hoạt động sản xuất - kinh doanh.
Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp
Để chấn chỉnh việc thanh, kiểm tra nhiều lần đối với doanh nghiệp trong năm, bắt đầu từ năm 2017, hàng năm, UBND tỉnh đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách các doanh nghiệp được kiểm tra trên địa bàn tỉnh. Các cơ quan, đơn vị được giao chủ trì tiến hành các cuộc thanh, kiểm tra doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể, thống nhất phạm vi, thời điểm, thời gian triển khai đối với từng doanh nghiệp và chủ động tổ chức triển khai thanh, kiểm tra theo kế hoạch được duyệt. Đến nay, tình trạng chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đã được khắc phục; chưa có phản ánh, thắc mắc về việc trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh, kiểm tra đối với các doanh nghiệp trên địa bàn.
Ngành Công Thương triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý thị trường, nắm rõ diễn biến, giá cả, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa; thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, từ đó, đã kịp thời ngăn chặn và xử lý đối với các hành vi vi phạm, đảm bảo quyền lợi của người dân, doanh nghiệp.
Tiếp tục rà soát và hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp
Thông qua các báo cáo định kỳ về hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nêu những kết quả đạt được cũng như tồn tại, khó khăn trong công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, từ đó có kiến nghị với các bộ, ngành đề nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp. Đồng thời, hàng năm, các sở, ban, ngành theo từng lĩnh vực được phân công rà soát để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp tình hình thực tế tại địa phương.
Không ngừng củng cố, kiện toàn việc xây dựng Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng trở thành tổ chức xã hội - nghề nghiệp vững mạnh, tạo sự thống nhất trong Hiệp hội Doanh nghiệp và cộng đồng doanh nghiệp.
Đẩy mạnh xây dựng đội ngũ doanh nhân
Căn cứ Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 05/3/2012 của Tỉnh ủy Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 09/12/2011 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch số 2709/KH-UBND ngày 29/5/2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TW, trong những năm qua, ngoài việc tập trung chỉ đạo công tác hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, UBND tỉnh còn chỉ đạo các cơ quan chức năng, Hiệp hội Doanh nghiệp đề xuất việc thay đổi hình thức, nội dung, phương thức tổ chức vinh danh những doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu của tỉnh vào dịp kỷ niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10). 
Một số tồn tại, hạn chế
- Hoạt động thanh, kiểm tra doanh nghiệp vẫn còn tình trạng chồng chéo vì số lượng doanh nghiệp do các ngành, địa phương đề nghị thanh, kiểm tra hàng năm nhiều. Một số cơ quan Trung ương, kiểm toán nhà nước không thông báo cụ thể doanh nghiệp dự kiến thanh, kiểm tra, từ đó đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch của tỉnh.
- 98% doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là doanh nghiệp nhỏ và vừa, siêu nhỏ, quy mô sản xuất - kinh doanh nhỏ, nguồn lực tài chính hạn chế, do đó, việc tham gia các chương trình xúc tiến thương mại ở nước ngoài rất khó khăn. 
- Các thủ tục hành chính tuy đã được cắt giảm đáng kể nhưng vẫn còn một số thủ tục phức tạp, chưa đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ giữa các cơ quan có liên quan đến quy trình xử lý thủ tục hành chính, nhất là trong các lĩnh vực về đất đai, đầu tư, xây dựng, đền bù, giải tỏa…
- Tình trạng hồ sơ của các doanh nghiệp bị chậm trễ vẫn còn tồn tại, doanh nghiệp phải đi lại nhiều lần, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, đất đai…
- Về cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa:
+ Đến nay, vẫn chưa thực hiện hỗ trợ về công nghệ, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, khu làm việc chung cho các cơ sở ươm tạo do Bộ Khoa và Công nghệ chưa ban hành văn bản hướng dẫn.
+ Các hoạt động khởi nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp chung của tỉnh vẫn đang ở tình trạng tự phát, thiếu sự liên kết.
+ Chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp còn thấp; trình tự, thủ tục phức tạp. Vì vậy, chưa thật sự thu hút sự quan tâm, tham gia của doanh nghiệp.
+ Quy định đối với nội dung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị chưa có hướng dẫn cụ thể từ Trung ương, do đó, các địa phương còn gặp khó khăn trong công tác xây dựng cơ chế, chính sách.
Các giải pháp, nhiệm vụ hỗ trợ phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025
Tiếp tục triển khai có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Chính phủ; xây dựng và triển khai hiệu quả các đề án, chương trình, kế hoạch hành động nhằm hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. 
Kiến nghị cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, cải thiện môi trường kinh doanh. Rà soát, tối ưu hóa quy trình thủ tục hành chính liên ngành, đặc biệt là các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp; dự án đầu tư có sử dụng đất, liên quan đến xây dựng, môi trường. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm hành chính công các cấp; triệt để ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; tăng số lượng các thủ tục hành chính được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4. Đầu tư hạ tầng công nghệ thông tin để tiếp tục phát huy, thực hiện có hiệu quả hệ thống thông tin, đường dây nóng, hỏi đáp trực tuyến để hướng dẫn, giải đáp, giải quyết kiến nghị, khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.
Các cơ quan hành chính cần tiếp tục công khai, minh bạch thông tin, đặc biệt là đăng tải đầy đủ các quy hoạch, kế hoạch phát triển của địa phương; các dự án đầu tư công, đấu thầu; các dự án kêu gọi đầu tư, đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; các quy trình, thủ tục, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cấp, ngành.
Tăng cường tổ chức đối thoại với doanh nghiệp ở các cấp, ngành, địa phương để lắng nghe, tiếp thu ý kiến, giải quyết kịp thời khó khăn cho doanh nghiệp.  
Tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành đối với các cơ quan hành chính nhà nước; nâng cao ý thức trách nhiệm, trình độ, kỹ năng, tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi quan liêu, tham nhũng, sách nhiễu doanh nghiệp. 
Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về công tác thanh, kiểm tra doanh nghiệp. Công khai sớm danh sách các đối tượng được thanh, kiểm tra theo kế hoạch; kết quả thanh, kiểm tra sau khi có kết luận trên trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước. 
Xây dựng, triển khai hiệu quả, thực chất các chương trình hỗ trợ doanh nghiệp, tập trung vào đối tượng doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa; chủ động nghiên cứu, cung cấp thông tin cho các doanh nghiệp về thị trường, vốn, lao động… Tiếp tục tuyên truyền, hỗ trợ các hộ kinh doanh có nguyện vọng chuyển đổi lên mô hình doanh nghiệp.
Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá, giới thiệu về tiềm năng, thế mạnh của Lâm Đồng; đẩy mạnh tìm kiếm thị trường xuất khẩu những mặt hàng có giá trị cao mà tỉnh có lợi thế; tăng cường công tác quản lý thị trường, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái,  hàng vi phạm sở hữu trí tuệ...
Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp tiếp cận đầy đủ các thông tin về định hướng, kế hoạch đầu tư phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, chính sách về hỗ trợ doanh nghiệp, ưu đãi đầu tư; chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp, nguồn vốn vay… Tăng cường cung cấp, phổ biến thông tin và các hướng dẫn doanh nghiệp thực thi cam kết trong khuôn khổ hợp tác kinh tế quốc tế và các hiệp định kinh tế - thương mại để nâng cao năng lực hội nhập, tiếp cận, mở rộng thị trường, hợp tác đầu tư, kinh doanh.
Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh phối hợp với các hiệp hội, cơ quan liên quan triển khai có hiệu quả Đề án đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện. Khẩn trương hoàn thiện Đề án thành lập khu làm việc chung cho các nhà khởi nghiệp theo hình thức đối tác công - tư theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Quyết định số 635/QĐ-UBND ngày 22/3/2019 phê duyệt Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025.
Tăng cường vai trò, trách nhiệm và nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp của tỉnh.

Số 4/2020

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.989.410
  • Đang online: 483
  • Trong tuần: 15.563
  • Trong tháng: 54.380
  • Trong năm: 713.474