Đăng nhập
Tư liệu

Tư liệu KH&CN

Kết quả thực hiện Dự án nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020
Ấn phẩm KHCN
KHCN & Doanh nghiệp
Nguyễn Tú Uyên - Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng tỉnh Lâm Đồng
2020
Một số tài liệu bạn cần đăng nhập với tư cách thành viên thì mới có thể tải toàn văn nội dung vê theo luật sở hữu trí tuệ.
Cho phép tải công cộng

Vấn đề nâng cao năng suất, chất lượng (NSCL) đã được cụ thể hóa trong những định hướng của Đảng, Chính phủ và thể hiện rõ nét nhất thông qua việc triển khai Chương trình quốc gia “Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp Việt Nam đến năm 2020”. Qua đó, đã tạo lập các nền tảng quan trọng cho việc triển khai hoạt động nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa tại Việt Nam. Nhằm tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ hoạt động này, ngày 31/8/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 1322/QĐ-TTg  phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 2021-2030 với mục tiêu hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa trên cơ sở áp dụng các giải pháp về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL, góp phần nâng tỷ trọng đóng góp của năng suất các nhân tố tổng hợp (TFP) vào tăng trưởng kinh tế, nâng cao NSCL, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế… Đây được xem là cú huých mới hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 tác động mạnh mẽ đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp.
Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016 phê duyệt dự án Nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng giai đoạn 2016-2020; Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 22/01/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Quyết định số 225/QĐ-UBND ngày 04/02/2016. Từ năm 2016 đến nay, Dự án nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa cho các doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng đã đạt được một số kết quả sau:
Hoạt động thông tin, tuyên truyền, phổ biến, hội nghị, hội thảo
Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh thực hiện 4 đợt thông tin, tuyên truyền về Dự án đến các tổ chức, cá nhân trong toàn tỉnh (1 tọa đàm, 7 phóng sự về nâng cao NSCL sản phẩm, hàng hóa của các doanh nghiệp trong tỉnh).
In ấn và phát hành 3.000 tờ rơi tuyên truyền về các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến NSCL, Giải thưởng Chất lượng quốc gia. 
Tổ chức 5 hội nghị, hội thảo với gần 350 lượt người tham dự về các nội dung liên quan đến NSCL, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa.
Hoạt động đào tạo nhận thức, kiến thức về NSCL, tiêu chuẩn hóa, đánh giá sự phù hợp
Tổ chức 44 lớp đào tạo, tập huấn cho hơn 2.700 lượt người về hệ thống quản lý (ISO 9001:2015, ISO 17025:2005, ISO 22000:2018, FSSC 22000, ISO 45000, ISO 50001, GACP, GlobalGAP, tiêu chuẩn hữu cơ, truy xuất nguồn gốc…); công cụ cải tiến NSCL (Lean, 5S, Lean Six Sigma, quản lý theo mục tiêu MBO, sử dụng hiệu quả chu trình PDCA, quản lý chi phí dòng nhiên liệu MFCA, KPIs, 7 công cụ quản lý chất lượng…); các kỹ năng (lập kế hoạch và quản lý thời gian, làm việc nhóm, huấn luyện kèm cặp và tạo động lực cho nhân viên, kinh doanh tiếp thị theo định hướng kỹ thuật số). Đây là các hệ thống, công cụ phù hợp với quy mô, lĩnh vực hoạt động của các doanh nghiệp trong tỉnh. Thông qua các lớp tập huấn, doanh nghiệp hiểu hơn về hệ thống, công cụ và có thể tự triển khai thực hiện, duy trì tại đơn vị.
Hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng, thực hiện dự án NSCL
Giai đoạn 2016-2020, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Lâm Đồng đã ký hợp đồng hỗ trợ 101 dự án/69 doanh nghiệp. Đến nay, có 73 dự án/49 doanh nghiệp đã hoàn thành với kinh phí được cấp hơn 3,7 tỷ đồng; 8 dự án/7 doanh nghiệp đang triển khai; 20 dự án/13 doanh nghiệp xin ngừng thực hiện. 
Hỗ trợ 2 doanh nghiệp chứng nhận hợp quy đối với 3 sản phẩm với kinh phí 59 triệu đồng; 1 doanh nghiệp chứng nhận hợp chuẩn cho 2 sản phẩm, kinh phí 20 triệu đồng; 5 doanh nghiệp xây dựng 21 tiêu chuẩn cơ sở với kinh phí 21 triệu đồng.
Hỗ trợ 4 lượt doanh nghiệp tham dự và đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, quốc tế với tổng số tiền 99 triệu đồng.
Đánh giá chung
Thông qua việc hỗ trợ một phần kinh phí để áp dụng các hệ thống quản lý chất lượng, công cụ cải tiến NSCL, chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy, xây dựng tiêu chuẩn cơ sở, khen thưởng các doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng quốc gia, đã tạo động lực cho doanh nghiệp nâng cao NSCL; giấy chứng nhận phù hợp tiêu chuẩn là giấy thông hành để doanh nghiệp xuất khẩu sản phẩm, hàng hóa sang các thị trường khó tính; công cụ cải tiến giúp doanh nghiệp giảm các lãng phí, nâng cao năng suất lao động và nhận thức của người lao động. Các doanh nghiệp được hỗ trợ theo chuỗi từ khâu trồng đến chế biến, tiêu thụ cũng như việc bố trí mặt bằng hợp lý để giảm thiểu lãng phí và sản xuất hiệu quả hơn.
Một số doanh nghiệp như Công ty Cổ phần Dược Lâm Đồng - Ladophar, Công ty TNHH Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Khoa Đăng, Công ty TNHH TM-DV Trường Hoàng, Công ty Cổ phần Long Đỉnh… đã tham gia Dự án và đạt được một số kết quả tích cực, góp phần nâng cao năng lực của đơn vị, xây dựng được thương hiệu riêng cho sản phẩm, thị trường tiêu thụ ngày càng mở rộng. Bên cạnh đó, theo xu thế của thị trường, việc hỗ trợ các doanh nghiệp áp dụng các tiêu chuẩn hữu cơ cho rau, chè và các sản phẩm khác cũng đã tạo ra sự lan tỏa và mang lại giá trị kinh tế cao cho các doanh nghiệp. 
Trong 5 năm qua, Dự án không những đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ, mà còn tạo ra được phong trào nâng cao NSCL trên toàn tỉnh; là mô hình cho các địa phương khác đến tham quan, học hỏi. Dự án đã mang lại kết quả và hiệu quả về nhận thức, phương thức quản lý và cải tiến, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. 
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện vẫn còn một số khó khăn, tồn tại như: việc tham gia Dự án chỉ tập trung vào một số ít doanh nghiệp; thủ tục hỗ trợ còn rườm rà nên doanh nghiệp ngại tham gia; việc giải ngân các dự án áp dụng hệ thống quản lý, công cụ cải tiến NSCL còn chậm do tiến độ thực hiện của các dự án chậm so với đề cương đã được phê duyệt; các doanh nghiệp thay đổi định hướng kinh doanh nên không tiếp tục triển khai hoặc gặp khó khăn về vốn để sửa chữa nhà xưởng theo yêu cầu của tiêu chuẩn.
Bài học kinh nghiệm
Một là, lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ có quyết tâm cao, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, sâu sát, trách nhiệm, có kế hoạch thực hiện cụ thể; phát huy tính chủ động, năng động, sáng tạo của cán bộ. 
Hai là, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đào tạo, tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ thực hiện và các doanh nghiệp tham gia dự án nâng cao NSCL; xây dựng các mô hình điểm, tạo phong trào lan tỏa trong hoạt động sản xuất - kinh doanh theo tiêu chuẩn khu vực, quốc tế.
Ba là, nâng cao hiệu quả vận động doanh nghiệp tham gia Dự án bằng nhiều hình thức; trong đó, tổ chức khảo sát thực tế để nắm tình hình, thực trạng năng suất của doanh nghiệp, từ đó có những đề xuất áp dụng các hệ thống, công cụ nâng cao NSCL, công cụ cải tiến phù hợp với doanh nghiệp.
Bốn là, đơn giản hóa các thủ tục hỗ trợ doanh nghiệp nhưng vẫn đảm bảo đúng theo các quy định hiện hành.

Số 4/2020
 

Góp ý của bạn đọc

Nhập mã bảo vệ
Hình ảnh CAPTCHA
Nhập mã Hiển thị ở trên vào hộp dưới đây
HDT HTML
HDT NewsBlog

BẢN TIN KHỞI NGHIỆP ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

Số 48/2020 - 21/12/2020
Số 48/2020 Xem thêm
Số 47/2020 - 21/12/2020
Số 46/2020 - 14/12/2020
Số 45/2020 - 14/12/2020
Số 44/2020 - 02/12/2020
HDT HTML
Thống kê truy cập
  • 5.988.835
  • Đang online: 143
  • Trong tuần: 14.988
  • Trong tháng: 53.805
  • Trong năm: 712.899