Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Khoa học công nghệ môi trường Đà Nẵng 1997-2001 

      Sở Khoa Học Công Nghệ Môi Trường Đà Nẵng
      Kết quả nghiên cứu giai đoạn 1997-2001 thuộc các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn, áp dụng tiến bộ kỹ thuật, điều tra cơ bản tà nguyên và môi trường.