Đang hiển thị các tài liệu 1-1 của 1

    • Ảnh hưởng của thiền Vipassana 

      S., S. Joshi (2009)
      Để tìm hiểu mức ảnh hưởng của Thiền Vipassana nơi làm việc, chúng tôi phỏng vấn những người đã theo học khóa Thiền Vipassana trong vòng mười ngày. Những câu hỏi cũng được đặt ra cho những đồng nghiệp của họ để biết về kết ...