Cần tài khoản người dùng để xem tài liệu này.

Đăng nhập

Nhập thông tin sau để yêu cầu bản sao tài liệu.

Báo cáo kết quả nghiên cứu về tình hình kinh tế - xã hội tại các xã đã được khảo sát của tỉnh Lâm Đồng

Địa chỉ email này được sử dụng để gửi tài liệu.